Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field exercises on Tourist attractions of Poland
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-206-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Stadnik Renata (stadnik@agh.edu.pl)
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
dr Gałka Elżbieta (elagalka@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować potencjał turystyczny Beskidu Niskiego i Gór Świętokrzyskich i wskazać możliwości ich wykorzystania TR1A_U01 Test
M_U002 Posiada praktyczne umiejętności planowania i prowadzenia trasy turystycznej i umie dostosować się do zmian wynikających z przyczyn niezależnych, np. warunków atmosferycznych TR1A_U12, TR1A_U06, TR1A_U10 Work done within the framework of a practical placement
M_U003 Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę dla potrzeb turystyki TR1A_U10 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Zna pojęcie waloru turystycznego i potrafi scharakteryzować atrakcyjność turystyczną odwiedzanego miejsca. TR1A_W08 Work done within the framework of a practical placement
M_W002 Zna atrakcje turystyczne Beskidu Niskiego i Gór Świętokrzyskich wraz z ich kontekstem historycznym, kulturowym i religijnym TR1A_W08 Test
M_W003 Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę dla potrzeb turystyki TR1A_U01 Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować potencjał turystyczny Beskidu Niskiego i Gór Świętokrzyskich i wskazać możliwości ich wykorzystania - - - - - - - + - - -
M_U002 Posiada praktyczne umiejętności planowania i prowadzenia trasy turystycznej i umie dostosować się do zmian wynikających z przyczyn niezależnych, np. warunków atmosferycznych - - - - - - - + - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę dla potrzeb turystyki - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Zna pojęcie waloru turystycznego i potrafi scharakteryzować atrakcyjność turystyczną odwiedzanego miejsca. - - - - - - - + - - -
M_W002 Zna atrakcje turystyczne Beskidu Niskiego i Gór Świętokrzyskich wraz z ich kontekstem historycznym, kulturowym i religijnym - - - - - - - + - - -
M_W003 Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę dla potrzeb turystyki - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

1. Charakterystyka administracyjna, geograficzna i turystyczna rejonu ćwiczeń terenowych.
2. Romańskie, gotyckie, renesansowe i barokowe zabytki obszaru ćwiczeń terenowych.
3. Zagospodarowanie turystyczne i promocja zamków polskich.
4. Obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO i ich wpływ na ruch turystyczny w regionie.
5. Grupy etnograficzne i etniczne obszaru ćwiczeń – historia, kultura, zabytki.
6. Atrakcyjność turystyczna uzdrowisk.
7. Kreowanie nowoczesnego produktu turystycznego bazującego na odkryciach archeologicznych.
8. Aspekty turystyki pielgrzymkowej na obszarze prowadzonych ćwiczeń terenowych.
9. Historia wydobycia surowców naturalnych, jako atrakcja turystyczna.
10. Geoturystyczne walory wybranych elementów krajobrazu rejonu ćwiczeń terenowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa:
0,6 x ocena z kolokwium zaliczeniowego + 0,4 x ocena z zadanego projektu terenowego (pilotaż krajoznawczy).

Terminy kolokwium zaliczeniowego obejmują 1 termin podstawowy i 2 terminy poprawkowe.
Terminy wszystkich kolokwiów są wspólne dla całego rocznika.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość:
geografii fizycznej Polski, geografii turystycznej Polski, podstaw geomorfologii i geologii, form ochrony przyrody, podstaw przewodnictwa i pilotażu wycieczek, podstaw historii architektury i sztuki.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
1. Mapa turystyczna Beskid Niski, skala 1: 50 000. Wyd. Compass, 2011.
2. Mapa turystyczna Góry Świętokrzyskie – część wschodnia, skala 1:60 000. Wyd Compass, 2011.
3. Kruczek Z., Polska: geografia atrakcji turystycznych. Wyd. Proksenia, Kraków 2009.
4. Praca zbiorowa, Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty. Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2007.
5. Wołoszyńska E., Wołoszyński M., Góry Świętokrzyskie – przewodnik turystyczny. Wyd. Muza SA, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:
7. Rogala S., Góry Świętokrzyskie: przewodnik turystyczny: legendy, historia, zabytki, trasy wycieczkowe, informacje praktyczne. Wyd. “Elipsa”, Kielce 2004.
8. Duda M., Michniewski A., Michniewska M., Cerkwie drewniane Karpat (Polska i Słowacja). Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2003.
9. Michniewski A., Michniewska M., Duda M., Wypych S., Kościoły drewniane Karpat. Polska i Słowacja. Oficyna Wydawnicza “Rewasz”, 2006.
10. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Welc E.M., Kamieniarstwo Łemkowskie. Wszechświat, Tom 105, 4-6: 108-112.
Welc E.M., Propozycje tras geoturystycznych w paśmie Magury Wątkowskiej (Beskid Niski). Geoturystyka 1(2)2005: 43-52.

Additional information:

None