Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Landscape of the World
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-402-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zaprezentować walory krajobrazowe wybranego regionu świata TR2A_U01 Test
M_U002 Potrafi ocenić jakość krajobrazu dla potrzeb rekreacji i rozwoju turystyki TR2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacje krajobrazu oraz jego elementy TR2A_W01 Test
M_W002 Potrafi scharakteryzować i opisać krajobrazy naturalne stref klimatycznych Ziemi TR2A_U01 Test
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować krajobrazy naturalne Polski TR2A_U07, TR2A_U01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zaprezentować walory krajobrazowe wybranego regionu świata - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić jakość krajobrazu dla potrzeb rekreacji i rozwoju turystyki - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacje krajobrazu oraz jego elementy + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi scharakteryzować i opisać krajobrazy naturalne stref klimatycznych Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować krajobrazy naturalne Polski + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcie i definicje krajobrazu. Elementy krajobrazu (1 h).
2. Krajobraz naturalny, pierwotny, kulturowy i potencjalny. Strefy klimatyczne a krajobraz (1 h).
3. Krajobrazy wilgotnych lasów równikowych (1 h).
4. Krajobrazy obszarów podrównikowych z porą suchą (1 h).
5. Krajobrazy pustynne (1 h).
6. Krajobrazy śródziemnomorskie (1h).
7. Krajobrazy strefy umiarkowanej (1 h).
8. Krajobrazy strefy okołobiegunowej (1 h).
9. Krajobrazy górskie (1 h)
10. Krajobrazy naturalne Polski (4h).
11. Krajobraz jako walor turystyczny – wybrane atrakcyjne krajobrazy naturalne Ziemi (1 h).
12. Zagospodarowanie turystyczne a krajobraz – zagrożenia i ochrona krajobrazu (1 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny kolokwium z treści wykładu i zaliczenia prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z geografii fizycznej świata i geologii ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

Armand D., L., 1980. Nauka o krajobrazie. PWN Warszawa
Head L. 2000. Cultural Landscapes and Environmental Change, Arnold. London
Kondracki J., 2009. Geografia regionalna Polski. PWN. Warszawa
Kondracki J., 1960. Typy krajobrazu naturalnego (środowiska geograficznego) w Polsce. Przegl. Geograficzny, 32
Makowski J., 2006. Geografia fizyczna świata. PWN. Warszawa
Ostaszewska K., 2002. Geografia krajobrazu. PWN Warszawa
Praca zbiorowa (red, E. Olszewska) 1999. Geografia powszechna. Ziemia, Muza
Richling A., Solon J., 1966. Ekologia krajobrazu. PWN Warszawa
Rychling A., Ostaszewska K., 2005. Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None