Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
World geological heritage
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-316-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej TR2A_K07, TR2A_K03, TR2A_K08 Test
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrody nieożywionej pod kontem ich znaczenia naukowego TR2A_U07, TR2A_U05 Test
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony przyrody nieożywionej TR2A_U06 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej TR2A_W01, TR2A_W02 Test
M_W002 Zna aspekty prawne ochrony przyrody nieożywionej w Polsce i na świecie w oparciu o obowiązujący system prawny TR2A_W12, TR2A_W05 Test
M_W003 Ma wiedze w zakresie zagadnień, geologii i geomorfologii obiektów przyrody nieożywionej TR2A_W02 Test
M_W004 Zna najważniejsze obiekty geologiczne na świecie TR2A_W02, TR2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrody nieożywionej pod kontem ich znaczenia naukowego + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony przyrody nieożywionej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne ochrony przyrody nieożywionej w Polsce i na świecie w oparciu o obowiązujący system prawny + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedze w zakresie zagadnień, geologii i geomorfologii obiektów przyrody nieożywionej + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna najważniejsze obiekty geologiczne na świecie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony dziedzictwa geologicznego,
(2 h)

2. Klasyfikacje obiektów geologicznych pod kontem ich ochrony (2 h)

3. Charakterystyka listy obiektów chronionych (World Geological Heritage) (2 h)

4. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Europy (4 h)

5. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Azji (4 h)

6. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Ameryki Północnej (4 h)

7. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Ameryki Północnej (4 h)

8. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Australii (4 h)

9. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Afryki (4 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z testu zaliczeniowego wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy nauk o środowisku

Recommended literature and teaching resources:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54, 1: 36-41.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma m in – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat, Nature Conservation

Słomka, T., Doktor, M., Joniec, A., Kicińska-Świderska, A. 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków

Kozłowski S. (red.), 1998: Ochrona litosfery. PIG, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Additional information:

None