Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of medical rescue
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-403-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Duda Henryk (hendud@op.pl)
Academic teachers:
dr hab. Duda Henryk (hendud@op.pl)
Module summary

Zdobycie wiedzy oraz zapoznanie z techniką udzielania pierwszej pomocy w urazach i wypadkach podczas aktywności fizycznej człowieka (rekreacja i turystyka)

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U002 Potrafi zaobserwować nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów i układów TR2A_U06 Test
M_U003 Potrafi uczestniczyć w procesie diagnozowania i leczenia, przeciwdziałać wystąpieniu powikłań, rozpoznać objawy zagrożenia życia, zastosować i wykorzystywać właściwe zasady i techniki postępowania przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i ratunkowych TR2A_U06, TR2A_K02, TR2A_K01 Test
M_U004 Posiada umiejętność w komunikowaniu z członkami zespołu terapeutycznego TR2A_U04 Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą stanów zagrożenia życia TR2A_W09 Test
M_W002 Ma wiedzę w zakresie czynności ratunkowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami TR2A_W09 Test
M_W003 Ma wiedzę na temat zasad etyki zawodowej w działaniach ratowniczych. TR2A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U002 Potrafi zaobserwować nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów i układów - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi uczestniczyć w procesie diagnozowania i leczenia, przeciwdziałać wystąpieniu powikłań, rozpoznać objawy zagrożenia życia, zastosować i wykorzystywać właściwe zasady i techniki postępowania przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i ratunkowych - - - - - - + - - - -
M_U004 Posiada umiejętność w komunikowaniu z członkami zespołu terapeutycznego - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą stanów zagrożenia życia - - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie czynności ratunkowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami - - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat zasad etyki zawodowej w działaniach ratowniczych. - - - - - - - - - - -
Module content
Practical classes:

WYKŁADY:

1. Organizacja i funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce.
2. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
3. Współpraca pielęgniarki z jednostkami ratownictwa medycznego.
4. Wyróżniki medycyny katastrof. Organizacja akcji ratunkowej. Segregacja medyczna w katastrofach.
5. Zarządzanie kryzysowe w katastrofach i klęskach żywiołowych .
6. Współczesne zagrożenia pochodzenia technicznego i naturalnego.
7. Postępowanie ratownicze w zdarzeniach masowych i katastrofach.
8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa według obowiązujących wytycznych ERC.
9. Obraz kliniczny najczęstszych stanów zagrożenia zdrowotnego.
10. Charakterystyka obrażeń i umiejętność udzielania pierwszej pomocy w urazach głowy i kręgosłupa,
11. Charakterystyka obrażeń i umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w urazach klatki piersiowej i brzucha,
12. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przy urazach i złamaniach,
13. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przy zatruciach,
14. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przy oparzeniach i porażeniu prądem elektrycznym.
15. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przy podtopieniach

Ćwiczenia:

1. Ocena stanu poszkodowanego na miejscu zdarzenia lub katastrofy,
2. Zasady bezpiecznego przenoszenia poszkodowanych, układanie poszkodowanego w zależności od jego stanu
3. i odniesionych obrażeń. Transport poszkodowanego.
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych według obowiązujących wytycznych ERC .
5. Postępowanie w przypadku zadławienia u osób dorosłych.
6. Segregacja poszkodowanych na miejscu katastrofy.
7. Postępowanie ratownicze w przypadku obrażeń (krwotok, uraz głowy, uraz klatki piersiowej, złamania kończyn).
8. Technika bandażowania kończyny górnej i obręczy barkowej
9. Technika bandażowania kończyny dolnej i obręczy biodrowej
10. Technika bandażowania klatki piersiowej i brzucha
11. Technika bandażowania: głowy, oka, nosa
12. Zakładanie opatrunków chustowych
13. Prezentacja multimedialna dla określonych zagadnień tematycznych cz.1
14. Prezentacja multimedialna dla określonych zagadnień tematycznych cz.1
15. Zaliczenie przedmiotu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnia arytmetyczna ocen wiedzy z wykładów i z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw anatomii i fizjologii

Recommended literature and teaching resources:

Briggs, Brinsfield K.,. Rowiński W., Dominik J. 2007. Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach.
2. Driscoll P., Skinder D., Earlan R., Jakubaszko J. Górnicki 2003. ABC postępowania w urazach Wydawnictwo Medyczne, Warszawa
3. Dyk D. 2010 Badania fizykalne w pielęgniarstwie: podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, Warszawa
4. Jakubaszko J. (red.) Górnicki K 2002 . ABC resuscytacji” Wydawnictwo Medyczne, Warszawa
5. Keim Samuel (red.), 2007, Medycyna ratunkowa na dyżurze PZWL – Wydawnictwo Lekarskie
Podręcznik dla ratowników medycznych”. PZWL, Warszawa
6. Ustawa z dn.8 września 2006 roku (Dziennik Ustaw Nr 191 Poz.1410) o Państwowym Ratownictwie Medycznym
7. Wytyczne resuscytacji 2005” Polska Rada Resuscytacji , Kraków 2005
8. Zawadzki A. 2006. Medycyna ratunkowa i katastrof ,Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda H., Różycki P., Stanek L., Płatek Ł., Stachura A., Kubieniec P, Śledziewski D.: 2015. Negative impact on the health of professional sports players (for example playing in futsal) w: Kurlej W., Nowak-Starz G. (red.), Wellnes and Society – 1, Monografia, NeuroCentrum, Lublin ,101-114,
2. Starz R. ,Duda H.: 2015. WELLNESS AND SOCIETY, Monografia (red.), NeuroCentrum, Lublin
3. Duda H., Wójcik T. 2016.Wellnes and education, Monografia, NeuroCentrum, Lublin
4. Duda H., Kubieniem P., Jastrzębski Zb., Stachura A., Płatek Ł., Draga P. 2016.Professional sport and health (for example, training in the game footballers), W: Anaśkiewicz R., Biskup M. (red), Wellnes and age, , Monografia, NeuroCentrum, Lublin , 11-22

Additional information:

None