Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
General and tourist geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-110-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Słomka Tadeusz (tslomka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Słomka Tadeusz (tslomka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U003 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał. TR1A_U01 Test
M_U004 Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał. TR1A_U01 Test
M_U005 Rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi i ich znaczenie dla turystyki TR1A_U01 Examination
M_U006 Potrafi objaśnić genezę podstawowych typów obiektów geoturystycznych TR1A_U01 Examination
Knowledge
M_W004 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej. TR1A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U003 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał. + - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał. - - - - - - + - - - -
M_U005 Rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi i ich znaczenie dla turystyki + - - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi objaśnić genezę podstawowych typów obiektów geoturystycznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W004 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Powstanie kuli ziemskiej i jej sferyczna budowa. Ciepło i magnetyzm Ziemi. Wiek Ziemi i metody jego oznaczania. Plutonizm – powstawanie, zróżnicowanie i krystalizacja magmy. Intruzje zgodne i niezgodne. Wulkanizm – przyczyny, przebieg i produkty. Rozmieszczenie i klasyfikacja zjawisk wulkanicznych. Budowa skorupy ziemskiej. Trzęsienia Ziemi. Przyczyny, rodzaje fal, rozmieszczenie. Wietrzenie fizyczne i chemiczne. Deformacje tektoniczne ciągłe i nieciągłe. Metamorfizm – czynniki, rodzaje i facje. Wody gruntowe, zjawiska krasowe i suffozja. Działalność eoliczna.

Practical classes:

Tabela geochronologiczna. Cechy fizyczne minerałów – pokrój, łupliwość, przełam,przezroczystość, barwa, połysk, rysa, twardość, skala Mohsa i skala bezwzględna. Minerały skał magmowych. Podstawowe tekstury i struktury skał magmowych. Kryteria uproszczonej klasyfikacji skał magmowych, główni przedstawiciele. Podstawowe tekstury i struktury skał osadowych. Kryteria klasyfikacji skal osadowych. Główne grupy skał osadowych. Minerały skał metamorficznych. Tekstury i struktury skał metamorficznych. Klasyfikacja skał metamorficznych. Typy skał wykorzystywane w budownictwie. Przykłady zabytkowych budowli. Wizyta w firmie obróbki kamienia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Participation in practical classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej (waga 0,4) i wykładowej (waga 0,6).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biologii, geografii, fizyki i chemii.

Recommended literature and teaching resources:

• Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., 1979, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
• Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 2004, 1 s. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SU 1615).
• Geologia dynamiczna. 2006. Mizerski Włodzimierz Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
• Multimedialna encyklopedia PWN 1/natura/Ziemia
• Słownik geologii dynamicznej. W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,, Wyd. Geol., Warszawa 1985, ss. 310.
• Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
• Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
• Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
• Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
• Literatura w jęz. angielskim:
• Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
• Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
• Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall
• Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
• Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
• Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
• Literatura w jęz. angielskim:
• Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
• Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
• Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Osobą odpowiedzialną za moduł jest Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka