Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Biodiversity
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-106-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia ochrony przyrody w zakresie zabezpieczenia bioróżnorodności TR2A_K07, TR2A_K03 Test
Skills
M_U001 Umie scharakteryzować stan bioróżnorodności Polski, zna procesy zmian w zakresie zmienności różnorodności biologicznej ostatnich dekad, wskazuje adekwatne przykłady. TR2A_U01 Test
M_U002 Potrafi wyjaśnić, jakie czynniki wpływają na bioróżnorodność TR2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe techniki miary bioróżnorodności, potrafi je scharakteryzować TR2A_W07 Test
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu różnorodności biologicznej TR2A_W01, TR2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia ochrony przyrody w zakresie zabezpieczenia bioróżnorodności + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie scharakteryzować stan bioróżnorodności Polski, zna procesy zmian w zakresie zmienności różnorodności biologicznej ostatnich dekad, wskazuje adekwatne przykłady. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyjaśnić, jakie czynniki wpływają na bioróżnorodność + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe techniki miary bioróżnorodności, potrafi je scharakteryzować + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu różnorodności biologicznej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Bioróżnorodność – podstawowe pojęcia (2h).
2. Miary bioróżnorodności (2 h).
3. Uwarunkowania bioróżnorodności. Naturalne i antropogeniczne czynniki regulujące bioróżnorodność (6 h).
4. Stan bioróżnorodności na terenie Polski. Bioróżnorodność i jej wzorce geograficzne (4 h).
5. Monitoring bioróżnorodności (4 h).
6. Zagrożenia bioróżnorodności obszarów naszego kraju. Gatunki obce, reintrodukowane, inwazyjne (4 h).
7. Ochrona przyrody a zachowanie bioróżnorodności (2 h).
8. Zagrożone i ginące gatunki fauny i flory (4 h).
9. Zmiany bioróżnorodności w czasach obecnych (2 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenia z testu z wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biologii.

Recommended literature and teaching resources:

1. Andrzejewski R., Weigle A. 2001. Polskie studium różnorodności biologicznej. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

2. Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Gromadzki M. (red) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, T. 6.

4. Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., 2003. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Multico Oficyna Wydawnicza.

5. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki.

Czasopisma – wybrane artykuły:
Ochrona Przyrody
Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None