Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Polish mountains
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-308-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U003 Umie wskazać zależności w piętrowości zespołów florystycznych z czynnikami abiotycznymi w górach Polski TR1A_W02 Test results,
Test
M_U004 Zna formy ochrony przyrody w polskich górach, potrafi je wskazac i scharakteryzować w poszczególnych pasmach górskich TR1A_W08, TR1A_W02 Test results
M_U005 Potrafi ocenić atrakcyjność przyrodniczą gór polskich TR1A_W08, TR1A_W02 Test results,
Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z górami, rozumie i potrafi wyjaśnić procesy prowadzące do powstawania gór TR1A_W02 Test results,
Test
M_W002 Zna i potrafi scharakteryzować typy gór, umie opisać i ocenić atrakcyjność turystyczną wybranych pasm górskich Karpat, Sudetów, Gór Świętokrzyskich TR1A_W02 Test results,
Test
M_W003 Potrafi scharakteryzować rozwój atmosfery, hydrosfery oraz świata organicznego na Ziemi, umie przypisać istotne wydarzenia do odpowiednich interwałów czasowych TR1A_U01, TR1A_U07 Test
M_W006 Zna zagrożenia dla przyrody gór polskich TR1A_W08, TR1A_W02 Test results,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U003 Umie wskazać zależności w piętrowości zespołów florystycznych z czynnikami abiotycznymi w górach Polski + - - - - - - - - - -
M_U004 Zna formy ochrony przyrody w polskich górach, potrafi je wskazac i scharakteryzować w poszczególnych pasmach górskich + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi ocenić atrakcyjność przyrodniczą gór polskich + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z górami, rozumie i potrafi wyjaśnić procesy prowadzące do powstawania gór + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi scharakteryzować typy gór, umie opisać i ocenić atrakcyjność turystyczną wybranych pasm górskich Karpat, Sudetów, Gór Świętokrzyskich + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi scharakteryzować rozwój atmosfery, hydrosfery oraz świata organicznego na Ziemi, umie przypisać istotne wydarzenia do odpowiednich interwałów czasowych - - - - - - - - - - -
M_W006 Zna zagrożenia dla przyrody gór polskich + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Ogólna charakterystyka geologiczno-geograficzna najważniejszych obszarów górskich Polski (Karpat, Sudetów i Gór świętokrzyskich). Przedstawienie podziałów Karpat, Sudetów i Gór Świętokrzyskich na poszczególne pasma górskie, przebiegi granic /3h/
2. Morfologia i budowa geologiczna wybranych pasm górskich z obszarów Karpat, Sudetów i Gór Świętokrzyskich /2h/
3. Historia poznania i zagospodarowania wybranych pasm górskich, ich atrakcje geoturystyczne /2h/
4. Czynniki warunkujące rozwój zespołów roślinnych, pięter roślinności w górach polskich oraz prowincji geobotanicznych, przedstawienie roli podłoża w rozwoju pokrycia roślinnego, sukcesja roślinna, cechy przystosowawcze roślin do życia w górach/4h/
5. Zagrożenia rodzimej roślinności, problem wprowadzania obcych gatunków do górskich zbiorowisk naturalnych /1h/
6. Fauna w górach polskich, gatunki charakterystyczne /1h/
7. Ochrona przyrody w górach polskich: parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt /1h/
8. Klimat gór polskich /1h/.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena z testu z wykładu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość geografii fizycznej Polski, geologii ogólnej, podstaw biologii

Recommended literature and teaching resources:

Radwański K., Szymczak M. (red.) 2006. Atlas Gór Polski
Cykl przewodników turystycznych Oficyny wydawniczej Rewasz: Gorce, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Beskid śląski, Bieszczady, Beskid Żywiecki
Garus R. 2007. Góry Świętokrzyskie. ExpressMap Warszawa
Skała C. 2008. Sudety praktyczny przewodnik. Wyd. Pascal Bielsko Biała.
Praca zbiorowa. 2006. Góry Polski. Wydawnictwo Kluszczyński. Kraków
Szafer W. Szata roślinna Polski. PWN
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki.
Piękoś-Mirkowa, Mirek, Atlas roślin chronionych, Multico.
Mirkowie i Zarębscy, Rośliny Gór Polskich, Multico.
Monografie przyrodnicze parków narodowych np. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Mirek Z. (red.), TPN; Babiogórski Park Narodowy – monografia przyrodnicza Wołoszyn i in. (red.), Kraków; Bieszczadzki Park Narodowy – Monografie Bieszczadzkie – wybrane tomy itd…
Czasopisma – wybrane artykuły:
Ochrona Przyrody
Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Dopuszczalna jest dwukrotna poprawa oceny niedostatecznej.