Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The legendary and sacred places
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-217-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Kaminski Michael (kaminski.michael@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Kaminski Michael (kaminski.michael@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Charakteryzuje i ocenia potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki pielgrzymkowej. TR2A_U16, TR2A_U02 Test
M_U003 Potrafi scharakteryzować sytuację religijną regionów i krajów wraz z uwarunkowaniami historycznymi TR2A_U01, TR2A_U07 Test
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geografii religii TR2A_W01, TR2A_W13 Test
M_W002 Zna religie i związane z nimi tradycje charakterystyczne dla poszczególnych regionów świata. TR2A_W01, TR2A_W13 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Charakteryzuje i ocenia potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki pielgrzymkowej. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować sytuację religijną regionów i krajów wraz z uwarunkowaniami historycznymi + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geografii religii + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna religie i związane z nimi tradycje charakterystyczne dla poszczególnych regionów świata. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1) Turystyka religijna, geografia kulturowa, geografia sacrum
2) Miejsca święte religii etnicznych
3) Główne zasady wiary hinduizmu, panteon, miejsca święte hinduizmu
4) Buddyzm jako religia uniwersalistyczna, zasady wiary i praktyk, buddyzm w Chinach i Japonii. Miejsca święte buddyzmu
5) Judaizm – zasady wiary i praktyk. Synagoga i świątynia. Nurty judaizmu. Miejsca święte i ośrodki kultu w świecie
6) Islam – gł. zasady wiary i praktyki religijnej. Symbolika sakralna. Miejsca kultu religijnego i miejsca święte islamu
7) Główne nurty chrześcijaństwa, zasady wiary katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu, symbolika kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej. Miejsca święte katolicyzmu
8) Ruch pielgrzymkowy we współczesnym chrześcijaństwie,główne miejsca kultu religijnego Kościoła rzymskokatolickiego, miejsca kultu religijnego chrześcijańskich mniejszości religijnych w Polsce
9) Niechrześcijańskie miejsca kultu religijnego w Polsce i Europie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Kraków 2003.
Geografia i sacrum, red. B.Domański i S.Skiba, t. 1-2 Kraków 2005
Miejsca święte. Leksykon, red. Z.Pasek, Kraków 1997
Miejsca święte Rzeczpospolitej. Leksykon, red. A.Jackowski, Kraków 1999.
Miejsca święte. 500 wędrówek po kulturach i religiach świata, pr. zbiorowa, Bielsko-Biała 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None