Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Human Physiology
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-105-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Duda Henryk (hendud@op.pl)
Academic teachers:
dr hab. Duda Henryk (hendud@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe funkcje układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, dokrewnego, odpornościowego. TR1A_W02, TR1A_W01 Test
M_W002 Zna procesy funkcjonowania organizmu człowieka w spoczynku, podczas pracy o różnej intensywności, jak również w okresie restytucji. TR1A_W02 Test
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą reakcji organizmu na wysiłek fizyczny o zróżnicowanej intensywności TR1A_W02 Test
M_W004 Zna podstawowe pojęcia, terminy i zjawiska fizjologiczne TR1A_W02 Test
M_W005 Ma świadomość dozowania bodźców ruchowych w zajęciach rekreacji ruchowej i zajęciach z kultury fizycznej TR1A_W09, TR1A_W02 Test
M_W006 Potrafi zastosować podstawowe próby fizjologiczne do oceny reakcji organizmu na wysiłek fizyczny TR1A_W02 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe funkcje układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, dokrewnego, odpornościowego. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna procesy funkcjonowania organizmu człowieka w spoczynku, podczas pracy o różnej intensywności, jak również w okresie restytucji. + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą reakcji organizmu na wysiłek fizyczny o zróżnicowanej intensywności + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe pojęcia, terminy i zjawiska fizjologiczne + + - - - - - - - - -
M_W005 Ma świadomość dozowania bodźców ruchowych w zajęciach rekreacji ruchowej i zajęciach z kultury fizycznej + + - - - - - - - - -
M_W006 Potrafi zastosować podstawowe próby fizjologiczne do oceny reakcji organizmu na wysiłek fizyczny + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Fizjologia człowieka jako nauka – rys historyczny. Budowa i czynności komórki.
2. Metabolizm – podstawowe pojęcia przemiany materii , składniki energetyczne w przemianie materii. znaczenie soli mineralnych i wody w pokarmach, witaminy, używki.
3. Budowa i czynność układu nerwowego; Komórki glejowe, neuron, rodzaje włókien i ich
właściwości morfo-funkcjonalne, zjawiska elektryczne, pompa sodowo-potasowa, potencjał
czynnościowy, przewodnictwo nerwowe, synapsy i neuroprzekaźniki.
4. Ośrodkowy układ nerwowy – organizacja OUN jako regulatora czynności poszczególnych
narządów i tkanek oraz łącznika ustroju z otaczającym środowiskiem. Receptory i ich podział.
5. Odruchy i ich podział. Nerwowa organizacja sterowania ruchami dowolnymi. Autonomiczny układ nerwowy – budowa i czynność. Odruchy autonomiczne z chemo i baroreceptorami. Adaptacja układu nerwowego w procesie treningu fizycznego.
6. Gruczoły dokrewne człowieka i ich hormony
7.Budowa układu krwionośnego i jego funkcje Duży i mały obieg krwi, mikrokrążenie, zmiany ciśnienia w układzie krążenia. Reakcja ortostatyczna. Regulacja ciśnienia tętniczego krwi na drodze nerwowej i humoralnej.
Parametry układu krążenia (SV, Q, HR i BP) w spoczynku i podczas wysiłków. Adaptacja układu krążenia do wysiłków fizycznych o charakterze dynamicznym i statycznym.
8. Budowa układu limfatycznego i jego funkcje
9. Budowa i funkcje układu oddechowego. Przestrzeń martwa. Mechanizm oddychania (wdech i wydech). Rola jamy opłucnej w mechanice oddychania. Wentylacja minutowa płuc. Nerwowa i odruchowa regulacja oddychania.
10. Mięśnie poprzecznie prążkowane ; Unerwienie i struktura
czynnościowa mięśni. Receptory mięśniowe. Mechanizm skurczu mięśniowego. Podział
skurczów mięśniowych. Czynniki decydujące o sile mięśniowej. Jednostka motoryczna
11. Mięśnie gładkie, mięsień sercowy; Unerwienie i struktura
czynnościowa mięśni. Receptory mięśniowe. Mechanizm skurczu mięśniowego
12. Energetyka skurczu mięśniowego. Źródła energii do pracy mięśniowej i ich wykorzystanie.
Zmienność składu mięśni pod wpływem aktywności fizycznej. Adaptacja mięśni szkieletowych do wysiłków fizycznych o charakterze wytrzymałościowym i szybkościowo siłowym.
13. Fizjologia układu krążenia; Serce i jego budowa. Elektrokardiografia. Podstawowe właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego: pobudliwość, kurczliwość, prawo „wszystko albo nic”. Automatyzm serca. Cykl pracy serca. Tony serca.
14. Budowa krwi i jej funkcje (cz.1); Układy buforowe i parametry równowagi kwasowo-zasadowej. Białka osocza i ich rola w organizmie. Podstawowe grupy krwi i konflikt serologiczny. Hemostaza. Objętość krwi i jej rozmieszczenie w poszczególnych obszarach naczyniowych. Budowa krwi i jej funkcje (cz.2); Obrona ustroju przed patogenami – mechanizmy odporności swoistej i nieswoistej. Zjawisko erytropoezy oraz leukocytozy miogennej, proces krzepnięcia krwi.

Auditorium classes:

1. Organizacja zajęć laboratoryjnych – wprowadzenie, przepisy BHP na zajęciach z fizjologii
2. Charakterystyka układów pod względem anatomicznym (ukł. kostno – stawowy).
3. Charakterystyka układów pod względem anatomicznym (ukł. mięśniowy)
4. Sprawdzian wiedzy – kolokwim
5. Budowa i czynność układu nerwowego (Zasada działania pompy sodowo-potasowej, działanie bodźca)
6. Komórka nerwowa , połączenia synaptyczne, transmitery, odbiór informacji, włókna nerwowe.
7. Sprawdzian wiedzy – kolokwium
8. Receptory mięśniowe. Mechanizm skurczu mięśniowego
9. Badanie reakcji odruchowej ; Badanie skurczów mięśniowych w warunkach laboratoryjnych. Skurcz pojedynczy i jego fazy, oraz skurcze tężcowe (zupełny i niezupełny). Podział skurczów ze względu na zmianę długości i napięcia mięśnia (izotoniczny, izometryczny, auksotoniczny). Podział ze względu na odmienny kierunek ruchu (skurcze koncentryczny i ekscentryczny). Teorie zmęczenia.
10. Kontrola środowiska wewnętrznego. Budowa i funkcje Układu autonomicznego
11. Ruch , postawa ciała, zachowanie a działanie . Ośrodki kontrolujące ruchy (dowolne, mimowolne) i postawę ciała. Zachowanie a działanie.
12. Wydolność fizyczna i czynniki determinujące jej poziom, wydolność aerobowa i anaerobowa – sposoby pomiaru, walory diagnostyczne, zmiany wydolności fizycznej w ontogenezie, fizjologiczne podłoże motoryczności, deficyt i dług tlenowy oraz jego frakcje, podstawowa i wysiłkowa przemiana materii.
13. Metody diagnozowania reakcji układu krążenia na standardowe wysiłki – próy: Ruffiera . Ocena reakcji układu krążenia na standardowy wysiłek fizyczny na podstawie tempa restytucji
(HR) – step-test harwardzki. Pomiar wydolności fizycznej testem PWC170.
14. Sprawdzian wiedzy – kolokwium. Prezentacje prac – Zaliczenie przedmiotu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu biologii, anatomii i biochemii

Recommended literature and teaching resources:

FIZJOLOGIA OGÓLNA

1. S. Silbergnal, A. Despopoulos – „Kieszonkowy atlas fizjologii” PZWL Warszawa 1994r.
2. E. Miętkiewski – „Zarys fizjologii lekarskiej” PZWL Warszawa 1984r.
3. E. Miętkiewski – „Kurs wykładów z fizjologii człowieka” Warszawa 1973r.
4. W. Romanowski – „Fizjologia człowieka z elementami fizjologii ruchu” 1972r.
5. W.Z. Traczyk – „Fizjologia człowieka w zarysie” PZWL Warszawa. 2002r.

FIZJOLOGIA WYSIŁKÓW FIZYCZNYCH

1. R. Kubica – „Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej” Wyd. skryp. AWF Kraków 1995r.
2. I. Malarecki – „Zarys fizjologii wysiłku i treningu sportowego”, Wyd. Sport i Turystyka 1973r.
3. A. Dziak, K. Nazar – „Medycyna sportowa”, Warszawa 1991r.
4. A. Eberhardt . Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej człowieka, Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa. 2008r.
5. A. Ronikier. “Fizjologia Sportu”.Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa 2001r.
6. J. Górski. ”Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego”. PZWL, Warszawa 2002r.
7. A. Jaskólski. ”Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka”. AWF Wrocław 2002r.
8. K. Birch, D. MacLaren, K. George „Fizjologia Sportu – Krótkie wykłady”. PWN Warszawa 2009r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda H. Kontrola zdolności wysiłkowych młodych piłkarzy nożnych, Monografia, (red.) Turowski i wsp. Promocja zdrowia w różnych okresach życia, Annales,UMCS – AM Lublin, 2007,D, 114-116.
1. Duda H. 2008. Wpływ zdolności koordynacyjnych na skuteczność gry w piłkę nożną, Ceska Antropologie, Olomouc, 58/1,
2. Ambroży T, Duda H, Kowalski P, Kowal G.2010. Spinning w sportowym i rekreacyjnym treningu fitness jako sposób redukcji podskórnej tkanki tłuszczowej. Monografia (red.) E. Rutkowska, Wellness and success in sport, Neurocentrum, 9-26
3. Duda H. 2010. Ocena sprawności motorycznej w rekreacyjnych i zorganizowanych sportowo formach usprawniania aktywności ruchowej opartej na ćwiczeniach gimnastycznych ( na przykładzie analizy porównawczej młodych piłkarzy nożnych i ich rówieśników rekreacyjnie uprawiających sport, Monografia – Ambroży T., Ambroży D. (red.) Tradycyjne i nowoczesne formy gimnastyki oraz tańca w perspektywie kultury fizycznej, European Association for Security Kraków 415-427
4. Duda H. 2010 Wpływ biegowej aktywności rekreacyjnej na kształtowanie wydolności fizycznej człowieka, Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej, s;190-197, Zeszyty Naukowe, AGH Kraków
5. Duda H, Stuła A. 2013. Wpływ treningu rekreacyjnego u kobiet na poprawę wydolności fizycznej. Aktualnyje woprosi profesjonalnoj podgotowki wysokokwalificirowannych sportsmienow razlicznogo wozrasta, sbornik naucznych trudow. Moskwa,- Smoleńsk 88-95
6. Duda H, Różycki P. Stanek L., Kąkol L., Kubieniec P. 2014. Influence recreational training – spinning at improving physical fitness of women, w: Zboina B., Tynecka-TurowskaM (red.) Healt and wellness, Wellnes and family, Monografia, NeuroCentrum, Lublin ,2-9

Additional information:

None