Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
management of a spa resort
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-303-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Module summary

Znajomość podstawowych definicji z zakresu zarządzania firmą oraz metod i faz analizy strategicznej firmy uzdrowiskowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi analizować sytuację i poszukiwać nowe rozwiązania w zakresie zarządzania firmą uzdrowiskową. Potrafi umiejętnie ocenić siebie i innych, posiada umiejętność empatii, komunikacji perswazji, asertywności, motywowania, kontroli emocji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, tworzenia trwałych relacji interpersonalnych, funkcjonowania w zespole i autoprezentacji. TR2A_K01, TR2A_K05, TR2A_K08, TR2A_U01, TR2A_U13, TR2A_U04, TR2A_K03, TR2A_U03, TR2A_K04, TR2A_U06, TR2A_K02, TR2A_U09, TR2A_U07, TR2A_U08 Project
Skills
M_U001 Umie zastosować metody analizy strategicznej w praktyce oraz metody zarządzania obsługą klienta i metody pomiaru jakości obsługi klienta w firmie uzdrowiskowej TR2A_U13, TR2A_U12, TR2A_U04, TR2A_U03, TR2A_U07, TR2A_U02, TR2A_U08 Project
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacje z zakresu zarządzania firmą uzdrowiskową TR2A_W15 Case study
M_W002 Zna i rozumie procesy i zjawiska związane z zarządzaniem firmą, jak również przebieg procesów w usługowym łańcuchu wartości TR2A_W01, TR2A_W11, TR2A_W09, TR2A_W04 Case study
M_W003 Zna metody pomiaru jakości/satysfakcji klienta w uzdrowisku i narzędzia poprawy jakości w obsłudze klienta TR2A_W14 Case study
M_W004 Zna i rozumie metody zarządzania firmą oraz obsługą klienta TR2A_W01, TR2A_W09, TR2A_W04, TR2A_W15 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi analizować sytuację i poszukiwać nowe rozwiązania w zakresie zarządzania firmą uzdrowiskową. Potrafi umiejętnie ocenić siebie i innych, posiada umiejętność empatii, komunikacji perswazji, asertywności, motywowania, kontroli emocji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, tworzenia trwałych relacji interpersonalnych, funkcjonowania w zespole i autoprezentacji. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zastosować metody analizy strategicznej w praktyce oraz metody zarządzania obsługą klienta i metody pomiaru jakości obsługi klienta w firmie uzdrowiskowej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacje z zakresu zarządzania firmą uzdrowiskową + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie procesy i zjawiska związane z zarządzaniem firmą, jak również przebieg procesów w usługowym łańcuchu wartości + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody pomiaru jakości/satysfakcji klienta w uzdrowisku i narzędzia poprawy jakości w obsłudze klienta + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie metody zarządzania firmą oraz obsługą klienta - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Nowe metody i koncepcje zarządzania firmą uzdrowiskową (4 h),
2. Metody analizy strategicznej (4 h),
3. Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego (2 h),
4. Zarządzanie jakością w firmie uzdrowiskowej (4h).

Project classes:

Fazy i metody analizy strategicznej firmy uzdrowiskowej:

1.Analiza makrootoczenia
PESTEL
Ekstrapolacja trendów
Analiza luki strategicznej
Metoda delficka – opinie ekspertów
Metody scenariuszowe
2. Analiza otoczenia konkurencyjnego
Analiza „pięciu sił” M. E. Portera
Profil ekonomiczny sektora
Analiza atrakcyjności sektora
Mapa grup strategicznych
Krzywa doświadczeń
3. Analiza potencjału strategicznego firmy
Bilans strategiczny
Analiza kluczowych czynników sukcesu
Analiza łańcucha wartości firmy
Analiza cyklu życia produktu i technologii
Metody portfelowe: macierz BCG; macierz McKinsey’a/GE; macierz A. D. Little’a/ADL; macierz C. W. Hofera
4. Ocena pozycji strategicznej firmy
SWOT
SPACE

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z prezentacji podczas zajęć i projektu końcowego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zarządzania w turystyce, marketingu w turystyce

Recommended literature and teaching resources:

Domański T. (red.), 1997, Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, CB i SF, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Dryglas D., 2009, Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, XVIII Kongres uzdrowisk polskich, Muszyna.
Dryglas D., 2008, Uzdrowiskowy Łańcuch Wartości, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, w:Turystyka-innowacje-konsument, red. D. Chudy-Hyski, M. Żemła, Katowice.
Dryglas D., 2009, Turystyka spa i wellness jako przykład innowacyjnego kierunku rozwoju uzdrowisk polskich,w: Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Białystok.
Dryglas D., 2010, Uwarunkowania prawne a funkcjonowanie oraz rozwój społeczno-gospodarczy uzdrowisk w Polsce, w: Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce, red. A. Przybyła, W. Wydrążeń, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin.
Dziedzic. E., 1998, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i opracowania, SGH nr 442, Warszawa.
Gaworecki W.W., Mroczyński Z. (red.), 2008, Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, WST i H, Gdańsk.
Hadzik A., Hadzik A., Mikrut G., 2009, Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk w Polsce, Wyd. Sensus, Kraków.
Iwanek T. (red.), 2006, Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław.
Kornak A.S., Rapacz A., 2001, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Martyniak Z.,2002, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Ptaszycka-Jackowska D., 1999, Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego „Turyzm”, t.9 z.1.
Rapacz A. (red.), 2009, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
Szromnik A., 2010, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, red. M. Bednarczyk, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006 (współautorstwo), ISBN 978-83-233-2230-6 (wkład własny: 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3), ISBN 978-83-233-2230-6, s. 90-111.
D. Dryglas, K. Wach, Otoczenie fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście integracji europejskiej, w: Polski sektor MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, Wyd. Politechnika Łódzka, red. J. Otto, R. Stanisławski, tom II, Łódź 2006, ISBN 83-7283-193-9, s. 306-314.
D. Dryglas, K. Wach, Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie województwa małopolskiego, w: Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, Wyd. Fundacji dla UJ, Kraków 2006, ISBN 978-83-923162-6-8, s. 153-163.
D. Dryglas, Wpływ administracji rządowej i samorządowej na rozwój turystycznej przedsiębiorczości w polskich uzdrowiskach w: Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju konkurencyjności regionu i kraju w procesie globalizacji, red. S. Jankiewicz, K. Pająk, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, ISBN 83-923988-1-5, s. 143-147.
D. Dryglas, K. Wach, Wpływ czynników mezootoczenia na rozwój przedsiębiorczości turystycznej w regionie w: Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju konkurencyjności regionu i kraju w procesie globalizacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, red. S. Jankiewicz, K. Pająk, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, ISBN 83-923988-1-5, s. 99-104.
D. Dryglas, K. Wach, Regionalne otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce, w: Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Wyd. AGH w Krakowie, Kraków 2006, ISBN 883-921755-8, s. 213-220.
D. Dryglas, K. Wach, Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w Małopolsce w świetle badań empirycznych, w: Rola przedsiębiorczości w aktywacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wyd. Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków 2007, nr 3, ISBN 978-83-7409-529-7, s. 46-51.
D. Dryglas, K. Wach, Regional labour market and tourist enterprises in Małopolska, w:, Competitiveness of Labour Market, Economics & Competition Policy, red. D. Kopycińska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, vol. 8 , ISBN 978-83-60903-23-0, s. 79-86.
D. Dryglas, K. Wach, Ewaluacja wybranych czynników otoczenia regionalnego małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce, w: Polityka Gospodarcza nr 15-16, Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, ISSN 1508-6453, s. 249-261.
D. Dryglas, The Health Resort Value Chain, w: Entrepreneurship in Tourism and Sport
Business, red. M. Bednarczyk, Wyd. Fundacja dla UJ, Kraków 2008, ISBN 978-83-60993-44-6, s.
75-80.
D. Dryglas, Uzdrowiskowy Łańcuch Wartości, w: Turystyka-Innowacje-Konsument, red. D. Chudy-Hyski, M. Żemła, Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice 2008, ISBN 978-83-60953-23-5, s. 145-156.
A. Hadzik, D. Dryglas, Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw uzdrowiskowych, w: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, red. E. Rydz, Wyd. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012, ISBN 978-837467-186-6, s. 31-40.
D. Dryglas, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju miast i gmin uzdrowiskowych województwa małopolskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 738. Ekonomiczne problemy turystyki nr 4 (20), Szczecin 2012, ISSN 1644-0501, s. 189-202.
D. Dryglas, Fundusze unijne jako instrument wsparcia dla rozwoju infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce, w: Rynek usług turystycznych, red. M. Jalinik, R. Ziółkowski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, ISBN 978-83-62582, s.111-131.
D. Dryglas, (2013), Analiza SWOT w obszarze funkcji uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju jako element kształtowania strategii marketingu, w: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych , red. A. Rapacz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, ISBN: 978-83-7695-362-5, s. 67–77.
D. Dryglas, (3013), Wpływ regulacji prawno-organizacyjnych na sytuację ekonomiczną zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3, Szczecin, ISSN 1644-0501, s. 137–151.
D. Dryglas, (2013), Prawne determinanty rozwoju inwestycji w zakresie infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce w: Folia Turistica nr 28, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, ISSN 0867-3888, s. 149–166.
D. Dryglas, (2014) Formułowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą na przykładzie Krynicy-Zdroju, w: Contemporary issues in Polish industrial geography, pod red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego vol. 26, Kraków-Warszawa, ISSN: 2080-1653.

Additional information:

Są trzy terminy zaliczenia przedmiotu