Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Naturalne i antropogeniczne zagrożenia środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-210-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Golonka Jan (jan_golonka@yahoo.com)
Academic teachers:
dr hab. inż. Golonka Jan (jan_golonka@yahoo.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie współzależności problemów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych człowieka z degradacją przyrody ożywionej i nieożywionej. TR2A_W02, TR2A_W01 Test
M_W002 Zna główne zagrożenia naturalne i antropogeniczne środowiska TR2A_W02, TR2A_W05, TR2A_W01 Test
M_W003 Zna przykłady i skutki katastrof przyrodniczych w historii geologicznej Ziemi TR2A_W02, TR2A_W01 Test
M_W004 Zna przyczyny i rozumie skutki zagrożeń globalnych dla środowiska TR2A_W05, TR2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie współzależności problemów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych człowieka z degradacją przyrody ożywionej i nieożywionej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna główne zagrożenia naturalne i antropogeniczne środowiska + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna przykłady i skutki katastrof przyrodniczych w historii geologicznej Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna przyczyny i rozumie skutki zagrożeń globalnych dla środowiska + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Zasoby przyrody, twory przyrody, środowisko przyrodnicze (2 h).
2. Skala problemów środowiskowych: lokalne, regionalne, globalne (2 h).
3. Naturalne zagrożenia środowiska, ich skutki, sposoby ostrzegania i przeciwdziałania – trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, tsunami, huragany, tornada, cyklony, powodzie, ruchy masowe, lawiny, meteoryty (8 h).
4. Wpływ ewolucji form życia na stan wód, atmosfery, litosfery. Wielkie wymieranie form żywych, czynniki sterujące (w przeszłości geologicznej i współcześnie) różnorodnością biologiczną na Ziemi (4 h).
5. Antropogeniczne zagrożenia środowiska, ich skutki, sposoby ostrzegania i przeciwdziałania – zanieczyszczenia atmosfery, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia hydrosfery, odpady, hałas, eksploatacja kopalin (8 h).
6. Globalne przyczyny zagrożeń: przyrost demograficzny, wzrost konsumpcji, rozwój techniki, urbanizacja, systemy ekonomiczne, modele życia, zbrojenia i wojny (2 h).
7. Skutki zagrożeń globalnych: zmiany klimatu, ubytek lasów tropikalnych, zmiany zawartości ozonu w atmosferze, zanik różnorodności biologicznej, pustynnienie, zanieczyszczenie pedosfery, wód i atmosfery (4 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw ekologii i ochrony środowiska.

Recommended literature and teaching resources:

Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J., Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa 2003.
Fry, C., Świat. Największe wyzwania ekologiczne. Elipsa, Warszawa 2008.
Graniczny M., Mizerski W., Katastrofy przyrodnicze. PWN, Warszawa 2009.
Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska. wyd.Oświata, Warszawa 2000.
Steele P., Morris N., Barber N., Niebezpieczna planeta. SBM, Poznań 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None