Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-201-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Opisuje podstawowe typologie struktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań TR1A_W08, TR1A_U10 Execution of exercises
M_U002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa TR1A_U08 Participation in a discussion
M_U003 Projektuje strukturę organizacyjną z zastosowaniem podstawowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne struktur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa także w turystyce i rekreacji TR1A_U08 Execution of exercises
M_U004 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uwzględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa TR1A_K07, TR1A_U08 Execution of exercises
M_U005 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiębiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne TR1A_K08, TR1A_U08, TR1A_W12 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji TR1A_W11 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Opisuje podstawowe typologie struktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań + - - - - - + - - - -
M_U002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_U003 Projektuje strukturę organizacyjną z zastosowaniem podstawowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne struktur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa także w turystyce i rekreacji + - - - - - + - - - -
M_U004 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uwzględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa - - - - - - + - - - -
M_U005 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiębiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Przedmiot i zakres nauk o zarządzaniu, prekursorzy, oraz znaczenie zarządzania w turystyce. Typologie i formy organizacji. Zarządzanie organizacją – pojęcia podstawowe: sterowanie, kierowanie, zarządzanie, administrowanie, praca zespołowa. Proces zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie). Funkcje kierownicze. Praca kierownicza: role i kompetencje kierownicze, style kierowania. Planowanie, jako funkcja kierowania. Istota planowania strategicznego i operacyjnego, zarządzanie zdeterminowane planem. Organizowanie. Struktury organizacyjne: czynniki strukturotwórcze, struktury nieelastyczne, struktury elastyczne, struktury scentralizowane i zdecentralizowane, łańcuch wartości przedsiębiorstwa, organizacja sieciowa. Motywacja – potrzeby człowieka i systemy motywacyjne. Kontrola, jako funkcja zarządzania. Procesy informacyjno-decyzyjne. Rozwój organizacji: cykl życia, proces reorganizacji i restrukturyzacji, opory wobec zmian – ich pokonywanie, kultura organizacyjna, organizacje wielopodmiotowe. Przywództwo w zarządzaniu.
Przedsiębiorczość w procesach zarządzania strategicznego i operacyjnego.

Program wykładów
1. Geneza nauk o zarządzaniu. Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji. Znaczenie turystyki w zarządzaniu. Zarządzanie, jako zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji, wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny, Efekt organizacyjny, współdziałanie (2h).
2. Organizacja w otoczeniu, jako obiekt zarządzania. Cele i efektywność organizacji. Cztero i pięcioczłonowy model organizacji z kierownictwem kształtującym wiązkę celów organizacji. Model łańcucha wartości, organizacja sieciowa(1h).
3. Podział struktur organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych. Komórka organizacyjna i jej atrybuty. Formalizacja struktury poprzez schemat organizacyjny, zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych komórek organizacyjnych oraz instrukcje regulujące postępowanie uczestników organizacji. Ewolucja sformalizowanych struktur funkcjonalnych w zdeterminowane formy zorientowane obiektowo według grup wyrobów, lokalizacji geograficznej jednostek biznesu lub rynków zbytu, struktury holdingowe. Model cyklu życia organizacji Adizesa, kryzysowa koncepcja przekształceń organizacyjnych Greinera. Koncepcja organizacji wirtualnej, jej zalety i wady (2h).
4. Diagnostyczne podejście do usprawnienia organizacji. Ewolucyjne podejście do zmian organizacji. Reengineering, jako radykalna metoda poprawy organizacji. Prognostyczne podejście usprawniania organizacji oparte o koncepcję systemu idealnego Nadlera. Benchmarking i outsourcing, jako czasami skuteczne metody poprawy efektywności organizacji (2h).
5. Model procesu zarządzania. Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych (2h).
6. Planowanie w zmiennym otoczeniu z zachowaniem ciągłości, i elastyczności systemu planowania w przedsiębiorstwie. Cele planowania strategicznego i operacyjnego. Cele, struktura i metodyka budowy planu operacyjnego jednostki biznesowej. Przegląd metod planowania – od planowania finansowego do planowania strategicznego, systemy planowania. Modele otoczenia i globalizacja. Metody analizy strategicznej – przegląd i uwarunkowania zastosowań. Zarządzanie strategiczne, modele normatywne strategii przedsiębiorstwa (2h).
7. Role interpersonalne informacyjne i decyzyjne kierownika. Autokratyczny, demokratyczny i partnerski styl kierowania, ciągła skala zachowań kierowniczych. Techniczne interpersonalne i koncepcyjne umiejętności kierownicze. Predyspozycje diagnostyczne, decyzyjne, komunikowania się i gospodarowania czasem. Charyzma a proces interakcji w otoczeniu. Wielokulturowość organizacji w branży turystycznej. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania 2h).
8. Istota zmian w pracy kierowniczej i efektywności przywództwa w warunkach rosnącej dynamiki i globalizacji otoczenia organizacji, przegląd współczesnych metod i koncepcji zarządzania (2h).

Practical classes:

1. Istota efektu synergicznego, procesu zarządzania (funkcje procesu zarządzania planowanie, organizowanie,
motywowanie oraz kontrola) – metoda przypadków, próg rentowności, podaż i popyt w zarządzaniu.
2. Diagnostyka struktur organizacyjnych i ich projektowania; zmian struktur organizacyjnych w rozwijającej się
organizacji; procesów decyzyjnych na wybranym przykładzie; zmian systemu wynagrodzenia; mechanizmów
determinujących zachowanie przedsiębiorstwa, jako organizacji komercyjnej na rynku (podaż, popyt, rynkowa cena równowagi, próg rentowności itd.); restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa – metoda przypadków
3. Wpływ otoczenia na przedsiębiorstwo, podstawowe analizy otoczenia, charakterystyka planu działania, model
strategii normatywnych – metoda przypadków. Analiza rynku turystycznego w Polsce i na świecie.
4. Zarządzanie w turystyce i specyfika przedsiębiorstw turystycznych studium przypadków.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń 50% + zaliczenie wykładów 50%

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza na poziomie szkoły średniej i zdobyta w trakcie studiów

Recommended literature and teaching resources:

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Codogni M., Duda J., Teczke M., Wąchol J.: Ćwiczenia z zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2011
3. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
4. Strategor: Kierowanie, PWN, Warszawa 2006
5. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
6. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009
7. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008
8. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007
9. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001
10. Peszko A.: Elementy organizacji i zarządzania, AGH, Kraków 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None