Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Information technology in Environmental Protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-208-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi wspomagającymi obsługę ruchu turystycznego TR2A_U15, TR2A_U07 Test
Knowledge
M_W001 Zna powszechnie stosowane programy komputerowe w celu wspomagania biur turystycznych TR2A_W14 Test
M_W002 Zna korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem nowoczesnych technik informatycznych dla obsługi ruchu turystycznego TR2A_W14 Test
M_W003 Potrafi wykorzystać różne techniki informatyczno-komunikacyjne w obsłudze ruchu turystycznego TR2A_U15, TR2A_U09, TR2A_U07 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi wspomagającymi obsługę ruchu turystycznego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna powszechnie stosowane programy komputerowe w celu wspomagania biur turystycznych - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem nowoczesnych technik informatycznych dla obsługi ruchu turystycznego - - - + - - - - - - -
M_W003 Potrafi wykorzystać różne techniki informatyczno-komunikacyjne w obsłudze ruchu turystycznego - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

• Zagadnienia z ochrony danych osobowych
• Witryny internetowe, wyszukiwarki, chaty
• Relacyjne Bazy Danych
• Tworzenie stron WWW i Bloga
• Grafika komputerowa
• Programy hotelowe- omówienie płatnych, praca z bezpłatnymi programami
• Marketing internetowy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 45 h
Completion of a project 30 h
Examination or Final test 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się:
- ocena z projektu zawierającego wszystkie elementy poznane w trakcie semestru. Ocena w pierwszym I jest oceną uzyskaną z projektu do ostatnich zajęć w semestrze, w drugim terminie- do końca sesji egzaminacyjnej lipcowej, w trzecim terminie- do końca sesji egzaminacyjnej wrześniowej. 90% oceny końcowej
- ocena z aktywności na zajęciach. 10% oceny końcowej
- ocena może być obniżona za niewłaściwe zachowanie na zajęciach, nieprzygotowanie do zajęć. 10 % oceny końcowej

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw obsługi komputera i podstawowych programów: Word, Excel, Power Point, Access, Corel i Statistica

Recommended literature and teaching resources:

Adamczewski P., 2004. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce.

Berdychowski J., 2006. Informatyka w turystyce i rekreacji.

Jędrzejczyk I., 2000. Nowoczesny biznes turystyczny

Krupa J., Gwóźdź M., Komenda D., 2003. Wykorzystanie Internetu w branży turystycznej.

Staranowicz A., Duda P., Orłowski A., 2007. Technologie informacyjne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

• Analiza danych środowiskowych metodami eksploracji danych — Environmental data analysis using data mining methods / Monika CHUCHRO // Studia Informatica ; ISSN 0208-7286. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka. — 2011 vol. 32 no. 2A, s. 417–428. — Bibliogr. s. 427, Streszcz., Summ.. — Dod. na s. red. numer kolejny Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej: 1843
• A model of a system for stream data storage and analysis dedicated to sensor networks of embankment monitoring / Anna PIĘTA, Michał LUPA, Monika CHUCHRO, Adam PIÓRKOWSKI, Andrzej LEŚNIAK // W: Computer Information Systems and Industrial Management : 13th IFIP TC8 international conference, CISIM 2014 : Ho Chi Minh City, Vietnam, November 5–7, 2014 : proceedings / eds. Khalid Saaed, Václav Snášel. — Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2014. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8838). — ISBN: 978-3-662-45236-3 ; ISBN10: 3662452367. — S. 514–525
• Nowoczesne technologie w ochronie środowiska a zrównoważony rozwój — Modern environmental technologies and sustainable development / Monika CHUCHRO, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Adam PIÓRKOWSKI // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2011 vol. 6 no. 1 suppl., s. 199–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr.
• Wykorzystanie metod i narzędzi eksploracji danych do analizy zmienności natężenia dopływu do komunalnych oczyszczalni ścieków — Methods and tools for data mining of intensity variability inlet to municipal wastewater treatment plant / Monika CHUCHRO, Adam PIÓRKOWSKI // Studia Informatica ; ISSN 0208-7286. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka. — 2010 vol. 31 no. 2B, s. 347–358. — Bibliogr. s. 357–358, Streszcz., Summ.

Additional information:

Obecności na zajęciach- można mieć 1 nieobecność nieusprawiedliwioną, pozostałe usprawiedliwione, powyżej 50% nieobecności-brak zaliczenia z przedmiotu
Student we własnym zakresie powinien nadrobić materiał z zajęć, w których nie uczestniczył-prowadzący zajęcia może skontrolować nadrobienie materiału z ćwiczeń.

Pozostałe zasady obowiązujące na zajęciach nie przedstawione w sylabusie lub na 1 zajęciach w semestrze znajdują się w Regulaminie Studiów.