Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geotourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-109-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia TR2A_K06 Presentation
Skills
M_U003 Umie wskazać walory przyrodnicze i antropogeniczne jako potencjalne obiekty geoturystyczne TR2A_U01 Examination
M_U004 Potrafi zaproponowąć zagospodarowanie i przystosowanie obiektów geologicznych dla potrzeb turystyki TR2A_U01 Presentation
M_U006 Potrafi wykreować nowy produkt turystyczny na bazie obiektów geologicznych TR2A_U02, TR2A_K04 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu geoturystyki TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W02 Examination
M_W002 Potrafi wyjaśnić rolę i pozycję geoturystyki w systemie nauk i obowiązujących podziałów turystycznych TR2A_U01 Examination
M_W005 Zna przykłady obiektów geoturystycznych w świecie i Polsce jako elementy promujące wiedzę o Ziemi TR2A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia + - - - - - + - - - -
Skills
M_U003 Umie wskazać walory przyrodnicze i antropogeniczne jako potencjalne obiekty geoturystyczne - - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi zaproponowąć zagospodarowanie i przystosowanie obiektów geologicznych dla potrzeb turystyki - - - - - - + - - - -
M_U006 Potrafi wykreować nowy produkt turystyczny na bazie obiektów geologicznych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu geoturystyki + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wyjaśnić rolę i pozycję geoturystyki w systemie nauk i obowiązujących podziałów turystycznych + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna przykłady obiektów geoturystycznych w świecie i Polsce jako elementy promujące wiedzę o Ziemi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe zagadnienia i problematyka dotycząca nowej gałęzi turystyki jaką jest geoturystyka. Kategorie i klasyfikacja współczesnych form turystyki. Miejsce geoturystyki w obowiązujących podziałach turystycznych (1 h).
2. Geoturystyka – podstawy teoretyczne. Przedmiot zainteresowania geoturystyki. Pozycja turystyki w systemie nauk i dziedzin pokrewnych. Definicje pojęć geoturystycznych: obiekt, atrakcja, trasa geoturystyczna, zagospodarowanie geoturystyczne (2 h).
3. Walory turystyczne ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych dotyczących przyrody nieożywionej, klasyfikacja i rodzaje – jako potencjalne obiekty geoturystyczne (8 h).
4. Antropogeniczne walory turystyczne jako potencjalne obiekty geoturystyczne (2 h)
5. Przykłady zagospodarowania i przystosowania obiektów geologicznych do ruchu turystycznego z uwzględnieniem ochrony (2 h).
6. Uwarunkowania geologiczno-geograficzne powstawania georóżnorodności (2 h).
7. Model oceny geoturystycznej – oceny walorów przyrody nieożywionej pod względem estetycznym, poznawczym, dydaktycznym i naukowym (1 h)
8. Promocja i popularyzacja wiedzy o Ziemi poprzez obiekty geoturystyczne . Wybrane przykłady geoturystyczne świata, Europy i Polski (10 h).
9. Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie obiektów geologicznych (2 h).

Practical classes:

Wykonanie projektu tablicy geoturystycznej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 131 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 28 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu z wykładu i zaliczenia zajęć praktycznych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość geografii fizycznej Polski i świata oraz geologii ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

Birkenmajer K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wydawnictwa Geologiczne;
Cwojdziński S., Kozdrój W., 2007. Sudety przewodnik geoturystyczny. Państwowy Instytut Geologiczny:
Czasopismo Geoturystyka 2004 – 2015. Wyd. Nauk AGH i Stowarzyszenia Naukowego im. St. Staszica
Dowling R., & Newsome D. 2006. Geotourism. Elsevier;
Evelpidou N., de Figueiredo T., Mauro F., Tecim V. & Vassipoulos. 2010. Natural Heritage from East to West. Springer Berlin.
Gradziński R., 1979. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wydawnictwa Geologiczne;
Haczewski G., Kukulak J., Bąk K., 2007. Budowa geologiczna i rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków;
Joyce E.B., 2006. Geological heritage of Australia: selecting the best for Geosites and
World Heritage, and telling the story for geotourism and Geoparks. AESC2006, Melbourne, Australia.
Migoń P.,2010. Geomorphological Landscapes of the Word. Springer.
Migoń P. 2012. Geoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Newsome D. & Dowling R., 2010. Geotourism. The Tourism of Geology and Landscape. Goodfellow Publishers;
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A., 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
Unrug R., 1969 Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych. Wydawnictwa Geologiczne;
Migoń P.,2010. Geomorphological Landscapes of the Word. Springer.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. i Joniec A., 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie i Ministerstwo Środowiska. 260 pp. Kraków
Miśkiewicz K., Doktor M., Słomka T. 2007. Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki. Geoturystyka, 4(11): 3-12.
Waśkowska Oliwa A., Krobicki M., Golonka J., Słomka T., Ślączka A. i Doktor M., 2008. Stanowiska najstarszych skał osadowych w polskich Karpatach fliszowych, jako obiekty geoturystyczne. Geologia, 34 (3/1): 83-121
Mrowczyk P., Madeja G. i Doktor, M., 2008. Formy polodowcowe atrakcją geoturystyczną Doliny Pięciu Stawów Polskich. Geoturystyka 3 (14): 49-62.
Słomka T., Doktor M., Bartuś T., Mastej W., Łodziński M. 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej. Geoturystyka 4(19): 61-72.
Mrowczyk P., Madeja G., Doktor M., 2011. Zagospodarowanie obiektów geoturystycznych na terenie parku narodowego na przykładzie Doliny Pięciu Stawów Polskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXVII: 473-476
Miśkiewicz K., Golonka J., Waśkowska A., Doktor M., Słomka T. 2011. Transgraniczny geopark Karpaty fliszowe i ich wody mineralne. Przegląd Geologiczny; 59: 611- 621.
Słomka T. (red.) Golonka J., Doktor M., Stefaniuk M., Mastej W., Mayer W., Joniec A., E., Bartuś T., Łodziński M., Stadnik R., Waśkowska A., Strzeboński P., Bębenek S., Welc E., Krobicki M., Miśkiewicz K., Czuj-Górniak M., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomnikow i rezerwatów przyrody nieożywionej. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie i Ministerstwo Środowiska. 719 pp. Kraków
Golonka J., Doktor M., Krobicki M., Miśkiewicz K., Bartuś T., Stadnik R. i Waśkowska A., 2012. Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu. W: P. Sadowski (red.) Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu: 47-56.
Golonka J., Doktor M., Miśkiewicz K., Krobicki M., Słomka T. 2014. Selected geosites within a proposed new trans-border Pieniny Geopark (Polish-Slovakian). Acta Geoturistica, vol. 5 no. 2, 46-63.

Additional information:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), oddanie wszystkich projektów w wyznaczonym terminie i zaliczenie na ocenę pozytywną (możliwa jedna poprawa projektu, prezentacja multimedialna nie podlega poprawie), w przypadku nieobecność na ćwiczeniach wymagane jest uzupełnienie zaległości w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni.
Warunki zaliczenia wykładu:
obecność na wykładach nieobowiązkowa. Pozytywna ocena z egzaminu z treści wykładów.