Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tourist regions and attractions
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-103-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna trendy w turystyce wynikające ze zmian demograficznych, rozumie uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i społeczne wpływające na rozwój regionów turystycznych, potrafi wyjaśnić znaczenie zrównoważonej turystyki dla prawidłowego funkcjonowania regionu turystycznego TR2A_K02, TR2A_K01, TR2A_K05, TR2A_K08, TR2A_K03, TR2A_K04 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation
Skills
M_U001 Umie rozpoznać i ocenić walory turystyczne regionów turystycznych Polski TR2A_K02, TR2A_U07, TR2A_U01 Presentation
M_U002 Umie rozpoznać i ocenić walory turystyczne regionów turystycznych świata TR2A_K02, TR2A_U07, TR2A_U01 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia regionu, zasady regionalizacji i metody delimitacji regionów turystycznych TR2A_W01, TR2A_W02 Test
M_W002 Zna i rozumie główne kryteria regionalizacji w geografii turystycznej oraz podstawowe typy regionów TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W14 Test
M_W003 Zna zasady gospodarki turystycznej w regionach oraz zna makroregiony turystyczne świata według światowej organizacji turystyki TR2A_W01 Test
M_W004 Potrafi zaprezentować odpowiedni region turystyczny w przygotowywanej ofercie zgodnie z grupą docelową TR2A_U10, TR2A_U09, TR2A_U02, TR2A_U01, TR2A_K03 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna trendy w turystyce wynikające ze zmian demograficznych, rozumie uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i społeczne wpływające na rozwój regionów turystycznych, potrafi wyjaśnić znaczenie zrównoważonej turystyki dla prawidłowego funkcjonowania regionu turystycznego - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie rozpoznać i ocenić walory turystyczne regionów turystycznych Polski - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie rozpoznać i ocenić walory turystyczne regionów turystycznych świata - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia regionu, zasady regionalizacji i metody delimitacji regionów turystycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie główne kryteria regionalizacji w geografii turystycznej oraz podstawowe typy regionów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady gospodarki turystycznej w regionach oraz zna makroregiony turystyczne świata według światowej organizacji turystyki + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi zaprezentować odpowiedni region turystyczny w przygotowywanej ofercie zgodnie z grupą docelową + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Teoretyczne podstawy regionalizacji turystycznej, pojęcie regionu, metody delimitacji regionów turystycznych, typy regionów (1 h)
2. Makroregiony i regiony turystyczne, makroregiony turystyczne według Światowej Organizacji Turystyki, światowe centra turystyki, regionalizacja turystyczna Europy, regionalizacja turystyczna Polski (2h);
3. Zasady gospodarki turystycznej w regionach, rozwój zrównoważony w turystyce – przykłady regionalne (2h);
4. Zarządzanie turystyką w regionie, podmioty zarządzające turystyką w regionie, funkcje zadania DMO, lokalne i regionalne organizacje turystyczne w Polsce, struktura regionalna i subregionalna międzynarodowego ruchu turystycznego (3 h);
5. Region i regionalizacja w geografii turystyki. Klasyfikacja przyrodniczych walorów turystycznych. Geograficzne uwarunkowania walorów turystycznych (2 h).
6. Antropogeniczne walory turystyczne. Kreacja walorów turystycznych. Nowe kierunki rozwoju turystyki (2 h).
7. Regiony turystyczne Polski: góry – Karpaty, Sudety. Regiony turystyczne Polski: wyżyny – Góry Świętokrzyskie,
Wyżyna Małopolska (2 h).
8. Regiony turystyczne Polski: pojezierza i wybrzeże. Turystyka kwalifikowana na niżu. Typologia turystyczna wybrzeża morskiego (2 h).
9. Regiony turystyczne Polski: wybrane miasta (Warszawa, Kraków, Wrocław, Częstochowa, Malbork, Zakopane). Trójmiasto jako region turystyczny (2 h).
10. Podział Europy na regiony turystyczne. Górskie regiony turystyczne w Europie (Alpy, Karpaty). Regiony turystyki kwalifikowanej (2 h).
11. Nadmorskie regiony turystyczne (Adriatyk, Bałtyk, Morze Egejskie). Miasto jako region turystyczny (np. Paryż, Sankt Petersburg, Wiedeń) (2 h).
12. Regiony turystyczne świata – kryteria i delimitacja regionów. Regiony turystyczne Azji (np. Chiny, Indie, Japonia, Indonezja, Malediwy, Tybet) (2 h).
13. Regiony turystyczne Ameryki Północnej (np. Meksyk, Kalifornia, Hawaje, Antyle). Regiony turystyczne Ameryki Południowej (np. Andy, Amazonia, Galapagos) (2 h).
14. Regiony turystyczne Afryki (np. Mahreb, Sahel, Czarna Afryka, Afryka Pd.). Regiony turystyczne Australii i Oceanii (np. Nowa Zelandia, Borneo, Polinezja) (2 h).

Seminar classes:

Przygotowanie samodzielnej prezentacji multimedialnej na temat charakterystyki i oceny walorów i atrakcji turystycznych wybranych regionów turystycznych świata i Polski.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 116 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in seminar classes 28 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny testu z wykładu i zaliczenia seminarium

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z przedmiotu Geografia turystyczna Polski i świata

Recommended literature and teaching resources:

Czubla P., Wendt J., (red.), 2006, Przeglądowy atlas świata, „Pascal”, Bielsko-Biała.
Jędrusik M., Makowski J., Plit F., 2010. Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne. WUW Warszawa
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008. Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa
Kowalczyk A., 2000. Geografia turyzmu, PWN, Warszawa
Kruczek Z., 2006. Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, „Proksenia”, Kraków
Kruczek Z., 2007. Europa. Geografia turystyczna. „Proksenia”, Kraków
Kruczek Z., (red.), 2009. Regiony turystyczne. Folia Turistica Nr 21, AWF, Kraków
Kruczek Z., 2010. Polska. Geografia atrakcji turystycznych. „Proksenia”, Kraków
Kruczek Z., Zmyślony P., 2010. Regiony turystyczne. Proksenia, Kraków
Kurek W., 2012. Regiony turystyczne świata. Część 1 i 2. PWN, Warszawa
Warszyńska J., (red.), 2003. Geografia turystyczna świata. PWN, Warszawa
Turystyczny Atlas Europy Środkowej, 2005. „Carta Blanca”, Gdańsk-Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None