Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
tourist infrastructure
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-107-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Module summary

Znajomość podstawowych pojęć, definicji i rodzajów infrastruktury turystycznej. Umiejętność napisania projektu w zakresie zagospodarowania obiektu turystycznego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić rentowność przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania turystycznego TR2A_U06, TR2A_U16, TR2A_K03, TR2A_U09, TR2A_U07, TR2A_K05, TR2A_U05, TR2A_U01 Presentation,
Project
Skills
M_U001 Umie dokonać analizy uwarunkowań rozwoju infrastruktury turystycznej TR2A_U01, TR2A_U13 Presentation,
Project
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe terminy związane z infrastrukturą turystyczną TR2A_W10 Presentation
M_W002 Zna i potrafi ocenić rolę infrastruktury turystycznej w obszarach turystycznych TR2A_W10, TR2A_U01 Test
M_W003 Zna i rozumie metody analizy infrastruktury turystycznej TR2A_W10, TR2A_U01 Presentation,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić rentowność przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania turystycznego - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie dokonać analizy uwarunkowań rozwoju infrastruktury turystycznej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe terminy związane z infrastrukturą turystyczną - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i potrafi ocenić rolę infrastruktury turystycznej w obszarach turystycznych - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i rozumie metody analizy infrastruktury turystycznej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Podstawowa terminologia z zakresu zagospodarowania turystycznego (3h)
2. Nazwa, lokalizacja, cel projektu(3h)
3. Analiza otoczenia inwestycji turystycznej (3h)
4. Analiza potencjału gminy dla inwestycji turystycznej (3h)
5. Analiza SWOT/TOWS
6.Charakterystyka projektu inwestycyjnego (3h)
7. Źródła finansowania inwestycji (nakłady)(3h)
8. Rachunek wyników pro forma (prognoza)(3h)
9. Metoda oceny efektywności turystycznych przedsięwzięć inwestycyjnych (2h)
10. Efekty inwestycji dla mieszkańców, turystów, inwestorów (2h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z prezentacji z zajęć seminaryjnych i projektu końcowego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw ekonomii i zarządzania miejscowością turystyczną
Znajomość podstaw geografii turyzmu

Recommended literature and teaching resources:

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
Mazur E., 2005, Geografia turystyczna, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Regionalne aspekty rozwoju turystyki 1999, red. G. Gołembski, Wyd. PWN Warszawa-Poznań.
Turystyka, 2008,red. W. Kurek, Wyd. PWN, Warszawa.
Turystyka zrównoważona, 2010, red. A. Kowalczyk, Wyd. PWN, Warszawa.
Warszyńska J. Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna : istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Gierszewska G. Romanowska M., 1997, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Obłój K., 2007, Strategia organizacji. PWE, Warszawa.
Planowanie strategiczne. red. A. Klasik, PWE, Warszawa 1993.
Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody. red. R.Krupski , Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

D. Dryglas, Wielkość i struktura ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych województwa małopolskiego jako miernik rozwoju funkcji turystycznej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 782, Ekonomiczne problemy turystyki nr 1, Szczecin 2013, ISSN 1640-6818, s. 65-78.
D. Dryglas, A. Hadzik, Kierunki rozwoju produktu turystycznego województwa śląskiego, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISBN 978-83-7695-124-9, s. 204-214.
D. Dryglas, Uzdrowisko jako produkt turystyczny zdeterminowany przestrzennie, w: Zeszyt Naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju, red. A. T. Jankowski, A. Nitkiewicz-Jankowska, G. Jankowski, Wyd. GWSH w Katowicach, Katowice 2011, ISSN 1428-9520, s. 72-85.
D. Dryglas, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju miast i gmin uzdrowiskowych województwa małopolskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 738. Ekonomiczne problemy turystyki nr 4 (20), Szczecin 2012, ISSN 1644-0501, s. 189-202.
D. Dryglas, Fundusze unijne jako instrument wsparcia dla rozwoju infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce, w: Rynek usług turystycznych, red. M. Jalinik, R. Ziółkowski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, ISBN 978-83-62582, s.111-131
D. Dryglas, (2013), Analiza SWOT w obszarze funkcji uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju jako element kształtowania strategii marketingu, w: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych , red. A. Rapacz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, ISBN: 978-83-7695-362-5, s. 67–77.
D. Dryglas, (3013), Wpływ regulacji prawno-organizacyjnych na sytuację ekonomiczną zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3, Szczecin, ISSN 1644-0501, s. 137–151.
D. Dryglas, (2013), Prawne determinanty rozwoju inwestycji w zakresie infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce w: Folia Turistica nr 28, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, ISSN 0867-3888, s. 149–166

Additional information:

Są dwa terminy zaliczenia przedmiotu