Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Museums of the World
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-311-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Kaminski Michael (kaminski.michael@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Kaminski Michael (kaminski.michael@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przedstawić historię rozwoju muzealnictwa na tle historii cywilizacji – od czasów prehistorycznych po współczesność TR2A_U01 Essay
M_U002 Potrafi wykorzystać wiedzę o muzeach świata, słynnych wystawach i dziełach sztuki dla potrzeb turystyki TR2A_U01, TR2A_U09 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu muzeologii TR2A_W02, TR2A_W01 Test
M_W002 Zna główne funkcje muzeów TR2A_W02, TR2A_W01 Test
M_W003 Zna typologię muzeów, umie podać przykłady TR2A_W02, TR2A_W01 Test
M_W004 Zna najsłynniejsze kolekcje i zbiory muzealne z różnych części Świata TR2A_W02, TR2A_W01 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przedstawić historię rozwoju muzealnictwa na tle historii cywilizacji – od czasów prehistorycznych po współczesność + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać wiedzę o muzeach świata, słynnych wystawach i dziełach sztuki dla potrzeb turystyki + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu muzeologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna główne funkcje muzeów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna typologię muzeów, umie podać przykłady + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna najsłynniejsze kolekcje i zbiory muzealne z różnych części Świata + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do muzeologii. Podstawowe pojęcia muzeologii (muzeum, przedmiot muzealny, wystawiennictwo). Główne funkcje muzeów. (1 h).
2. Rys historyczny – kolekcje starożytności, średniowiecza, renesansu; nowożytne muzea publiczne (XVIII w.), gwałtowny rozwój muzealnictwa w wieku XIX (2 h).
3. Przemiany w muzealnictwie na przełomie XX i XXI wieku (2 h).
4. Typologia muzeów (2 h).
5. Muzea artystyczne (2 h).
6. Muzea historyczne, etnograficzne i archeologiczne (2 h).
7. Muzea przyrodnicze, naukowe, techniczne i przemysłowe (2 h).
8. Muzea wyspecjalizowane i rozrywkowe. Nowoczesne muzea interaktywne i multimedialne.
Muzea on-line (2 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcowa stanowi ocena z testu z wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw historii sztuki i historii kultury.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:

Gluziński W., U podstaw muzealnictwa, Warszawa 1980.
Popczyk M., Muzeum sztuki, Kraków 2005.
Żygulski Z. jun., Muzea świata. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.
Seria „Wielkie Muzea”, Wyd. Rzeczpospolita HPS, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
Krasny P., Ziarkowski D. (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno – artystyczne. Kraków 2009.
Świecimski Jerzy, Ekspozycja muzealna jako twór architektoniczno-plastyczny, Kraków 1976.
Świecimski J., Forma i styl muzeów naukowych, [w:] Teka Architektury i Urbanistyki t. 5, 1971.
Wojnar I., Muzeum czyli trwanie obecności, Warszawa 1991.
Fiut I. S., Rozważania o utworze muzealnym, [w;] Filozofia – Media – Ekologia, Kraków 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None