Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Origin and evolution of human
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-205-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi stawiać hipotezy przyszłego rozwoju cywilizacji Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawy paleogeografii neogenu i czwartorzędu Test
M_W002 Zna etapy rozwoju i ewolucji wczwsnych homimidów Test
M_W003 Zna ewolucję rodzaju Homo Test
M_W004 Potrafi ocenić wpływ działalności człowieka na procesy przyrodnicze Test
M_W005 Potrafi krytycznie oceniać hipotezy naukowe Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi stawiać hipotezy przyszłego rozwoju cywilizacji + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy paleogeografii neogenu i czwartorzędu + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna etapy rozwoju i ewolucji wczwsnych homimidów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna ewolucję rodzaju Homo + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi ocenić wpływ działalności człowieka na procesy przyrodnicze + - - - - - - - - - -
M_W005 Potrafi krytycznie oceniać hipotezy naukowe + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Paleogeografia i klimat neogenu i czwartorzędu (2h)
2.Kształtowanie poglądów na pochodzenie człowieka – kreacjonizm i ewolucjonizm (4h)
3.Człowiek jako gatunek (2h)
4.Pierwsze hominidy (2h)
5.Rodzaj Australopithecus i inne wczesne hominidy Afrykańskie (2 h)
6.Homo habilis (2h)
7.Homo erectus w Afryce i Azji (2 h)
8.Migracje Homo erectus (2 h)
9.Zasiedlenie Europy – Homo neandertalis (2 h)
10.Powstanie Homo sapiens i jego rozwój (2h)
11.Zasiedlenie nowego świata (2h)
12.Rozwój społeczny Homo sapiens i pierwsze cywilizacje (2h)
13.Paleolit i neolit na ziemiach polskich (2h)
14.Perspektywy rozwoju cywilizacji (2h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Examination or Final test 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z testu zaliczeniowego wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy nauk o środowisku
Podstawy biologii
Podstawy ewolucji

Recommended literature and teaching resources:

Malinowski A., Strzałko J. (red.),1989 Antropologia, PWN, Warszawa – Poznań
Charzewski J. 1999. Antropologia. Wydawnictwa Dydaktyczne AWF Warszawa
Pochodzenie człowieka. 2011. Nauka ekstra tom 5
Kaczanowski P., Kozłowski J.K. 1998 Najdawniejsze dzieje Ziem Polskich (do VII w). Wyd Fogra
Czasopisma – Świat Nauki
Bardzo liczne dane w inernecie

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pawlikowski M., Alexandrowicz W.P., Banesz L., Hromada J., Kozłowski J.K., Sobczyk K., Kazior B., 1998 – Corelation between loess profiles on the base of mineralogical, malacological and antropogenic indicators: a case study from Moravany-Lopata, Western Slovakia. Geoarchaeology. 13, 6: 565-594.
Alexandrowicz W.P., Banesz L., D`errico F., Hromada J., Kazior B., Kozłowski J.K. (ed:), Lipiecki G., Litynska-Zając M., Pawlikowski M., Pazdur A., Sobczyk K., Wojtal P., 1998 – Complex of Upper Palaeolithic sites near Moravany, Western Slovakia, vol. II Moravany – Lopata II. : 99-102.
Alexandrowicz W.P., Durišova A., Kaminska L., Kazior B., Kozłowski J.K., Pawlikowski M., Sobczyk K., 1999 – Gravettian/Epigravettian transition in the Vah Valley in the light of new excavations in the Moravany-Banka area near Piest’any (Western Slovakia). Prehistorie Europeenne, 14: 79-106.
48. Alexandrowicz W.P., Stworzewicz E. 2003 – Snails (Gastropoda). [in:] Valde-Nowak P., Nadachowski A., Madeyska T. [eds.]: Obłazowa Cave – human activity, stratigraphy and palaeoenvironment. Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences: 91-95.
Alexandrowicz W.P. 2005 – Pleistocene and Holocene malacofauna. [In:] Kamińska L., Kozłowski J.K., Svoboda J.A. [eds.] Plistocne Environments and Archaeology of The Dzerava Skala Cave, Lsser Carpathians, Slovakia. 149-156, Kraków

Additional information:

None