Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sociology of travel and tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-311-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Grotowska Stella (stella.grotowska@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Rozróżnia pojęcia z zakresu socjologii podróży i turystyki TR2A_W18, TR2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna współczesne problemy cywilizacyjne w kontekście turystyki i podróży TR2A_W03, TR2A_W02 Test
M_W002 Zna motywy uprawiania turystyki TR2A_W13, TR2A_W09 Test
M_W003 Zna aspekty turystyki masowej i indywidualnej TR2A_W02, TR2A_W05 Test
M_W004 Zna metody badań typowe dla socjologii podróży/turystyki. TR2A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Rozróżnia pojęcia z zakresu socjologii podróży i turystyki + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna współczesne problemy cywilizacyjne w kontekście turystyki i podróży + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna motywy uprawiania turystyki + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna aspekty turystyki masowej i indywidualnej + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna metody badań typowe dla socjologii podróży/turystyki. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podróż i turystyka, podróż rzeczywista i metaforyczna.
  Literatura:
  Krzysztof Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005, s. 7-23.
  Zygmunt Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, w: Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994.

 2. Społeczne czynniki rozwoju turystyki, motywy podróżowania, funkcje i dysfunkcje turystyki.
  Literatura:
  Krzysztof Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 2004, r. 2.3, 5.2, 5.2.2.
  Jerzy Suprewicz, Socjologia turystyki, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2005, s. 67-110.
  Kopczak Anna, Turystyka – aktorka na scenie czasu wolnego. Teatralizacja zjawisk turystycznych w ujęciu socjologicznym, w: Dorota Mroczkowska, Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Difina, Warszawa 2011, s. 74-88.
  Wyjazdy zagraniczne Polaków i znajomość języków obcych, CBOS, Warszawa, BS/96/2004.

 3. Podróżowanie w teoriach społecznych: podróż jako kontakt z obcością Georg Simmel, Alfred Schutz, Florian Znaniecki, Robert Merton, Bernhard Waldenfels, Tzvetan Todorov; podróż jako forma kontaktu kulturowego – Theron Nuñez, Geert Hofstede, turystyka jako forma kolonializmu – Louis Turner, John Ash i Dennison Nash, semiotyka podróży – Dean MacCannell, podróżowanie jako konsumpcja, role społeczne podróżnika, McDisneyizacja postturystyki – George Ritzer.
  Krzysztof Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005, s. 24-44, 58-101.
  Krzysztof Podemski, Od zakazu opuszczania domu do nakazu dialogu z Innym. Ewolucja idei podróżowania, w: M. Kazimierczak, Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, AWF im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań 2007, s. 37-48.
  Georg Simmel, Obcy, w: G. Simmel, Socjologia, Warszawa 1975.
  Dean MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza SA., Warszawa 2002.

 4. Socjologiczna analiza rynku turystycznego: ruch turystyczny krajowy i międzynarodowy; turystyka przyjazdowa i wyjazdowa w Polsce; turystyka masowa, alternatywna, aktywna, kwalifikowana, niekonwencjonalna. Formy turystyki we współczesnym społeczeństwie zachodnim – turystyka biznesowa, etniczno-narodowościowa, socjalna, religijno-pielgrzymkowa, krajoznawcza, zdrowotna, agroturystyka, turystyka weekendowa, kulturowa, sexturystyka, “trauma tourism”.
  Literatura:
  Jerzy Suprewicz, Socjologia turystyki, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2005, s. 117-163.
  Andrzej Stasiak, Kultura a turystyka – wzajemne relacje, w: Kultura i turystyka – razem czy osobno. Praca zbiorowa pod red. A. Stasiaka, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2007, s. 1-11.
  Jacqueline Sánchez Taylor, Dollars Are a Girl’s Best Friend? Female Tourists’ Sexual Behaviour in the Caribbean, SociologyVol. 35,No. 3, s. 749–764.
  Laurie Beth Clark, Always Already Again: Trauma Tourism and the Politics of Memory Culture, Encounters 1, 2010, s. 65–74.
  Tim Cole, Crematoria, Barracks, Gateway: Survivors’ Return Visits to the Memory Landscapes of Auschwitz, History and Memory, Vol. 25, No. 2 (Fall/Winter 2013), s. 102-131.

 5. Historia jako doświadczenie turystyczne: turystyczne adaptacje dziedzictwa kulturowego, turystyka a społeczności i samorządy lokalne, architektura i turystyka, ponowoczesne muzea.
  Literatura:
  John Urry, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa 2007, s. 154-198.
  Anna Ziębińska-Witek, Przedstawienia Holokaustu w muzeach. Próba porównania, w: Sławomir M. Nowinowski i in. (red.), Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, IPN, Łódź 2008, s.157-174.

 6. Problem autentyczności: autentyczność zimna i gorąca, pamiątki historyczne, pamiątki etniczne, przedmioty materialne, sprzedawanie i kupowanie autentyczności kulturowej, widowisko, autentyczność doświadczenia.
  Doświadczenie podróży polskich turystów w Indiach.
  Anna Wieczorkiewicz, O doświadczaniu świata w podróży, Univrsitas, Kraków 2008, s. 41-58, 63-91.
  Krzysztof Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005, s. 317-327.

 7. Turystyka religijna we współczesnych religiach, zjawisko pielgrzymowania w Polsce.
  Literatura:
  Antoni Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, WUJ, Kraków 2003, s. 129-137, 219-240.
  Agata Niemczyk, Turystyka religijna i turystyka pielgrzymkowa – subprodukty turystyki kulturowej, “Zeszyty Naukowe UE w Krakowie”, nr 857, 2011, s. 37-51.
  Kościół katolicki w Polsce 1991-2011, GUS, ISKK, Warszawa 2012, s. 220-230.

 8. Turystyka kwalifikowana i niekonwencjonalna: konsument na rynku usług turystycznych na przykładzie turystyki motocyklowej w Polsce, doświadczenie miejsca i kultury na podstawie badań nad backapakingiem.
  Literatura:
  Jerzy Suprewicz, Socjologia turystyki, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2005, s. 141-145.
  Artur Biedroń, Turystyka motocyklowa w Polsce. Charakterystyka zjawiska i konsumentów. Prognoza rozwoju, Warszawa 2011, s. 18-23, 68-96.
  Agata Wiza, Backpacking w perspektywie odległych miejsc i kultur poznawanego świata oraz siebie, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 11/2014 (listopad 2014), s. 38-52.

 9. Metodologia badań w socjologii turystyki: ogólna metodologia nauk i metodologie szczegółowe, podstawowe paradygmaty nauk szczegółowych, podejście pozytywistyczne, podejście interpretacyjne, (humanistyczne), metody i techniki stosowane w badaniach socjologii turystyki.
  Literatura:
  Wiesław Alejziak, Metodologia badań w turystyce, Ryszard Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 140-164 (zadane strony 141-150).
  Jerzy Suprewicz, Socjologia turystyki, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2005, s. 49-57.

 10. Turystyka a etyka: etyka turystów wobec gospodarzy, etyka gospodarzy, etyka wobec własnego środowiska, etyka organizatorów, zachowania wobec turystów, zachowania wobec mieszkańców.
  Literatura:
  Krzysztof Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 2004, s. 90-99.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 47 h
Participation in conversation seminars 0 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ma formę testu.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana elementarna wiedza z zakresu socjologii i turystyki.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura została podana przy każdej jednostce tematycznej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None