Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected Legal Aspects of Tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-302-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie interpretować przepisy prawa w odniesieniu do określonych problemów w turystyce TR2A_U10, TR2A_K03, TR2A_U01 Examination
M_U002 Potrafi postępować w zgodzie z zasadami etycznymi wynikającymi z określonych przepisów prawnych TR2A_U10, TR2A_K10, TR2A_W12, TR2A_W18, TR2A_U01 Examination
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie treść Ustawy o usługach turystycznych TR2A_W12 Examination
M_W002 Zna przepisy prawne, stosowane w zakresie problematyki dotyczącej turystyki TR2A_W12 Examination
M_W003 Zna zasady sporządzania umów w turystyce, zasady ubezpieczeń i regulacji prawnych prawa transportowego TR2A_W12 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie interpretować przepisy prawa w odniesieniu do określonych problemów w turystyce + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi postępować w zgodzie z zasadami etycznymi wynikającymi z określonych przepisów prawnych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie treść Ustawy o usługach turystycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna przepisy prawne, stosowane w zakresie problematyki dotyczącej turystyki + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady sporządzania umów w turystyce, zasady ubezpieczeń i regulacji prawnych prawa transportowego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Źródła prawa i podstawowe pojęcia z zakresu turystyki (2 h).
2. Podstawy prawne działalności biur podróży – organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni (4 h).
3. Podstawy prawne działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (4 h).
4. Usługi hotelarskie – działalność, uprawnienia, odpowiedzialność, kontrola (2 h).
5. Prawne aspekty przewozu osób i bagażu (4 h).
6. Ubezpieczenia turystyczne – charakterystyka, działy, grupy i rodzaje ubezpieczeń, umowy (4 h).
7. Prawne aspekty turystyki międzynarodowej – umowy, formalności graniczne, konwencje, turystyka w UE (2 h).
8. Prawne uwarunkowania uprawiania turystyki (2 h).
9. Prawne aspekty Informacji i reklamy w turystyce (2 h).
10. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa w turystyce (2 h).
11. Kodeks Postępowania Praktycznego IH&RA-UFTAA – charakterystyka norm i zasad postępowania między hotelarzami i biurami podróży (1 h).
12. Globalny Kodeks Etyki w Turystyce (1 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Completion of a project 20 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa.

Recommended literature and teaching resources:

Cybula P. (red), Transformacje prawa turystycznego. 2009.
Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji. Warszawa 2008.
Nesterowicz M., Prawo turystyczne. Warszawa 2009.
Zawistowska H., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Cz. 1 aspekty prawne. Warszawa 2010.
Ustawa o usługach turystycznych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None