Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Polityka turystyczna
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-203-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Adam Kaleta (akaleta2@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
mgr Adam Kaleta (akaleta2@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Zna działania najważniejszych organizacji turystycznych na świecie na rzecz rozwoju turystyki TR2A_U01 Test
M_W002 Zna i potrafi analizować tendencje rozwoju turystyki na świecie TR2A_U01 Test
M_W003 Określa i rozróżnia systemy turystyczne w Polsce i na świecie TR2A_U01 Test
M_W004 Zna system organizacji turystyki w Polsce i na świecie TR2A_U01 Test
M_W005 Zna i charakteryzuje relacje branży turystycznej i administracji rządowej i samorządowej TR2A_U01 Test
M_W006 Zna i opisuje relacje i współpracę transgraniczną, lokalną i regionalną TR2A_U01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Zna działania najważniejszych organizacji turystycznych na świecie na rzecz rozwoju turystyki - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i potrafi analizować tendencje rozwoju turystyki na świecie - - - - - + - - - - -
M_W003 Określa i rozróżnia systemy turystyczne w Polsce i na świecie - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna system organizacji turystyki w Polsce i na świecie - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna i charakteryzuje relacje branży turystycznej i administracji rządowej i samorządowej - - - - - + - - - - -
M_W006 Zna i opisuje relacje i współpracę transgraniczną, lokalną i regionalną - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Polityka zrównoważonego rozwoju w turystyce (3h)

2. Działania międzynarodowych organizacji turystycznych na rzecz rozwoju turystyki (3h)

3. Tendencje rozwoju turystyki na świecie (3h)

4. Systemy turystyczne na świecie (3h)

5. Działania administracji państwowej na rzecz turystyki (3h)

6. Organizacja turystyki w Polsce (3h)

7. Polityka turystyczna w XXI wieku na świecie (3h)

8. Współpraca międzynarodowa, transgraniczna, lokalna i regionalna (3h)

9.Podnoszenie jakości i innowacyjności (3h)
11. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki

12. Funkcje i zadania administracji państwowej na polu turystyki

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z testu oraz oceny z seminarium

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowej terminologii z polityki i turystyki oraz wiedzy o społeczeństwie

Recommended literature and teaching resources:

Alejziak W., Marciniec W., Organizacje turystyczne na świecie

Butowski L., Organizacja turystyki w Polsce

Kurek W., (red.) 2007, Turystyka

Różycki P., 2009, Zarys wiedzy o turystyce

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None