Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economics
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-102-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie objaśnić sposób działania rynków finansowych, w tym giełdy TR1A_U02, TR1A_U03 Test
M_U002 Umie objaśnić model gospodarki rynkowej TR1A_U05 Test
Knowledge
M_W001 Umie objaśnić działanie rynku i warunki jego efektywności TR1A_W01, TR1A_W02 Examination
M_W002 Potrafi wykonać prostą analizę kosztów i ocenę efektywności przedsięwzięć TR1A_W07, TR1A_W06 Examination
M_W003 ZPotrafi scharakteryzować pojęcie PKB i sposób prowadzenia porównań międzyokresowych i międzynarodowych TR1A_W07, TR1A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie objaśnić sposób działania rynków finansowych, w tym giełdy - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie objaśnić model gospodarki rynkowej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Umie objaśnić działanie rynku i warunki jego efektywności + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wykonać prostą analizę kosztów i ocenę efektywności przedsięwzięć + - - - - - - - - - -
M_W003 ZPotrafi scharakteryzować pojęcie PKB i sposób prowadzenia porównań międzyokresowych i międzynarodowych - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii, współczesne systemy społeczno-gospodarcze, główne nurty współczesnej ekonomii;
2. Gospodarka towarowa. Towar i jego właściwości.
3. Analiza rynku: popyt i krzywa popytu, podaż i krzywa podaży, relacje między ceną, popytem i podażą, równowaga rynkowa, cena równowagi
4. Przedsiębiorstwo jego istota i rodzaje ze względu na różne kryteria
5. Teoria produkcji i kosztów
6. Rynek finansowy: struktura rynku finansowego, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rola pośredników finansowych
7. Rozwój zrównoważony – istota, uwarunkowania, stopień wdrażania we współczesnym świecie;
8. Główne kategorie i pojęcia makroekonomii: produkt krajowy brutto PKB i dochód narodowy (DN), rachunek PKB i DN;
9. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Budżet państwa;
10. Wzrost i rozwój gospodarczy, czynniki przyspieszające tempo wzrostu oraz bariery;
11. Równowaga gospodarcza. Cykl koniunkturalny – porównanie cyklu klasycznego i jego zmian po II wojnie światowej;
12. Proces inflacji – istota, przyczyny, rodzaje i możliwości ograniczania;
13. Rynek pracy, systemy płac;
14. Bezrobocie – jego przyczyny, rodzaje, możliwości ograniczania;

Auditorium classes:

1. Zagadnienia ogólne procesu gospodarowania.
2. Popyt, podaż i równowaga rynkowa.
3. Elastyczność popytu i elastyczność podaży
4. Teoria wyboru konsumenta
5. Teoria kosztów produkcji
6. Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji doskonałej
7. Przedsiębiorstwo w warunkach monopolu
8. Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji monopolistycznej i oligopolu
9. Rachunek dochodu narodowego.
10. Zagregowany popyt a zrównoważony poziom dochodu i produkcji.
11. Model Keynesa. Konsumpcja i inwestycje.
12. Pieniądz i system bankowy. Rynek pieniądza. Popyt i podaż pieniądza. Inflacja.
13. Bezrobocie. Model IS-LM. Polityka fiskalna i monetarna.
14. Prezentacje dotyczące polityki gospodarczej prowadzonej w wybranych krajach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się: ocena z egzaminu (60%) oraz ocena z zaliczenia ćwiczeń (40%).
Do egzaminu dopuszczenie są studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w pierwszym terminie poprawkowym ulega ona obniżeniu o 0,5 stopnia. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w drugim terminie poprawkowym ulega ona natomiast obniżeniu o 1 stopień.

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za:
- dwa kolokwia,
- aktywność na ćwiczeniach, przygotowanie prezentacji.
Student ma prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych, które będą miały formę kolokwium. Zostaną one ustalone w czasie części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornsbuch, Ekonomia, tom 1., tom 2., PWE, Warszawa 2007 i następne
2. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2012.
3. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw — Barriers of running and growing of small and medium-sized enterprises / Maciej WOŹNIAK // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary managerial concepts in theory and practice / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
2. Klastry i ich wpływ na gospodarkę — [Clasters and their impact on economy] / Maciej WOŹNIAK // W: Klaster gospodarki odpadowej i recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu [Dokument elektroniczny] : Kielce, 18.03.2014.

Additional information:

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane w następujący sposób:
a) dodatkowe, samodzielne studiowanie tematyki zajęć oraz kontakt z prowadzącym zajęcia podczas godzin konsultacyjnych lub
b) uczestniczenie w zajęciach z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość)