Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pedagogy of Leisure
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-302-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Duda Henryk (hendud@op.pl)
Academic teachers:
dr hab. Duda Henryk (hendud@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi zaplanować budżet własnego czasu. TR1A_K07 Presentation
Skills
M_U001 Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego. TR1A_U01 Presentation
Knowledge
M_W001 Rozumie ewolucje systemów wartości i postaw wobec zajęć w czasie wolnym TR1A_W01 Test
M_W002 Zna cele i funkcje czasu wolnego TR1A_W01 Test
M_W003 Zna podstawowe pojęcia , metody wychowania i metody badań w pedagogice czasu wolnego. TR1A_W12, TR1A_W01 Test
M_W004 Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego dla celów zdrowotnych i celów samorozwoju TR1A_W09 Test
M_W005 Potrafi typologizować definicje czasu wolnego. TR1A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi zaplanować budżet własnego czasu. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie ewolucje systemów wartości i postaw wobec zajęć w czasie wolnym + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna cele i funkcje czasu wolnego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe pojęcia , metody wychowania i metody badań w pedagogice czasu wolnego. - - - - - + - - - - -
M_W004 Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego dla celów zdrowotnych i celów samorozwoju - - - - - + - - - - -
M_W005 Potrafi typologizować definicje czasu wolnego. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pedagogika czasu wolnego: samodzielna dyscyplina, czy specjalność w ramach pedagogiki społecznej. Elementy wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej oraz filozofii-etyki w systemie teorii czasu wolnego (rekreacji )
2. Definicje podstawowych pojęć: czas wolny, czas na wpół wolny, rekreacja, wczasowanie, czas pusty, czas wolny dyspozycyjny.
3. Ewolucja systemów wartości i postaw wobec zajęć w czasie wolnym
4. Odpoczynek- Wypoczynek, Zabawa i Praca nad Sobą jako nadrzędne funkcje czasu wolnego
– TRIADA CZASU WOLNEGO
5. Charakterystyka zachowania w czasie wolnym. Wpływ rekreacji na stany emocjonalne i samopoczucie Zagospodarowanie czasu wolnego.
6. Wychowanie do czasu wolnego a osobowość.Motywacyjne czynniki emocjonalnego zaangażowania w aktywność jednostki w czasie wolnym
7. Źródła różnic indywidualnych w zachowaniu wolnoczasowym – podział ze względu na pochodzenie
8. Rodzaje czynników determinujących wolnoczasowe zachowanie człowieka
9. Strategie działań wolnoczasowych
10. Psychologiczne bariery (przeszkody) organizacji aktywności rekreacyjnej ( fizycznej)
11. Socjokulturowe Zagadnienia w organizacji czasu wolnego. Sekty i subkultury – zagrożenia
12. Zmienne demograficzno-społeczne wpływające na formę spędzania wolnego czasu
13. Rekreacja jako forma zachowań w czasie wolnym
Turystyka i Sport jako popularne i aktywne formy kultury wolnego czasu
14. Zasady ideologii olimpijskiej i etyki w rekreacyjnych czynnościach wolnoczasowych człowieka. Problemy wychowania do Rekreacji w czasie wolnym.
Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze pracy nad sobą jako funkcja czasu wolnego..

Seminar classes:

1. Omówienie organizacji ćwiczeń. Istota rekreacji w czasie wolnym
2. Cele i Funkcje czasu wolnego (rekreacji) w ujęciu różnych autorów. Składowe czasu wolnego.Koncepcje rekreacji jako teorie naukowe dla wytycznych w organizacji czasu wolnego
3. Wychowanie do czasu wolnego a wychowanie zdrowotne i wychowanie do kultury fizycznej. Zagadnienia wspólne i specyficzne.
4. Czas wolny a kultura fizyczna – ocena poziomu
5. Budżet czasu wolnego. Determinanty zachowań wolnoczasowych.
Przykłady badań budżetu czasu wolnego i diagnozy form jego zagospodarowywania.
6. Istota i zadania wychowania do rekreacji (czasu wolnego) Metody wychowania do rekreacji. Kto i kiedy może wychowywać do czasu wolnego. Sylwetka instruktora rekreacji
7.Teleologia [określanie celów] wychowania do rekreacji, z zastosowaniem taksonomii celów, wg. B. Niemierki. Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy.
8.Problematyka społeczno-wychowawcza czasu wolnego dzieci. (do 16 roku życia). Specyficzne ograniczenia i potrzeby tej kategorii.
9. Problematyka społeczno-wychowawcza czasu wolnego młodzieży. Specyficzne ograniczenia i potrzeby tej kategorii.
10. Problematyka społeczno-wychowawcza czasu wolnego młodzieży uczącej się i/lub pracującej. Specyficzne cechy i determinanty tej kategorii.
11. Problematyka społeczno-wychowawcza czasu wolnego ludzi dorosłych – w wieku aktywności zawodowej. Specyficzne cechy i determinanty tej kategorii. Andragogika czasu wolnego. Specyfika metod i form pracy wychowawczej do rekreacji ludzi dorosłych. Rola samowychowania.
12. Problematyka społeczno-wychowawcza czasu wolnego bezrobotnych. Czas pusty- specyficzna odmiana czasu wolnego tej kategorii. Wyzwania jakie stawia ta kategoria osób wobec pedagogiki czasu wolnego. Problematyka społeczno-wychowawcza czasu wolnego emerytów. Zagadnienie “wychowania do starości” w aspekcie przygotowania człowieka do nowej sytuacji egzystencjalnej, jaką jest rola emeryta.
13. Sprawdzian wiedzy – kolokwium
14. Walory rekreacyjno – turystyczne wybranych regionów w Polsce, walory zdrowotne ulubionych zajęć w rekreacji – do polecenia spędzania czasu wolnego (referaty, zaliczenie przedmiotu)

Tematy prac zaliczeniowych:
• Walory rekreacyjno – turystyczne wybranego regionu w Polsce (np. na przykładzie własnej miejscowości lub miasta) – do polecenia spędzania wolnego czasu [prezentacja multimedialna]
2. Walory zdrowotne ulubionego zajęcia (rekreacja ruchowa, kultura, sport) – przykłady form w aktywności do wykorzystania w czasie wolnym[prezentacja multimedialna]

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in seminar classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen wiedzy z wykładów (kolokwium) i z ćwiczeń (kolokwium)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw rekreacji oraz podstaw pedagogiki ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. Czajkowski K. Wychowanie do rekreacji, Warszawa 1973.
2. Kamiński A. Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1975 r., Roz. VII, podroz. 2
3. Kamiński A. Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza,Wrocław,1965
4. Migdał K. Psychologia Czasu Wolnego, ALMAMER, Warszawa, 2011.
5. Pięta J. Pedagogika czasu wolnego, Almamer, WSzE, Warszawa, 2008
6. Tauber D.R.,Pedagogika czasu wolnego. Zarys problematyki, Poznań 1998
7. Winiarski R., Wstęp do teorii rekreacji, Kraków 1989
8. Winiarski R. Rekreacja i czas wolny. Łośgraf Warszawa2011 .

Literatura uzupełniająca:
1. Juraś-KrawczykB .Nowy kontekst społeczny czasu wolnego,[w:]
2. Kamiński A. Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1975 r., [Roz. VII, podroz. 2
3. Kawula S.,Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego, [w:] Kawula S., Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy., Toruń 2004
Kubicka H., Granosik M.,(red.), Aleksander Kamiński i jego twórczość pedagogiczna,
4. Kuzitowicz W., Czy szkoła powinna i czy może wychować do czasu wolnego, Łódź 2004 r. , 1998 r.
5. Marynowicz-Hetka E. Kubicka H., Granosik M.,(red.), Aleksander Kamiński i jego
6. Niemierko B., Cele kształcenia, [w:] Kruszewski K., (red.)Sztuka nauczania. Czynności , Warszawa 1991.
7. Orłowska M. Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej, [w:] Kawula S.(red.)
8. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa 1995
9. Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy., Toruń 2004
10. Pilch J. Bezrobocie – nowa kwestia społeczna, [w:] Pilch T. Lepalczyk I. (red.)
11. Sułkowski B., Teoria wczasowania vs. Czas wolny. [w:] Marynowicz-Hetka E. Twórczość pedagogiczna, Łódź 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ambroży T, Duda H, Kowalski P, Kowal G.2010. Spinning w sportowym i rekreacyjnym treningu fitness jako sposób redukcji podskórnej tkanki tłuszczowej. Monografia (red.) E. Rutkowska, Wellness and success in sport, Neurocentrum, 9-26
2. Duda H. 2010. Ocena sprawności motorycznej w rekreacyjnych i zorganizowanych sportowo formach usprawniania aktywności ruchowej opartej na ćwiczeniach gimnastycznych ( na przykładzie analizy porównawczej młodych piłkarzy nożnych i ich rówieśników rekreacyjnie uprawiających sport, Monografia – Ambroży T., Ambroży D. (red.) Tradycyjne i nowoczesne formy gimnastyki oraz tańca w perspektywie kultury fizycznej, European Association for Security Kraków 415-427
3. Duda H. 2010 Wpływ biegowej aktywności rekreacyjnej na kształtowanie wydolności fizycznej człowieka, Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej, s;190-197, Zeszyty Naukowe, AGH Kraków
4.Duda H. 2011. Styl Życia i Dobrostan redakcja monografii, Neurocentrum Lublin,
5..Duda H, Stuła A. 2013. Wpływ treningu rekreacyjnego u kobiet na poprawę wydolności fizycznej. Aktualnyje woprosi profesjonalnoj podgotowki wysokokwalificirowannych sportsmienow razlicznogo wozrasta, sbornik naucznych trudow. Moskwa, Smoleńsk 88-95
6. Duda H, Różycki P. Stanek L., Kąkol L., Kubieniec P. 2014. Influence recreational training – spinning at improving physical fitness of women, w: Zboina B., Tynecka-TurowskaM (red.) Healt and wellness, Wellnes and family, Monografia, NeuroCentrum, Lublin ,2-9
H., Różycki P., Stanek L., Płatek Ł., Stachura A., Kubieniec P 2015.: Animation as a process of rational management leisure time of recreation in the human , w: Starz R., Duda H.(red.), Wellnes and Society – 2, Monografia, NeuroCentrum, Lublin ,51-64.

Additional information:

None