Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Principles of mineralogy, petrography and gemmology
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-307-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu mineralogii, petrografii i gemmologii. TR1A_W02, TR1A_W01 Test
M_W002 Potrafi scharakteryzować cechy fizyczne minerału. TR1A_W02, TR1A_W01 Test
M_W003 Ma wiedzę na temat nowoczesnych metod badania minerałów i skał. TR1A_W02 Test
M_W004 Zna klasyfikacje i charakterystykę ogólną skał magmowych, osadowych i metamorficznych. TR1A_W02 Test
M_W005 Zna występowanie w Polsce oraz spektakularne pod kątem turystyki wychodnie na świecie skał magmowych, osadowych i metamorficznych. TR1A_W02 Test
M_W006 Ma wiedzę na temat praktycznego wykorzystania przez człowieka wybranych minerałów i skał. TR1A_W02 Test
M_W007 Zna istniejące na rynku imitacje, kamienie poprawiane i syntezy kamieni szlachetnych oraz potrafi scharakteryzować gemmologicznie diament, szmaragd, rubin, szafir, inne kamienie kolorowe, perły, korale i skały ozdobne. TR1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu mineralogii, petrografii i gemmologii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi scharakteryzować cechy fizyczne minerału. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat nowoczesnych metod badania minerałów i skał. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna klasyfikacje i charakterystykę ogólną skał magmowych, osadowych i metamorficznych. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna występowanie w Polsce oraz spektakularne pod kątem turystyki wychodnie na świecie skał magmowych, osadowych i metamorficznych. + - - - - - - - - - -
M_W006 Ma wiedzę na temat praktycznego wykorzystania przez człowieka wybranych minerałów i skał. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna istniejące na rynku imitacje, kamienie poprawiane i syntezy kamieni szlachetnych oraz potrafi scharakteryzować gemmologicznie diament, szmaragd, rubin, szafir, inne kamienie kolorowe, perły, korale i skały ozdobne. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Blok mineralogiczny (5 wykładów po 2 h):
1. Mineralogia jako dziedzina naukowa i praktyczna dla człowieka. Zarys historii mineralogii. Pojęcia: minerał, kryształ, substancja mineralna (2 h).
2. Własności morfologiczne i fizyczne (mechaniczne i optyczne) minerałów (2 h).
3. Klasyfikacja chemiczna i strukturalna minerałów. Najważniejsze minerały skałotwórcze skał magmowych, osadowych i metamorficznych oraz ich znaczenie dla człowieka. Minerały krzemianowe i niekrzemianowe (2 h).
4. Najsłynniejsze minerały w dziejach ludzkości (2 h).
5. Nowoczesne metody badania minerałów (analityka składu chemicznego i fazowego): dyfraktometria rentgenowska, spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni, mikrosonda rentgenowska (2 h).

Blok petrograficzny (5 wykładów po 2 h):
6. Zarys historii petrografii. Klasyfikacje skał w odniesieniu do skał budujących litosferę – geneza i procesy skałotwórcze (2 h).
7. Przegląd ważniejszych skał magmowych, występowanie ich w Polsce i znaczenie surowcowe. Najsłynniejsze na świecie wychodnie skał magmowych pod kątem turystyki (2 h).
8. Przegląd ważniejszych skał osadowych, występowanie ich w Polsce i znaczenie surowcowe. Najsłynniejsze na świecie wychodnie skał osadowych pod kątem turystyki (2 h).
9. Przegląd ważniejszych skał metamorficznych, występowanie ich w Polsce i znaczenie surowcowe. Najsłynniejsze na świecie wychodnie skał metamorficznych pod kątem turystyki (2 h).
10. Najważniejsze skały w dziejach ludzkości (2 h).

Blok gemmologiczny (5 wykładów po 2 h):
11. Podstawowe pojęcia gemologiczne. Jednostki stosowane w gemmologii: miary masy. Klasyfikacja 4C – cechy podlegające ocenie metrologicznej (barwa, czystość, szlif, masa). Rodzaje szlifów. Przykłady wyceny kamieni szlachetnych i ozdobnych według norm CIBJO (2 h).
12. Najcenniejsze kruszce: złoto, srebro i platyna. Próba kruszcu i cechy probiercze. Imitacje, kamienie poprawiane i syntetyczne. Nowoczesne metody syntetyzowania kamieni szlachetnych. Najsłynniejsze na świecie wyroby z kamieni szlachetnych i ozdobnych: galanteria kamienna, wyroby jubilerskie, gliptyka (kamea i intaglio) (2 h).
13. Cechy minerałów w charakterystyce gemmologicznej: barwa i inne cechy optyczne (połysk, przezroczystość, współczynniki załamania światła, dyspersja, luminescencja). Zjawiska iryzacji. Inkluzje. Charakterystyka gemmologiczna diamentów. Najważniejsze złoża diamentów na świecie. Syntezy, kamienie poprawiane i imitacje (2 h).
14. Charakterystyka gemmologiczna szmaragdów, rubinów i szafirów. Najważniejsze ich złoża na świecie. Syntezy, kamienie poprawiane i imitacje (2 h).
15. Charakterystyka gemmologiczna kamieni kolorowych (chryzoberyl, akwamaryn, topaz, turmalin i inne), pereł, opali i koralu oraz wybranych skał stosowanych w jubilerstwie. Najważniejsze ich złoża na świecie. Syntezy, kamienie poprawiane i imitacje. Symbolika, historia, wykorzystanie kamieni szlachetnych i ozdobnych w dziejach ludzkości (2 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną końcową z testu z wykładu

Prerequisites and additional requirements:

1). Znajomość geografii na poziomie szkoły średniej
2). Znajomość podstaw geologii na poziomie I roku studiów dla kierunku TiR

Recommended literature and teaching resources:

Literatura do mineralogii:

Bolewski A., Manecki A. – Rozpoznawanie minerałów. WG 1990.
Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W. – Mineralogia ogólna. WG W-wa 1990.
Bolewski A., Manecki A. – Mineralogia szczegółowa. PAE W-wa. 1993.
Deer W.A., Howie R.A., Zussman J. – An introduction to the Rock-Forming Minerals. London. 1992.
Kubisz J., Żabiński W. – Materiały do ćwiczeń z mineralogii. Skrypt AGH.
Manecki, A., Łodziński, M., Wrzak, J. – Glosariusz minerałów. Mineralpress Kraków, 2011.

Literatura do petrografii:

Bolewski A., Parachoniak W. – Petrografia, Warszawa 1990.
Chodyniecka L., Gabzdyl W., Kapuściński T. – Mineralogia i Petrografia dla Górników, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993.
Łydka K. – Petrologia skał osadowych, Warszawa 1985.
MacKenzie W.S., Donaldson C.H., Guilford C. – Atlas of Igneous Rocks and their Textures, Longman. L. A. Raymond – Petrology. The Study of Igneous, Sedimentary & Metamorphic Rocks, 2nd ed., 2002.
Majerowicz A., Wierzchołowski B. – Petrologia skał magmowych, Warszawa 1990.
Manecki A., Muszyński M. (red.) – Przewodnik do petrografii. Wyd. AGH. Kraków 2008.
Ryka W., Maliszewska A. – Słownik Petrograficzny, Warszawa 1991.
Żaba J. – Ilustrowany słownik minerałów i skał, Katowice 2003.

Literatura do gemmologii:

Gunia P. – Gemmologia praktyczna dla geologów. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1996.
Heflik W., Natkaniec-Nowak L. – Gemmologia czyli nauka o kamieniach szlachetnych i ozdobnych. Antykwa, Kraków, 1996.
Heflik W., Natkaniec-Nowak L. – Zarys Gemmologii. Skrypt AGH nr 1481, Wyd. II, 1996.
Heflik W., Natkaniec-Nowak L. – Gemmologia. Wyd. Antykwa, Kraków, 2011.
Łapot W. – Gemmologia ogólna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1999.
Łapot W. – Gemmologia szczegółowa – vademecum. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2000.
Sobczak T., Sobczak N. – Rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych i ozdobnych. T. I. Wyd. Tomasz Sobczak, Warszawa, 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ocena końcowa jest oceną z testu