Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geoparks
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-306-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie tworzenia geoparków dla ochrony georóżnorodności i zrównoważonego rozwoju oraz promocji dziedzictwa geologicznego TR2A_K05, TR2A_W05 Test,
Project
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować geopark TR2A_U09, TR2A_U07, TR2A_U03 Project
Knowledge
M_W001 Potrafi scharakteryzować cele, zadania i funkcje geoparków UNESCO oraz kryteria ich ustanawiania TR2A_W01, TR2A_W02 Test,
Project
M_W002 Umie scharakteryzować wybrane geoparki europejskie i światowe TR2A_W01, TR2A_W02 Test,
Project
M_W003 Potrafi scharakteryzowac geoparki krajowe oraz kryteria ich wyznaczania TR2A_W01, TR2A_W02 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie tworzenia geoparków dla ochrony georóżnorodności i zrównoważonego rozwoju oraz promocji dziedzictwa geologicznego + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować geopark + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi scharakteryzować cele, zadania i funkcje geoparków UNESCO oraz kryteria ich ustanawiania + - - - - - + - - - -
M_W002 Umie scharakteryzować wybrane geoparki europejskie i światowe + - - - - - + - - - -
M_W003 Potrafi scharakteryzowac geoparki krajowe oraz kryteria ich wyznaczania + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

- definicja, podstawowe pojęcia, struktura geoparków
- idea geoparku – geneza, rozwój, ewolucja formy
- cele i zadania tworzenia geoparków
- sieci EGN i GGN, działalność w ramach geoparku
- procedura tworzenia geoparku krajowego i geoparku UNESCO
- ochrona przyrody a geoparki
- znaczenie geoparków w rozwoju geoturystyki, ochrony georóżnorodności i rozwoju regionów
- charakterystyka wybranych geoparków światowych
- geoparki krajowe

Studenci wykonują projekt geoparku krajowego i przedstawiają go w formie prezentacji

Practical classes:

Wykonanie projektu geoparku/praca terenowa

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Completion of a project 35 h
Participation in practical classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia ocen z testu i projektu to ocena końcowa

Prerequisites and additional requirements:

podstawy geologii

Recommended literature and teaching resources:

Alexandrowicz Z., 2006 – Geoparki — nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. v. 54, nr. 1, s. 36-41

Alexandrowicz Z. 2006. Geopark – nature protection aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives). Geoturystyka 5: 3-12.

Alexandrowicz Z., Miśkiewicz K. 2007. Światowa Sieć Narodowych Geoparków UNESCO (procedura tworzenia). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63, 2: 3-14.

Zouros N. 2004. The European Geoparks Network – Geological heritage protection and local development. Episodes 27/3: 165-171.

Zouros N., 2008. European Geoparks Network : transnational collaboration on Earth heritage protection, geotourism and local development. Geoturystyka 1(12): 3-22.

Czasopismo „Geoturystyka”

http://www.europeangeoparks.org
http://www.globalgeopark.org

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None