Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Recreation the Basics
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-203-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Duda Henryk (hendud@op.pl)
Academic teachers:
dr hab. Duda Henryk (hendud@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student respektuje zasady współpracy w zespole TR1A_K01 Examination
Skills
M_U001 Student jest kreatywny w zakresie organizacji i animacji czasu wolnego TR1A_U02, TR1A_K03 Presentation
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje: rekreacja, czas wolny, „sport dla wszystkich” TR1A_W02 Examination
M_W002 Student rozumie istotę i znaczenie rekreacji fizycznej, jej funkcje i znaczenie w życiu współczesnego człowieka TR1A_W01 Examination
M_W003 Student rozumie potrzebę aktywności ruchowej TR1A_W09 Examination
M_W004 Student dobiera różne dyscypliny sportu pod kątem rekreacji TR1A_W09 Presentation
M_W005 Student jest świadomy roli rekreacji w promocji zdrowia człowieka TR1A_W09 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student respektuje zasady współpracy w zespole - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student jest kreatywny w zakresie organizacji i animacji czasu wolnego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje: rekreacja, czas wolny, „sport dla wszystkich” + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie istotę i znaczenie rekreacji fizycznej, jej funkcje i znaczenie w życiu współczesnego człowieka + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie potrzebę aktywności ruchowej - + - - - - - - - - -
M_W004 Student dobiera różne dyscypliny sportu pod kątem rekreacji - + - - - - - - - - -
M_W005 Student jest świadomy roli rekreacji w promocji zdrowia człowieka + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Teoria rekreacji i jej status naukowy – rys historyczny.
2. Podstawowe pojęcia z zakresu rekreacji,
3. Zarys dziejów rekreacji,
4. Znaczenie rekreacji we współczesnym świecie
5. Rekreacja a czas wolny. Czynniki i bariery rozwoju rekreacji
6. Klasyfikacja i analiza form rekreacji. Synonimy rekreacji.
7. Koncepcje rekreacji. Rola i funkcje rekreacji w neutralizowaniu ujemnych skutków rozwoju cywilizacji technicznej.
8. Wartości i cele edukacji do rekreacji ruchowej.
9. Rekreacja a sport. Rekreacyjny trening zdrowotny
10. Biologiczne podstawy rekreacji
11. Psychologiczne aspekty rekreacji
12. Socjokulturowe zagadnienia rekreacji
13. Aktywność rekreacyjna różnych grup społecznych,
14. Istota rekreacji fizycznej – jej funkcje i znaczenie w różnych okresach życia człowieka. Praca zawodowa a rekreacja. Rola rekreacji fizycznej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Auditorium classes:

1. Zajęcia organizacyjne (omówienie warunków zaliczeń i przebiegu zajęć). Rekreacja a postawa prozdrowotna.
2. Środowisko a rekreacja. Istota rekreacji w aktywności ruchowej
3. Wpływ wysiłków fizycznych na zdrowie fizyczne człowieka
4. Przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego (rozgrzewka, stretching, ćwicz funkcjonalne i stabilizacyjne). Rekreacyjny trening
5. Sprawność fizyczna i motoryczność człowieka – podstawowe pojęcia,
6. Metody i formy kształtowania zdolności motorycznych,
7. Metody i formy kształtowania zdolności ruchowych
8. Uczenie się czynności ruchowych. Bariery ograniczające uczestnictwo w rekreacji ruchowej
9. Metody kontroli rekreacyjnej aktywności fizycznej
10. Organizacja imprez rekreacyjnych,
11. Sylwetka absolwenta turystyki i rekreacji
12. Style zarządzania a kierowanie grupą rekreacyjną
13. Sprawdzian wiedzy – kolokwium
14. Prezentacja prac tematycznych. Zaliczenie przedmiotu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen wiedzy z wykładów (kolokwium), ćwiczeń (kolokwium) i egzaminu pisemnego (całość przedmiotu)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw metodyki wychowania fizycznego i teorii sportu

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. Dąbrowski A. (red) 2006. Zarys teorii rekreacji ruchowej, ALMAMER WSE-AWF, Warszawa
2. Eberhard A. 2008. Fizjologiczne podstawyrekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej człowieka, Almamer, Warszawa
3. Kiełbasiewicz – Drozdowska I., Siwiński W., 2001. Teoria i metodyka rekreacji, AWF, Poznań.
4. Winiarski R.W. 1989. Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej). AWF, Kraków

Literatura uzupełniająca:
1. Duda H. 2010 Wpływ biegowej aktywności rekreacyjnej na kształtowanie wydolności fizycznej człowieka, Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej, s;190-197, Zeszyty Naukowe, AGH Kraków
2. Osiński W. 2000. Antropomotoryka. AWF, Poznań.
3. Osiński W.,2002. Zarys teorii wychowania fizycznego. AWF, Poznań.
4. Siwiński W., Tauber R.D. 2004. Rekreacja ruchowa, zagadnienia teoretyczno –
5. metodologiczne. WSHiG, Poznań.
6. Toczek – Werner S., 2005. Podstawy rekreacji i turystyki. AWF, Wrocław.
7. Trześniowski R., 1995. Zabawy i gry ruchowe. WSIP, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ambroży T, Duda H, Kowalski P, Kowal G.2010. Spinning w sportowym i rekreacyjnym treningu fitness jako sposób redukcji podskórnej tkanki tłuszczowej. Monografia (red.) E. Rutkowska, Wellness and success in sport, Neurocentrum, 9-26
2. Duda H. 2010. Ocena sprawności motorycznej w rekreacyjnych i zorganizowanych sportowo formach usprawniania aktywności ruchowej opartej na ćwiczeniach gimnastycznych ( na przykładzie analizy porównawczej młodych piłkarzy nożnych i ich rówieśników rekreacyjnie uprawiających sport, Monografia – Ambroży T., Ambroży D. (red.) Tradycyjne i nowoczesne formy gimnastyki oraz tańca w perspektywie kultury fizycznej, European Association for Security Kraków 415-427
3. Duda H. 2010 Wpływ biegowej aktywności rekreacyjnej na kształtowanie wydolności fizycznej człowieka, Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej, s;190-197, Zeszyty Naukowe, AGH Kraków
4. 5. Duda H, Stuła A. 2013. Wpływ treningu rekreacyjnego u kobiet na poprawę wydolności fizycznej. Aktualnyje woprosi profesjonalnoj podgotowki wysokokwalificirowannych sportsmienow razlicznogo wozrasta, sbornik naucznych trudow. Moskwa,- Smoleńsk 88-95
5. Duda H, Różycki P. Stanek L., Kąkol L., Kubieniec P. 2014. Influence recreational training – spinning at improving physical fitness of women, w: Zboina B., Tynecka-TurowskaM (red.) Healt and wellness, Wellnes and family, Monografia, NeuroCentrum, Lublin ,2-9
6.. Duda H., Różycki P., Stanek L., Płatek Ł., Stachura A., Kubieniec P. 2015 : Tourist activity and recreation secondary school students city of Krakow, w: Starz R., Duda H.(red.), Wellnes and Society – 2, Monografia, NeuroCentrum, Lublin ,39-50. 27030 znaków.

7. Duda H., Różycki P., Stanek L., Płatek Ł., Stachura A., Kubieniec P 2015.: Animation as a process of rational management leisure time of recreation in the human , w: Starz R., Duda H.(red.), Wellnes and Society – 2, Monografia, NeuroCentrum, Lublin ,51-64. 33600 znaków

Additional information:

None