Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Museology
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-211-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Korzec Maria (korzec@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu muzealnictwa dla potrzeb turystyki TR1A_K06 Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować główne funkcje muzeów TR1A_U01 Scientific paper
M_U002 Potrafi przedstawić historię muzealnictwa od czasów prehistorycznych po współczesność TR1A_U01 Scientific paper
M_U004 Rozumie pojęcie rewindykacji, zna jej kontekst historyczny i znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego TR1A_U01 Scientific paper
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu muzeologii TR1A_W02 Scientific paper
M_W002 Zna typologię muzeów, umie podać przykłady TR1A_U01 Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu muzealnictwa dla potrzeb turystyki + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować główne funkcje muzeów + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić historię muzealnictwa od czasów prehistorycznych po współczesność + - - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie pojęcie rewindykacji, zna jej kontekst historyczny i znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu muzeologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna typologię muzeów, umie podać przykłady + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do muzeologii. Podstawowe pojęcia muzeologii (muzeum, przedmiot muzealny, wystawiennictwo). Główne funkcje muzeów. (2 h).
2. Rys historyczny – prehistoria, kolekcje starożytności, średniowiecza, renesansu (2 h)
3. Nowożytne muzea publiczne (XVIII w.), gwałtowny rozwój muzealnictwa w wieku XIX (2 h).
4. Przemiany w muzealnictwie na przełomie XX i XXI wieku (2 h).
5. Typologia muzeów (2 h).
6. Muzea artystyczne (4 h).
7. Muzea historyczne, etnograficzne i archeologiczne (2 h).
8. Muzea przyrodnicze, naukowe, techniczne i przemysłowe (2 h).
Muzea wyspecjalizowane i rozrywkowe. Nowoczesne muzea interaktywne i multimedialne.
Muzea on-line (2 h).
9. Problem rewindykacji zbiorów: Pokój ryski, II wojna światowa, prace Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Dziedzictwa Narodowego (2 h).
10. Kradzieże słynnych dzieł sztuki (4 h).
11. Przegląd najważniejszych muzeów polskich i światowych (4 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcowa stanowi ocena z referatu napisanego na zadany temat oraz z aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z historii, wiedzy o kulturze i społeczeństwie na poziomie szkoły średniej.

Recommended literature and teaching resources:

Gluziński W., U podstaw muzealnictwa, Warszawa 1980.
Popczyk M., Muzeum sztuki, Kraków 2005.
Żygulski Z. jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.
Seria „Wielkie Muzea”, Wyd. Rzeczpospolita HPS, Warszawa 2007.
Krasny P., Ziarkowski D. (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno – artystyczne. Kraków 2009.
Fiut I. S., Rozważania o utworze muzealnym, [w;] Filozofia – Media – Ekologia, Kraków 1998.
Świecimski J., Ekspozycja muzealna jako twór architektoniczno-plastyczny, Kraków 1976.
Świecimski J., Forma i styl muzeów naukowych, [w:] Teka Architektury i Urbanistyki t. 5, 1971.
Wojnar I., Muzeum czyli trwanie obecności, Warszawa 1991.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None