Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Documenting and valuing geotourism objects
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-206-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość dużego znaczenia kompletnej dokumentacj projektowej i odpowiedzialności za wykonana pracę TR2A_K05 Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie TR2A_K02, TR2A_K01, TR2A_K04, TR2A_K03 Project
Skills
M_U001 Potrafi zdefiniować obiekt geoturystyczny i opisać jego rodzaje TR2A_U01 Test
M_U002 Potrafi udokumentować dowolny obiekt geoturystyczny TR2A_U09, TR2A_U01 Project
M_U003 Potrafi przeprowadzić waloryzacje ilościowa i jakościową dowolnego obiektu geoturystycznego TR2A_U07 Project
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie proces waloryzacji jako metodę badawczą, wartościującą obiekty przyrodnicze TR2A_U07, TR2A_W07, TR2A_W14 Test
M_W004 Zna i rozumie znaczenie dokumentacji obiektów geoturystycznych w promocji i ochronie dziedzictwa geologicznego TR2A_W01, TR2A_U01 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość dużego znaczenia kompletnej dokumentacj projektowej i odpowiedzialności za wykonana pracę - - - + - - + - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie - - - + - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zdefiniować obiekt geoturystyczny i opisać jego rodzaje - - - + - - + - - - -
M_U002 Potrafi udokumentować dowolny obiekt geoturystyczny - - - + - - + - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić waloryzacje ilościowa i jakościową dowolnego obiektu geoturystycznego - - - + - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie proces waloryzacji jako metodę badawczą, wartościującą obiekty przyrodnicze + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie znaczenie dokumentacji obiektów geoturystycznych w promocji i ochronie dziedzictwa geologicznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

- definicja, rodzaje, formy obiektów geoturystycznych
- zakres dokumentacji obiektu geoturystycznego, formularz
- schemat pracy terenowej i dokumentacyjnej podczas kreowaniu obiektów geoturystycznych
- waloryzacja jako metoda badawcza, rodzaje, formy, metody waloryzacji
- obiekt geoturystyczny jako forma promocji i ochrony dziedzictwa geologicznego oraz planowania przestrzennego

Project classes:

- przygotowanie dokumentacji dla obszarów i obiektów o walorach geoturystycznych
- przeprowadzenie waloryzacji geoturystycznej
- przedstawienie wyników badań w formie pisemnej i za pomocą prezentacji

Practical classes:

- samodzielna praca w terenie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Completion of a project 30 h
Participation in practical classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa jest średnią oceny z kolokwium, aktywnego udziału w zajęciach i oceny projektu

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest znajomość podstaw geologii

Recommended literature and teaching resources:

Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

Bródka S. (red), 2010. Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kistowski M., Korwel-Lejkowska (reds) 2007. Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XIX.

Migoń P. 2012. Geoturystka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Miśkiewicz K. 2009. Problemy badawcze georóżnorodności w geoturystyce. Geoturystyka 1-2 (16-17): 3-12.

Miśkiewicz K., Doktor M., Słomka T. 2007. Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki. Geoturystyka 4 (11): 3-12.

Słomka T., Kicińska-Świderska A. 2004. Geoturystyka – podstawowe pojęcia. Geoturystyka 1: 5-7.

Sołowiej D., 1992. Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Miśkiewicz K. 2009. Problemy badawcze georóżnorodności w geoturystyce. Geoturystyka 1-2 (16-17): 3-12.

Miśkiewicz K., Doktor M., Słomka T. 2007. Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki. Geoturystyka 4 (11): 3-12.

Additional information:

Warunki zaliczenia:
obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności), oddanie wszystkich projektów w wyznaczonym terminie i zaliczenie na ocenę pozytywną (możliwa jedna poprawa projektu, prezentacja multimedialna nie podlega poprawie), w przypadku nieobecność na ćwiczeniach wymagane jest uzupełnienie zaległości w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni, egzamin obejmuje zagadnienia z wykładów