Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geological aspects of the lanscape
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-108-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umie wykorzystać wiedzę o formach krajobrazowych w turystyce TR2A_K05, TR2A_K08 Test
Skills
M_U001 Potrafi przedstawić przebieg procesów geologicznych kształtujących określone formy krajobrazu TR2A_U16 Test
M_U002 Potrafi rozpoznać formy krajobrazu w terenie oraz na mapach i wyjaśnić ich genezę TR2A_U16 Test
M_U003 Potrafi wykorzystać w celach turystycznych atrakcyjne formy krajobrazu TR2A_U16 Test
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie pojęcie form krajobrazowych i ich klasyfikacje TR2A_W13, TR2A_W02 Test
M_W002 Zna i rozumie procesy geologiczne kształtujące określone formy krajobrazu TR2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umie wykorzystać wiedzę o formach krajobrazowych w turystyce + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przedstawić przebieg procesów geologicznych kształtujących określone formy krajobrazu + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozpoznać formy krajobrazu w terenie oraz na mapach i wyjaśnić ich genezę + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać w celach turystycznych atrakcyjne formy krajobrazu + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie pojęcie form krajobrazowych i ich klasyfikacje + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie procesy geologiczne kształtujące określone formy krajobrazu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcie formy krajobrazu i ich klasyfikacje. Formy krajobrazowe powstałe w wyniku procesów: eolicznych, erozyjnych, wietrzeniowych, rzecznych, fluwialnych, krasowych, jeziornych, lodowcowych, wulkanicznych i tektonicznych. Kompaktowe formy krajobrazu. Znaczenie form krajobrazowych w turystyce i możliwości ich wykorzystania

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa się ocenie z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw zagadnień geologii ogólnej i geografii fizycznej

Recommended literature and teaching resources:

Allen P. A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd. Nauk. PWN S.A. Warszawa
Dadlez R., Jaroszewski W., 1994. Tektonika. Wyd. Nauk. PWN Warszawa
Jaroszewski W., Marks L., Radomski A. 1985. Słownik geologii dynamicznej. Wyd. Geologiczne. Warszawa
Klimaszewski M., 1978. Geomorfologia. PWN. Warszawa
Książkiewicz M., 1979. Geologia dynamiczna. Wyd. Geologiczne. Warszawa
Marshak S., 2013. Essentials of Geology. International Student Edition. W.W. Norton. New York
Migoń P., 2006. Geomorfologia. PWN. Warszawa
Migoń P., (ed). 2010. Geomorphological Landscapes of the World. Springer
Mizerski W. 2006. Geologia dynamiczna. Wyd, Nauk. PWN. Warszawa
Press F., Siever R., 1998. Understanding Earth. W.H. Freeman and Company New York
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa
Tarbuck E.J., Lutgens F.K. 2008. Earth. An Introduction to Physical Geology. Pearson Prentice Hall

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunki uzyskania zaliczenia:
Obecność na wykładach nieobowiązkowa
Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (dopuszczalne trzy terminy, jeden podstawowy i dwa poprawkowe)