Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
tour guiding and tour leadering
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-212-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Module summary

Znajomość warsztatu wykonywania zawodu przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Umiejętność samodzielnego oprowadzania po Krakowie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi umiejętnie kształtować własny wizerunek, tworzyć trwałe relacje interpersonalne i funkcjonować w grupie przejawiając umiejętności przywódcze. TR1A_K06, TR1A_U01, TR1A_K01, TR1A_U03, TR1A_K04, TR1A_U06, TR1A_U07, TR1A_K07, TR1A_K02, TR1A_U02, TR1A_K09, TR1A_K08, TR1A_U08, TR1A_K03 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Umie nakreślić metodykę i techniki pracy przewodnika turystycznego i pilota wycieczek TR1A_U04, TR1A_U10 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Umie oprowadzić grupę po Krakowie TR1A_K06, TR1A_U01, TR1A_K01, TR1A_K10, TR1A_K04, TR1A_U06, TR1A_K05, TR1A_U07, TR1A_K07, TR1A_K02, TR1A_U02, TR1A_K09, TR1A_K08, TR1A_U08, TR1A_K03 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek TR1A_W02, TR1A_W01 Activity during classes
M_W002 Zna i rozumie standardy jakości usług w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek TR1A_W02 Work done within the framework of a practical placement
M_W003 Zna najważniejsze regulacje prawne odnośnie przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek TR1A_W02 Activity during classes
M_W004 Zna i rozumie kodeks etyki obowiązujący w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi umiejętnie kształtować własny wizerunek, tworzyć trwałe relacje interpersonalne i funkcjonować w grupie przejawiając umiejętności przywódcze. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Umie nakreślić metodykę i techniki pracy przewodnika turystycznego i pilota wycieczek - - - - - - + - - - -
M_U002 Umie oprowadzić grupę po Krakowie - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek - - - - - - + - - - -
M_W002 Zna i rozumie standardy jakości usług w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek - - - - - - + - - - -
M_W003 Zna najważniejsze regulacje prawne odnośnie przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek - - - - - - + - - - -
M_W004 Zna i rozumie kodeks etyki obowiązujący w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

1. Pojęcia i zagadnienia z zakresu przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek (2 h),
2. Metodyka i technika pracy przewodnika turystycznego i pilota wycieczek( 12 h),
3. Standardy jakości usług w przewodnictwie turystycznym i pilotażu (10 h),
4. Kodeks etyki obowiązujący w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek ( 2 h),
5. Prawne uwarunkowania pracy przewodnika turystycznego i pilota wycieczek(2 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in practical classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wypadkową trzech ocen: oceny za frekwencję, oceny za aktywność podczas zajęć oraz oceny z wystąpienia/prezentacji podczas ćwiczeń w terenie.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw obsługi ruchu turystycznego

Recommended literature and teaching resources:

Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, 2010, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków
Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie, 2009, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków
Kompendium pilota wycieczek, 2007, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków
Kruczek Z., Wajdzik M., 2009, Metodyka i technika pracy pilota-rezydenta, Proksenia, Kraków
Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej, 2007, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków
Piloci i przewodnicy na styku kultur, 2011, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

P. Różycki, D. Dryglas,(2014) Trekking as a phenomenon of tourism in the modern world , Acta Geoturistica ; ISSN 1338-2292. vol. 5 no. 1, s. 24–40.

Additional information:

Osobą odpowiedzialną za moduł i prowadzącą zajęcia jest Dr D. Dryglas
Termin zaliczenia przedmiotu pokrywa się z wystąpieniem/prezentacją podczas ćwiczeń terenowych.