Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The methodology of marketing research
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-305-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Academic teachers:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w zespole odpowiedzialnym za wykonanie projektu TR1A_K02, TR1A_K01 Project
Skills
M_U001 Potrafi wykonać badania marketingowe i sporządzić raport TR1A_U09 Project
M_U002 Umie wymieniać etapy badań marketingowych dostosowanych do potrzeb i preferencji konsumentów. TR1A_U02 Project
M_U003 Potrafi zaprojektować ankietę badawczą działań na potrzeby badań marketingowych TR1A_U07 Project
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje funkcje i cele badań marketingowych TR1A_W12 Examination
M_W002 Wymienia i definiuje etapy i rodzaje badań marketingowych TR1A_W12 Examination
M_W003 Wymienia podstawowe zagadnienia teoretyczne z marketingu TR1A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w zespole odpowiedzialnym za wykonanie projektu + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać badania marketingowe i sporządzić raport + - - - - - + - - - -
M_U002 Umie wymieniać etapy badań marketingowych dostosowanych do potrzeb i preferencji konsumentów. + - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować ankietę badawczą działań na potrzeby badań marketingowych + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje funkcje i cele badań marketingowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Wymienia i definiuje etapy i rodzaje badań marketingowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Wymienia podstawowe zagadnienia teoretyczne z marketingu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe zagadnienia marketingowe
Definicja i geneza badań
Cele i funkcje badań marketingowych
Zastosowania badań marketingowych
Rodzaje badań marketingowych
Etapy projektowania badań marketingowych
Rodzaje i metody doboru próby badawczej
Wybór przedmiotu badań marketingowych.
Przygotowanie badań.
Konstrukcja ankiety badawczej.
Przeprowadzenie badań ankietowych.
Opracowanie wyników ankietowych.

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 107 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 30 h
Participation in practical classes 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa składa się z zaliczenia tematyki wykładów 40% i zaliczania projektu 50 % aktywność na zajęciach 10 %.
Zaliczenie tematyki wykładów – średnia arytmetyczna na podstawie egzaminu, aktywność na zajęciach, zaliczenie projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Kaczmarczyk S, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne,Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011.
Hague P, Hague N., Caron-Ann M., Badania rynkowe w praktyce, Wydawnictwo Helion, 2005.
Briggs S, Marketing w turystyce, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2003
Kędzior Z, Kracz K, Badania marketingowe w praktyce, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.
Kędzior Z, Badania rynku. Metody, zastosowania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2005.
Kaden R. J, Badania marketingowe, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008.
Kotler Ph., Armstrong G., Marketing, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2012.
Pender L, Sharpley R, Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Forma sprawdzenia efektów kształcenia:
Zaliczenie co najmniej jednego z kolokwium z tematyki wykładów
Zaliczenie projektu
Student może przystąpić w jednokrotnie do poprawy kolokwium.