Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Theory of tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-107-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Academic teachers:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U005 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu turystyki, potrafi dotrzeć do literatury przedmiotu TR1A_U07, TR1A_K06 Presentation
M_U006 Potrafi analizować podstawowe zjawiska zachodzące w obszarze turystyki i obserwuje prawidłowości z nią związane TR1A_U01 Test
M_U007 Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie poszerzać jej zakres TR1A_K06, TR1A_U12 Test
M_U008 Potrafi formułować teorie na temat turystyki na bazie zdobytej wiedzy TR1A_U16 Test
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z turystyką TR1A_W07, TR1A_W04, TR1A_W05, TR1A_W01, TR1A_W06, TR1A_W02, TR1A_W12 Test
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu turystyki TR1A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U005 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu turystyki, potrafi dotrzeć do literatury przedmiotu + + - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi analizować podstawowe zjawiska zachodzące w obszarze turystyki i obserwuje prawidłowości z nią związane + + - - - - - - - - -
M_U007 Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie poszerzać jej zakres + + - - - - - - - - -
M_U008 Potrafi formułować teorie na temat turystyki na bazie zdobytej wiedzy + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z turystyką + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu turystyki + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Turystyka – ogólna charakterystyka zjawiska
Podstawowe definicje i klasyfikacje w statystyce turystyki
Terminologia WTO. Motywy uprawiania turystyki. Zarys dziejów turystyki. Wielkość, struktura i dynamika ruchu turystycznego
Uwarunkowania rozwoju turystyki. Turystyka w gospodarce narodowej. Główni organizatorzy i usługodawcy w branży turystycznej w Polsce i na świecie. Organizacja turystyki w Polsce i w wybranych krajach. Organizacje turystyczne. Metodologia badań nad turystyką
Elementy polityki turystycznej i zarządzania w turystyce. Turystyka jako przedmiot badań naukowych. Stan i prognozowanie rozwoju turystyki w Polsce

Auditorium classes:

Piśmiennictwo z zakresu turystyki. Podstawowa terminologia turystyczna. Rodzaje turystyki – charakterystyka podstawowych form. Produkt turystyczny – produkty markowe polskiej turystyki. Funkcje turystyki – eufunkcje. Dysfunkcje turystyki. Dylematy rozwoju turystyki – case study. Sezonowość w turystyce. Analiza sezonowości w wybranych krajach i regionach Polski. Historia turystyki na świecie
Historia turystyki w Polsce. Prekursorzy turystyki. Typologie turystów
Organizacje turystyczne na świecie i współpraca międzynarodowa
Gromadzenie materiałów z zakresu turystyki – formułowanie prognoz rozwoju

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej (waga 0,4) i wykładowej (waga 0,6).

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza ogólna zdobyta na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków, 2009
2. Winiarski R. (red.) Turystyka w naukach humanistycznych
PWN, Warszawa, 2008
3. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków, 2000

Literatura uzupełnaijąca:
1. Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, WAiP, Warszawa, 2008
2. Turystyka (red.) W. Kurek, PWN, Warszawa, 2007
3. Gaworecki W., Turystyki, PWE, Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None