Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Law in Tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-207-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować klauzule zakazane (wg UOKiK) w umowach o świadczenie turystyczne TR1A_U01 Oral answer
M_U002 Jest przygotowany do samodzielnej interpretacji norm prawnych mogących pojawić się w przyszłości TR1A_U01 Oral answer
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe normy prawa europejskiego i krajowego dotyczące turystyki, kluczowe w tej materii orzeczenia sądów polskich i europejskich TR1A_W02 Oral answer
M_W002 Zna podstawowe umowy cywilnoprawne stosowane w działalności turystyczno - rekreacyjnej TR1A_W02 Oral answer
M_W003 Zna zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie usług turystycznych, odpowiedzialności właściciela terenu rekreacyjnego, procedury reklamacyjne TR1A_W02 Oral answer
M_W004 Zna szczególne ograniczenia w turystyki górskiej, wodnej, na obszarach leśnych, chronionych TR1A_W04 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować klauzule zakazane (wg UOKiK) w umowach o świadczenie turystyczne + - - - - - - - - - -
M_U002 Jest przygotowany do samodzielnej interpretacji norm prawnych mogących pojawić się w przyszłości + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe normy prawa europejskiego i krajowego dotyczące turystyki, kluczowe w tej materii orzeczenia sądów polskich i europejskich + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe umowy cywilnoprawne stosowane w działalności turystyczno - rekreacyjnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie usług turystycznych, odpowiedzialności właściciela terenu rekreacyjnego, procedury reklamacyjne + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna szczególne ograniczenia w turystyki górskiej, wodnej, na obszarach leśnych, chronionych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Konstytutywne dla turystyki regulacje prawne: zapisy Konstytucji RP, prawo pierwotne Unii Europejskiej (tzw. aquis communitaire), prawo wtórne – dyrektywa nr 90/314/EWG w sprawie zorganizowanej podróży, wakacji i wycieczek, Dyrektywa Rady z 1994 r. – o ochronie nabywców prawa do korzystania z nieruchomości na podstawie czasowego udziału (time – sharing), Europejska Konwencja Krajobrazowa (tzw. konwencja florencka z 2000 r.), polska ustawa o usługach turystycznych z 29.08.1997, jako ich realizacja – (4 h)
2. Rodzaje umów cywilnych: rezultatu, starannego działania, umowy nienazwane i mieszane. Umowa o imprezę turystyczną (Nesterowicz – umowa o usługi turystyczne) jako podstawowa forma umowy w działalności turystycznej – jej charakter prawny i cechy konstytutywne: umowa adhezyjna (przez przystąpienie) o wynikające stąd konsekwencje, rola przepisów ustawy z 1997 i dyrektywy 90/314/EWG jako ustawowego minimum praw klientów. Obowiązki organizatora: informacyjny, jednoznaczność oferty, należytej staranności. Ogólne warunki uczestnictwa. Opieka na turystą jako obowiązek organizatora. Warunki odstąpienia od umowy, zmiany jej warunków, przeniesienia praw z umowy zawartej z organizatorem na osobę trzecią. Okoliczności uzasadniające odwołanie imprezy turystycznej i prawne konsekwencje odwołania. Specyfika tzw. umów na odległość w turystyce. Klauzule zakazane („szare klauzule”). Procedury reklamacyjne – (10 h)
3. Inne typy umów w turystyce: gwarancyjna, ubezpieczeniowa, umowy z podwykonawcami – (2 h)
4. Warunki wykonywania zawodu pilota wycieczki, umowy z pilotem, zakres jego odpowiedzialności – (2 h)
5. Rodzaje i granice odpowiedzialności cywilnej organizatora: kontraktowa, deliktowa, z tytułu ryzyka. Odpowiedzialność organizatora: kontraktowa, deliktowa, za niewykonanie zobowiązania, za innych usługodawców, za osoby trzecie, za szkody osobowe. Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop – ( 8 h)
6. Umowa hotelowa, odpowiedzialność właściciela hotelu i odpowiedzialność gości wobec właściciela – (4 h)
7. Umowa przewozu osób i bagażu i odpowiedzialność przewoźnika – (4 h)
8. Inne umowy związane z turystyką: o pojedyncze świadczenie, time – sharing itp. – (2 h)
9. Administracyjnoprawne regulacje uprawiania turystyki: turystyka w lasach i obszarach poddanych ochronie przyrody, górska, wodna, myśliwska itp. – (5 h)
10. Szlak turystyczny: zagadnienia ochrony prawno autorskiej szlaku, postulowane „prawo szlaku”
(„prawo śniegu”). – (4 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 42 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ustne (80%), aktywność na zajęciach (20%).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Nesterowicz, M., Prawo turystyczne Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2013, rozdz. I, 7.8. 10, 11, 12,, II, III, VII, XI, XII.
2. Gospodarek, J., Prawo w turystyce, Wyd. Diffin 2006, rozdz. VI, VII,VIII,
3. Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Proksenia 2009, rozdz.2, 3, 6, 12, 13.
4. G. Michniewicz, Turystyka i sport. Aspekty organizacyjno – prawne, Poznań 2012, rozdz. 6, 7, 9.
Literatura dodatkowa: P. Cybula, Usługi turystyczne. Komentarz, Warszawa 2012,

Witryny internetowe:

prawoturystyczne.pl, www.pttk.pl/pttk/przepisy/prawo, www.travelforum.pl/prawo-turystyczne, www.uokik.gov.pl › Konsumenci › Ochrona konsumentów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organizowane przez CTT AGH ostatnie – 2014 ). Publikacje: http://bpp.agh.edu.pl/new/autor/palosz-jerzy-05725.

Additional information:

Ze względu na niedawne zmiany ustawowe i wynikające z orzecznictwa, bezwzględnie wskazana jest obecność studentów na wykładach i korzystanie z dodatkowych źródeł wskazanych przez wykładowcę.