Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Landscape parks in Poland
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-408-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony obszarów ze względu na ich cenne walory TR2A_K05, TR2A_K08, TR2A_K03 Participation in a discussion
M_K002 Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych parków krajobrazowych TR2A_K07, TR2A_K08 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi uzasadnić celowość tworzenia parków krajobrazowych TR2A_U06, TR2A_U01 Test results
M_U002 Potrafi wymienić parki krajobrazowe z różnych regionów Polski oraz uzasadnić cel ich utworzenia TR2A_W06, TR2A_W01, TR2A_U02, TR2A_U04 Test results
M_U004 Potrafi wskazać problemy i zagrożenia parków krajobrazowych TR2A_U06, TR2A_U01 Test results,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody TR2A_W01, TR2A_W02 Test results
M_W002 Zna aspekty prawne funkcjonowania parków krajobrazowych TR2A_W12, TR2A_W02, TR2A_W05 Test results
M_W003 Zna kryteria powoływania parków krajobrazowych TR2A_W01 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony obszarów ze względu na ich cenne walory + - - - - - - - - - -
M_K002 Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych parków krajobrazowych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi uzasadnić celowość tworzenia parków krajobrazowych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wymienić parki krajobrazowe z różnych regionów Polski oraz uzasadnić cel ich utworzenia + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wskazać problemy i zagrożenia parków krajobrazowych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne funkcjonowania parków krajobrazowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna kryteria powoływania parków krajobrazowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Obszary chronione w Polsce

1. Ochrona przyrody w Polsce – podstawowe informacje i definicje (2h)
2. Krajobraz – definicja, elementy, motywy ochrony (2h)
3. Typu krajobrazu w Polsce, regionalizacja fizjograficzna (2h)
4. Parki krajobrazowe – definicje, cel i kryteria tworzenia, aspekty prawne (2h)
3. Charakterystyka wybranych parków krajobrazowych z różnych regionów Polski – geologia, przyroda, dziedzictwo kulturowe, turystyka (16h)
4. Problemy i zagrożenia w parkach krajobrazowych (2h)
5. Parki krajobrazowe a inne formy ochrony przyrody w Polsce (2h)
6. Parki krajobrazowe a europejskie i międzynarodowe formy ochrony przyrody (2h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z testu

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy nauk o środowisku

Recommended literature and teaching resources:

Rąkowski G., Smogorzewska M., Janczewska A., Wójcik J., Walczak M., Pisarski Z. 2004. Parki krajobrazowe w Polsce. Wyd. IOŚ
Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
Czasopisma m. in. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Nature Conservation
strony internetowe m.in. www.ekoportal.gov.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

zaliczenie testu – termin podstawowy + dwa terminy poprawkowe