Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Turystyka przemysłowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-209-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Swobodnie posługuje się pojęciami z zakresu turystyki przemysłowej (industrialnej) TR2A_U01 Test
M_U002 Umie wykorzystać dziedzictwo przemysłowe dla potrzeb turystyki TR2A_U01, TR2A_U09 Project
Knowledge
M_W001 Zna przykłady turystycznych obiektów przemysłowych w Polsce i na świecie oraz potrafi je scharakteryzować TR2A_W08, TR2A_W01 Test
M_W002 Zna podstawowe narzędzia promocji obiektów przemysłowych TR2A_W14 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Swobodnie posługuje się pojęciami z zakresu turystyki przemysłowej (industrialnej) + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać dziedzictwo przemysłowe dla potrzeb turystyki + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna przykłady turystycznych obiektów przemysłowych w Polsce i na świecie oraz potrafi je scharakteryzować + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe narzędzia promocji obiektów przemysłowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Turystyka przemysłowa (industrialna) – definicja, koncepcje i związek z innymi formami turystyki (2 h).

2. Historia rozwoju turystyki przemysłowej w Polsce i na świecie (2 h).

3. Dziedzictwo przemysłowe i poprzemysłowe w Polsce (4 h).

4. Rola obiektów przemysłowych w kształtowaniu wizerunku regionu (4 h).

5. Adaptacja obiektów przemysłowych jako forma rewitalizacji i szansa rozwoju miasta/regionu (4 h).

6. Obiekty przemysłowe jako atrakcja turystyczna w Polsce i na świecie (8 h).

7. Propozycje obiektów przemysłowych jako atrakcji turystycznych w wybranych regionach Polski (2 h).

8. Narzędzia promocji turystyki przemysłowej (2 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena testu z wykładów i projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu podstaw turystyki oraz zarządzania.

Recommended literature and teaching resources:

Kowalczyk A.,2010. Turystyka zrównoważona. Wydawnictwo Naukowe PWN

Otgaar A.H.J., Van den Berg L., Berger C., Xiang Feng R., 2010. Industrial tourism. Opportunities for City and Enterprise. Ashgate

Otgaar A., 2010. Industrial tourism. Where the public meets the private. Erasmus University, Rotterdam

Różycki P., 2005. Klasyfikacja współczesnych form turystyki. Geoturystyka, z.1

Kobyliński Z., 2009. Własność dziedzictwa kulturowego. Wyd. Inst. Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

Jędrysiak T., 2011. Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne. Turystyka kulturowa, 6/2011

Kaczmarek S., 2001. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Wyd. UŁ, Łódź.

Pęski W., 1999. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Wyd. Arkady, Warszawa

Ruszkowski J., 2010. Elementy krajobrazu przemysłowego czynnikiem destynacji turystycznej regionu. Studium na przykładzie „Szlaku zabytków techniki województwa śląskiego ”. Krajobraz a turystyka.
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 14, Sosnowiec.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None