Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economics of tourism and recreation
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-301-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić efekty oddziaływania turystyki na gospodarkę TR1A_K06, TR1A_K02 Examination
Skills
M_U001 Potrafi ocenić rolę turystyki w zrównoważonym rozwoju kraju. TR1A_U16, TR1A_U01, TR1A_U09 Examination
M_U003 Potrafi rozpoznać mierzalne i niemierzalne efekty rozwoju turystyki. TR1A_U16, TR1A_U09, TR1A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki turystyki, jak również z obszaru marketingu i przedsiębiorczości TR1A_W07, TR1A_W02 Examination
M_W002 Zna i rozumie specyfikę branży turystycznej w ujęciu rynku świadczenia usług i lokowania produktu na rynku. TR1A_K10, TR1A_K07 Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić efekty oddziaływania turystyki na gospodarkę + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić rolę turystyki w zrównoważonym rozwoju kraju. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi rozpoznać mierzalne i niemierzalne efekty rozwoju turystyki. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki turystyki, jak również z obszaru marketingu i przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie specyfikę branży turystycznej w ujęciu rynku świadczenia usług i lokowania produktu na rynku. - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Gospodarka turystyczna i rynek turystyczny – 1h

2. Podaż turystyczna oraz mierniki podaży turystycznej – 1h

3. Popyt turystyczny oraz mierniki popytu turystycznego – 1h

4. Produkt i cena na rynku turystycznym – 3h

5. Elementy analizy rynku i przedsiębiorstwa turystycznego – 2h

6. Polityka państwa wobec przedsiębiorstw z sektora turystyki i rekreacji – 4h

7. Turystyka międzynarodowa – 2h

Auditorium classes:

1. Dobra i usługi jako podstawowe kategorie ekonomiczne konsumpcji turystycznej -2h

2. Efektywność ekonomiczna usług turystycznych i rekreacyjnych – 4h.

3. Inwestycje w turystyce i rekreacji, źródła ich finansowania 4h.

4. Biznes plan przedsięwzięć w turystyce i rekreacji 4h.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się: ocena z egzaminu (60%) oraz ocena z zaliczenia ćwiczeń (40%).
Do egzaminu dopuszczenie są studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w pierwszym terminie poprawkowym ulega ona obniżeniu o 0,5 stopnia. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w drugim terminie poprawkowym ulega ona natomiast obniżeniu o 1 stopień.

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za:
- jedno kolokwium,
- aktywność na ćwiczeniach,
- przygotowanie business planu przedsiębiorstwa działającego na rynku turystycznym i/lub rekreacyjnym.
Student ma prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych, które będą miały formę kolokwium. Zostaną one ustalone w czasie części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień ekonomii i przedsiębiorczości.

Recommended literature and teaching resources:

1. Panasiuk A., Ekonomika turystyki i rekreacji, PWN,wydanie drugie, Warszawa 2011.
2. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce — Support system for small and medium sized enterprises in Poland / Maciej WOŹNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 202, 1 s., 3 k. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2. Inkubatory przedsiębiorczości jako czynniki rozwoju firm — Business incubators as drivers for development of enterprises / Maciej WOŹNIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków
3. Formy pomocy MŚP w dostępie do zewnętrznych źródeł kapitału własnego — [Support instruments for SMEs access to external sources of own capital] / WOŹNIAK Maciej // Problemy Jakości ;2012 nr 7/8, s. 47–50

Additional information:

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane w następujący sposób:
a) dodatkowe, samodzielne studiowanie tematyki zajęć oraz kontakt z prowadzącym zajęcia podczas godzin konsultacyjnych lub
b) uczestniczenie w zajęciach z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość)