Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cultivation of the environment and nature conservation
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-109-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ochrony przyrody i jej rolę w prawidłowym rozwoju społecznym i ekonomicznym, ma świadomość zagrożeń jakie wywołuje działalności człowieka w środowisku przyrodniczym TR1A_K10, TR1A_K04 Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi pracować w zespole, działać w sposób kreatywny i odpowiedzialny TR1A_K05, TR1A_K06, TR1A_K01 Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi przygotować kartę dowolnego obiektu przyrodniczego proponowanego do ochrony TR1A_U09 Execution of a project
M_U002 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory parków narodowych w Polsce, geoparków UNESCO i geostanowisk z programu Global GEOSITES TR1A_U01 Execution of a project,
Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele ochrony przyrody współczesnej oraz w ujęciu historycznym TR1A_W02 Examination
M_W002 Zna aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe ustalenia dotyczące ochrony przyrody TR1A_W02 Examination
M_W003 Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie, zna przykłady TR1A_W02 Examination
M_W004 Umie ocenić i wie jak zapobiegać zagrożeniom naturalnym (w tym geologicznym) i antropogenicznym w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego TR1A_U06, TR1A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ochrony przyrody i jej rolę w prawidłowym rozwoju społecznym i ekonomicznym, ma świadomość zagrożeń jakie wywołuje działalności człowieka w środowisku przyrodniczym + - - - - - + - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole, działać w sposób kreatywny i odpowiedzialny - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować kartę dowolnego obiektu przyrodniczego proponowanego do ochrony - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory parków narodowych w Polsce, geoparków UNESCO i geostanowisk z programu Global GEOSITES - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele ochrony przyrody współczesnej oraz w ujęciu historycznym + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe ustalenia dotyczące ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie, zna przykłady + - - - - - + - - - -
M_W004 Umie ocenić i wie jak zapobiegać zagrożeniom naturalnym (w tym geologicznym) i antropogenicznym w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony przyrody, ochrona
przyrody a ochrona środowiska, człowiek a przyroda, środowisko
przyrodnicze Polski (2 h)

2. Historia ochrony przyrody na świecie (2 h)

3. Historia ochrony przyrody w Polsce (2 h)

4. Prawo o ochronie przyrody w Polsce – konstytucja, ustawa (2 h)

5. Kompetencje organów państwa w zakresie ochrony przyrody; formy ochrony
przyrody (2 h)

6. Charakterystyka obszarowych i punktowych form ochrony – definicje, sposoby
tworzenia, działalność, udostępnienie, zagrożenia, perspektywy rozwoju (6 h)

7. Ochrona gatunkowa, czerwone księgi, inne formy ochrony (2 h)

8. Prawo międzynarodowe, konwencje, dyrektywy, międzynarodowe formy
ochrony przyrody, organizacje międzynarodowe (4 h)

9. Geologiczne czynniki kształtujące środowisko (2 h)

10. Wpływ człowieka na środowisko – zjawiska, przejawy, skutki (2 h)

11. Wpływ środowiska na człowieka – zjawiska ekstremalne, wahania
klimatyczne i ich znaczenia dla rozwoju cywilizacji (2 h)

Practical classes:

1. Zagadnienia tematyczne:
- park narodowy jako podstawowa forma ochrony walorów przyrodniczych w Polsce
- charakterystyka parków narodowych Polski
- charakterystyka wybranych parków narodowych świata
- geoparki krajowe i geoparki UNESCO
- program Global GEOSITES

2. Studenci w grupach przygotowują prezentacje multimedialną dla określonych zagadnień tematycznych związanych z parkami narodowymi

3. Studenci w grupach i indywidualnie realizują projekty dotyczące wybranych zagadnień z zakresu ochrony przyrody

4. Dyskusja na następujące tematy:
- sposoby, problemy, perspektywy ochrony przyrody w parkach narodowych
- zagrożenia związane z ruchem turystycznym i innymi formami antropopresji w parkach narodowych i ich otulinach
- geoparki jako forma kształtowania środowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
- geostanowisko jako forma ochrony i popularyzacji nauk o Ziemi

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 146 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu (70%) i zaliczenia ćwiczeń (30%)

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy nauk o środowisku przyrodniczym

Recommended literature and teaching resources:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54, 1: 36-41.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Grzegorczyk M. (red) 2007. Integralna ochrona przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków

Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Olaczek R. 2008. Skarby przyrody i krajobrazu Polski. Multico Oficyna Wydawnicza.

Rąkowski G. 2009. Parki narodowe w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. (red) 2005. Kompendium wiedzy o ekologii. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Additional information:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), oddanie wszystkich projektów w wyznaczonym terminie i zaliczenie na ocenę pozytywną (możliwa jedna poprawa projektu, prezentacja multimedialna nie podlega poprawie), zaliczenie kolokwium z ćwiczeń (możliwa jedna poprawa), w przypadku nieobecność na zajęciach projektowych wymagane jest uzupełnienie zaległości w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni