Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ekologia i ochrona środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-101-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pilarz Monika (pilarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Pilarz Monika (pilarz@agh.edu.pl)
Rybar Pavol (rybar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie wymienić cechy charakterystyczne oraz rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych biomów na kuli ziemskiej wraz z określeniem podstawowych zależności od klimatu i gleb TR1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska TR1A_W02, TR1A_W01 Test
M_W002 Zna podstawowe obiegi pierwiastków (C, S, P) i energii, strukturę, funkcje i dynamikę ekosystemów TR1A_W02 Test
M_W003 Zna podstawowe prawa ekologii; podstawowe biomy na kuli ziemskiej oraz ekosystemy lądowe i wodne TR1A_W02 Test
M_W004 Zna formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie TR1A_W03 Test
M_W005 Rozumie procesy i zależności w obrębie ekosystemów TR1A_W04 Test
M_W006 Rozumie potrzebę ochrony najcenniejszych walorów środowiska, w nawiązaniu do możliwości rozwoju nowych form turystyki TR1A_W04, TR1A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie wymienić cechy charakterystyczne oraz rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych biomów na kuli ziemskiej wraz z określeniem podstawowych zależności od klimatu i gleb + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe obiegi pierwiastków (C, S, P) i energii, strukturę, funkcje i dynamikę ekosystemów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe prawa ekologii; podstawowe biomy na kuli ziemskiej oraz ekosystemy lądowe i wodne + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie + + - - - - - - - - -
M_W005 Rozumie procesy i zależności w obrębie ekosystemów + + - - - - - - - - -
M_W006 Rozumie potrzebę ochrony najcenniejszych walorów środowiska, w nawiązaniu do możliwości rozwoju nowych form turystyki + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do ekologii i ochrony środowiska, powiązania z innymi naukami, różnice między ekologią a ochroną środowiska
2. Ochrona środowiska – powietrze, atmosfera, klimat; diagnostyka zanieczyszczenia powietrza; środowiska wód powierzchniowych, podziemnych i słonych; odnawialne źródła energii; wpływ turystyki na środowisko – zagrożenia
3. Ekologia – organizmy żywe – środowisko ich życia, podstawowe pojęcia i zależności
4. Ekosystem a biomy – omówienie podstawowych pojęć

Auditorium classes:

I.Ochrona środowiska
II.Ekologia
Filmy tematyczne z serii “Ziemia z nieba”, BBC “Planeta Ziemia” i in.
Dyskusja w grupach – analiza przedstawionych problemów, naukowy komentarz do filmów (sprawozdania pisemne);
Zagadnienia: biologiczna różnorodność – interakcje międzygatunkowe, gatunki inwazyjne; różnorodność gatunkowa w skali lokalnej; sukcesja pierwotna i wtórna, biomy;

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa 0,6* ocena z kolokwium zaliczeniowego + 0,4* ocena z sprawozdania z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z biologii, ekologii i ochrony środowiska

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
1. Andrzejewska l., Andrzejewski R., Kazimierczakowa R., 1986 – Przepływ materii i energii przez populację [W:] Populacje roślin i zwierząt, PWN, Warszawa
2. Andrzejewski R., Symonides E., 1986 – Dynamika liczebności populacji. Jw.
3. Andrzejewski R., Symonides E., 1986a – Organizacja przestrzenna populacji. Jw
4. Andrzejewski R., 1986 – Oddziaływanie między osobnikami. Jw.
5. Andrzejewski R., Falińska K., Żyromska-Rudzka H., 1986 – Ruch i migracja. Jw.
6. Andrzejewski R., Gliwicz J., 1986 – oddziaływanie populacji na środowisko. Jw.
7. Czekierda K., (1996) Słownik ochrony Środowiska i ochrony przyrody (polsko-angielski i angielsko-polski) Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok
8. Ekologia – słownik encyklopedyczny (2007) Wyd. Europa
9. Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego (1993) red. B. Prandecka
10. Kasprzak K., Skoczylas J. 1993 – Rozwój ochrony przyrody nieożywionej i ożywionej – historia i współczesność. Wyd. Fundacja Warta, Poznań
11. Kompendium wiedzy o ekologii (2006) red. J. Strzałko; T. Mossor-Pietraszewska; PWN, Warszawa
12. Mackenzie A., Ball. A. S., Virdee S. R., (2005) – Krótkie wykłady ekologia. PWN
13. National Geographic – art. Dotyczące problematyki przedmiotu
14. Wolański N., (2006) Ekologia człowieka. t.1 i 2. Wyd. PWN
15. Odum E. P., (1977) Podstawy ekologii. PWRiL
16. Weiner J., (1999) Życie i ewolucja biosfery. PWN
17. Wiąckowski S., 2008 – Ekologia ogólna. Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz-Kielce
18. Przepisy prawne w formie Ustaw związanych tematycznie z wykładami i ćwiczeniami (Internet MŚ)
19. Materiały statystyczne dostępne na str. internetowych jednostek badawczych, a także w GUS

Literatura zalecana:
1. Alexandrowicz Z. (1994) Międzynarodowa Konferencja nt ochrony stanowisk geologicznych i krajobrazu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą nr 50; ss. 65-67
2. Alexandrowicz Z. (2003) Ochrona dziedzictwa geologicznego polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk. Przegląd Geol. Nr 51.; ss. 224-230
3. Alexandrowicz Z. (2004a) Perspektywy rozwoju geoochrony w krajach wspólnoty europejskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą nr 60. ss. 86-99
4. Alexandrowicz Z. (2004b) Important geosites of Poland in relation to the geological network Natura 2000. Pol. Geol. Inst. Spec. Pap. Nr 13, ss. 41-47
5. Attenborough D. 1996 – Życie na Ziemi. Wyd. Wilga
6. Alexandrowicz Z. (2006) Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Przegląd Geol. Vol. 54, nr 1. ss. 36-41
7. Dingwall P.R. (2000) Legislation and international agreements the integration of the geological heritage in nature conservation policies [In:] Berettino D., Wimbledon W.A.P. & Gallego E. (eds.) Geological Heritage: Its Conservation and management Sociedad Geologica de Espan
8. Falińska A., (1985) Ekologia roślin. PWN
9. Krebs C. J., (1996) Ekologia eksperymentalna, analiza, rozmieszczenia i liczebności. PWN
10. Kalinowska A., (1992) Ekologia – wybór przyszłości. PWN
11. Kasprzak K., Skoczylas J., 1993 – Rozwój ochrony przyrody nieożywionej i ożywionej. Historia i współczesność. Fundacja „warta” Poznań

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

student ma do dyspozycji 2 terminy poprawkowe zaliczenia zajęć