Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geography of tourism in Poland and in the world
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-202-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, definicje i zakres geografii turystycznej TR1A_W02, TR1A_W01 Examination
M_W002 Zna i rozumie metody oceny środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystyki TR1A_W12 Examination
M_W003 Zna podstawy przyrodnicze, historyczne, kulturowe i społeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki w Polsce i innych krajach świata TR1A_W04 Examination
M_W004 Potrafi scharakteryzować i ocenić walory i ruch turystyczny w wybranych krajach świata TR1A_W06, TR1A_U01 Presentation
M_W005 Potrafi scharakteryzować i ocenić walory i ruch turystyczny w wybranych regionach Polski TR1A_W06, TR1A_U01 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, definicje i zakres geografii turystycznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metody oceny środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystyki + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy przyrodnicze, historyczne, kulturowe i społeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki w Polsce i innych krajach świata + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi scharakteryzować i ocenić walory i ruch turystyczny w wybranych krajach świata - - - - - + - - - - -
M_W005 Potrafi scharakteryzować i ocenić walory i ruch turystyczny w wybranych regionach Polski - - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1. Geografia turystyczna w systemie nauk geograficznych. Rozwój turystyki, podstawowe pojęcia i definicje w turystyce (1 h).
2. Walory turystyczne pojęcie i klasyfikacje, znaczenie dla atrakcyjności regionów turystycznych (1 h)
3. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów europejskich (4 h)
4. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów azjatyckich (4 h)
5. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów afrykańskich (4 h)
6. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów północno i środkowo amerykańskich (3 h)
7. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów południowo amerykańskich (4 h)
8. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych obszarów wysp pacyficznych i rejonów polarnych (3 h)
9. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych regionów Polski (6 h)

Seminar classes:

1. Geografia turystyczna w systemie nauk geograficznych. Rozwój turystyki, podstawowe pojęcia i definicje w turystyce (1 h).
2. Walory turystyczne pojęcie i klasyfikacje, znaczenie dla atrakcyjności regionów turystycznych (1 h)
3. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów europejskich (4 h)
4. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów azjatyckich (4 h)
5. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów afrykańskich (4 h)
6. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów północno i środkowo amerykańskich (3 h)
7. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów południowo amerykańskich (4 h)
8. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych obszarów wysp pacyficznych i rejonów polarnych (3 h)
9. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych regionów Polski (6 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 146 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Participation in seminar classes 28 h
Preparation for classes 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią oceny z prezentacji i egzaminu z treści wykładu

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z geografii fizycznej świata i geologii ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

1. Cabaj W., Kruczek Z., 2007. Podstawy geografii turystycznej. Proksenia. Kraków.
2. Jędrusik M., Makowski J., Plit F. 2010. Geografia turystyczna świata. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
3. Kruczek Z., Sacha., 1999. Geografia atrakcji turystycznych Polski. Proksenia. Kraków.
4. Kruczek Z., Sacha S., 1999 i wydania późniejsze. Europa zarys geografii turystycznej. Proksenia. Kraków.
5. Kruczek Z., Sacha S., 1999 i wydania późniejsze.. Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej. Proksenia. Kraków.
6. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008. Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
7. Warszyńska J. (red), 2000. Geografia turystyczna świata cz. 1 i 2. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
8. Encyklopedia. Geografia turystyczna świata. 2001. Wydawnictwo Kluszczyński.
9. Wielki atlas świata. 2010. Wydawnictwo Demart.
10. Wielki satelitarny atlas świata. 2005. Wydawnictwa Naukowe PWN.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Gradziński, R., Baryła, J., Danowski, W., Doktor, M., Gmur, D., Kędzior, A., Gradziński, M., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T., Zurek, S., 2000. Anastomosing system of the upper Narew river, NE Poland. ASGP 3-4/2000, 249-259.
Doktor, M., 2004. Wodospady Iguazu – Park Narodowy Argentyny i Brazylii. Geoturystyka, 1: 53-58.
Doktor M., Golonka J., 2006. Atrakcje turystyczne Europy – zajęcia terenowe studentów Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geoturystyka 4 (7): 39-62.
Mrowczyk P., Madeja G. i Doktor, M., 2008. Formy polodowcowe atrakcją geoturystyczną Doliny Pięciu Stawów Polskich. Geoturystyka 3 (14): 49-62.
Słomka T., Doktor M., Bartuś T., Mastej W., Łodziński M. 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej. Geoturystyka 4(19): 61-72.
Dąbrowski J., Doktor M., Szeliga A. 2010, Atrakcje turystyczne partnerskich miast Orange (Francja) i Jarosławia (Polska). Geoturystyka 1(20): 3 – 22.

Additional information:

Obecność na wykładach nieobowiązkowa.W semestrze jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach.
Po pierwszym semestrze zaliczenie testu z treści wykładów, po drugim semestrze egzamin z treści wykładów.