Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tourist Cartography
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-402-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student zna zasady zbierania danych literaturowych i pozyskiwanie danych przestrzennych. Potrafi wprowadzić dane na mapę danych i zaktualizować mapę. Ma wiedzę na temat metodyka i metody tworzenia map izoliniowych. Ma podstawową wiedzę z zakresu geograficznych systemów informacyjnych (GIS) TR1A_U15 Examination,
Project
M_U002 Student zna jakościowe i ilościowe metody prezentacji kartograficznej, metody prezentacji stosowane na mapach turystycznych i planach miast, sposoby prezentacji rzeźby terenu. Posiada orientację w terenie. Potrafi posługiwać się krokówką kompasową, pomiarami GPS, porównać mapę z faktycznym obrazem w terenie. TR1A_U15 Examination,
Project
M_U003 Student zna zasady zbierania danych literaturowych i pozyskiwanie danych przestrzennych. Potrafi wprowadzić dane na mapę danych i zaktualizować mapę. Ma wiedzę na temat metodyka i metody tworzenia map izoliniowych. Ma podstawową wiedzę z zakresu geograficznych systemów informacyjnych (GIS). TR1A_U15 Examination,
Project
M_U004 Student ma znajomość pojęć takich jak: warstwa, soczewka, strop i spąg, miąższość rzeczywista i pozorna, linia intersekcyjna, wychodnia a także: zasada superpozycji i przecinania; azymut, kierunki kardynalne; parametry dwu- i trójczłonowe zalegania powierzchni geologicznych – zapis i symbole graficzne. Student zna budowę kompasu geologicznego, pomiary parametrów kompasem geologicznym. TR1A_U15 Examination,
Project
M_U005 Student potrafi określić konstrukcyjnie parametry zalegania powierzchni geologicznych z obrazu intersekcyjnego a także konstruować obrazy intersekcyjne na podstawie pomiarów parametrów zalegania. Potrafi wykonać przekroj morfologiczny i geologiczny normalny i przewyższony, prostopadły do rozciągłości i skośny, normalny i przewyższony. TR1A_U15 Examination,
Project
M_U006 Student posiada umiejętność rozpoznania i opisu intruzji magmowych i pokryw lawowych w przekroju i w obrazie intersekcyjnym opraz określić ich wiek z obrazu intersekcyjnego i przekroju. TR1A_U15 Examination,
Project
M_U007 Student potrafi czytać mapę geologiczną z objaśnieniami. TR1A_U15 Examination,
Project
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu klasyfikacji map wg. treści, skali, przeznaczenia i sposobu wykorzystania. Potrafi rozpoznać i zanalizować układy współrzędnych, rodzaje odwzorowań, zniekształcenia odwzorowawcze, znaki kartograficzne, nazwy geograficzne na mapach. Potrafi posługiwać się skalami pomiarowymi na poziomie jakościowym, porządkowym i ilościowym. TR1A_W02 Examination,
Project
M_W002 Student zna podstawowe deformacje i struktury tektoniczne ciągłe (warstwy poziome, pochylone, pionowe, odwrócone, fałd elementarny, łuska, skiba, płaszczowina) i nieciągłe (uskoki, fleksura, cios, kliważ, struktury załomowo-uskokowe) w przekroju i obrazie intersekcyjnym. Rozpoznaje niezgodności sedymentacyjne i piętra strukturalne. TR1A_W02 Examination,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student zna zasady zbierania danych literaturowych i pozyskiwanie danych przestrzennych. Potrafi wprowadzić dane na mapę danych i zaktualizować mapę. Ma wiedzę na temat metodyka i metody tworzenia map izoliniowych. Ma podstawową wiedzę z zakresu geograficznych systemów informacyjnych (GIS) + - - + - - - - - - -
M_U002 Student zna jakościowe i ilościowe metody prezentacji kartograficznej, metody prezentacji stosowane na mapach turystycznych i planach miast, sposoby prezentacji rzeźby terenu. Posiada orientację w terenie. Potrafi posługiwać się krokówką kompasową, pomiarami GPS, porównać mapę z faktycznym obrazem w terenie. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student zna zasady zbierania danych literaturowych i pozyskiwanie danych przestrzennych. Potrafi wprowadzić dane na mapę danych i zaktualizować mapę. Ma wiedzę na temat metodyka i metody tworzenia map izoliniowych. Ma podstawową wiedzę z zakresu geograficznych systemów informacyjnych (GIS). + - - + - - - - - - -
M_U004 Student ma znajomość pojęć takich jak: warstwa, soczewka, strop i spąg, miąższość rzeczywista i pozorna, linia intersekcyjna, wychodnia a także: zasada superpozycji i przecinania; azymut, kierunki kardynalne; parametry dwu- i trójczłonowe zalegania powierzchni geologicznych – zapis i symbole graficzne. Student zna budowę kompasu geologicznego, pomiary parametrów kompasem geologicznym. + - - + - - - - - - -
M_U005 Student potrafi określić konstrukcyjnie parametry zalegania powierzchni geologicznych z obrazu intersekcyjnego a także konstruować obrazy intersekcyjne na podstawie pomiarów parametrów zalegania. Potrafi wykonać przekroj morfologiczny i geologiczny normalny i przewyższony, prostopadły do rozciągłości i skośny, normalny i przewyższony. + - - + - - - - - - -
M_U006 Student posiada umiejętność rozpoznania i opisu intruzji magmowych i pokryw lawowych w przekroju i w obrazie intersekcyjnym opraz określić ich wiek z obrazu intersekcyjnego i przekroju. + - - + - - - - - - -
M_U007 Student potrafi czytać mapę geologiczną z objaśnieniami. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu klasyfikacji map wg. treści, skali, przeznaczenia i sposobu wykorzystania. Potrafi rozpoznać i zanalizować układy współrzędnych, rodzaje odwzorowań, zniekształcenia odwzorowawcze, znaki kartograficzne, nazwy geograficzne na mapach. Potrafi posługiwać się skalami pomiarowymi na poziomie jakościowym, porządkowym i ilościowym. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe deformacje i struktury tektoniczne ciągłe (warstwy poziome, pochylone, pionowe, odwrócone, fałd elementarny, łuska, skiba, płaszczowina) i nieciągłe (uskoki, fleksura, cios, kliważ, struktury załomowo-uskokowe) w przekroju i obrazie intersekcyjnym. Rozpoznaje niezgodności sedymentacyjne i piętra strukturalne. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Program, definicje, literatura. Klasyfikacja map wg. treści, skali, przeznaczenia i sposobu wykorzystania mapa ogólnogeograficzna a mapa tematyczna; Rodzaje map geologicznych i turystycznych, mapy geologiczne, paleogeograficzne, geologiczno-turystyczne, geoturystyczne.Skala mapy; Układy współrzędnych, pojęcie odwzorowania i rodzaje odwzorowań, zniekształcenia odwzorowawcze; Znaki kartograficzne, nazwy geograficzne na mapach, skale pomiarowe na poziomie jakościowym, porządkowym i ilościowym, zmienne graficzne;
Jakościowe metody prezentacji kartograficznej: sygnatur jakościowych, zasięgów, powierzchniowa; Ilościowe metody prezentacji kartograficznej: sygnatur ilościowych, kropkowa, kartodiagram, kartogram, izolinii; Metody prezentacji stosowane na mapach turystycznych i planach miast; Sposoby prezentacji rzeźby terenu: cieniowania, poziomicowa, warstwobarwna; Orientacja w terenie, krokówka kompasowa, Pomiary GPS, porównanie mapy z faktycznym obrazem w terenie.
Zbieranie danych literaturowych. Pozyskiwanie danych przestrzennych. Źródła danych przestrzennych. Obrazy satelitarne, zdjęcia lotnicze, skaning laserowy. Systemy satelitarne. Wykorzystanie danych geodezyjnych. Wprowadzanie danych. Aktualizacja mapy. Metodyka i metody tworzenia map izoliniowych, Metodyka tworzenia map paleogeograficznych. Wprowadzenie do GIS. Definicje, rozwinięcie pojęcia GIS i innych skrótów używanych na określenie systemów. Sporządzanie i używanie GIS.
Parametry zalegania powierzchni geologicznych i ich konstrukcyjne określanie. Budowa i pomiary kompasem geologicznym.
Zasada superpozycji i przecinania. Niezgodności sedymentacyjne i piętra strukturalne.
Klasyfikacja deformacji tektonicznych ciągłych i nieciągłych, oraz intruzji magmowych i pokryw lawowych, ich obrazy intersekcyjne.
Konstruowanie obrazów intersekcyjnych podstawowych struktur tektonicznych na podstawie zadanych i wyliczonych parametrów.
Przekrój geologiczny – prostopadły do rozciągłości i skośny, normalny i przewyższony; zasady konstruowania.
Rozpoznanie budowy geologicznej (charakteru i wieku deformacji tektonicznych i przejawów działalności magmowej i metamorficznej) na podstawie mapy geologicznej i przekroju geologicznego.

Project classes:

Program, definicje, literatura. Klasyfikacja map wg. treści, skali, przeznaczenia i sposobu wykorzystania mapa ogólnogeograficzna a mapa tematyczna; Rodzaje map geologicznych i turystycznych, mapy geologiczne, paleogeograficzne, geologiczno-turystyczne, geoturystyczne.Skala mapy; Układy współrzędnych, pojęcie odwzorowania i rodzaje odwzorowań, zniekształcenia odwzorowawcze; Znaki kartograficzne, nazwy geograficzne na mapach, skale pomiarowe na poziomie jakościowym, porządkowym i ilościowym, zmienne graficzne;
Jakościowe metody prezentacji kartograficznej: sygnatur jakościowych, zasięgów, powierzchniowa; Ilościowe metody prezentacji kartograficznej: sygnatur ilościowych, kropkowa, kartodiagram, kartogram, izolinii; Metody prezentacji stosowane na mapach turystycznych i planach miast; Sposoby prezentacji rzeźby terenu: cieniowania, poziomicowa, warstwobarwna; Orientacja w terenie, krokówka kompasowa, Pomiary GPS, porównanie mapy z faktycznym obrazem w terenie.
Zbieranie danych literaturowych. Pozyskiwanie danych przestrzennych. Źródła danych przestrzennych. Obrazy satelitarne, zdjęcia lotnicze, skaning laserowy. Systemy satelitarne. Wykorzystanie danych geodezyjnych. Wprowadzanie danych. Aktualizacja mapy. Metodyka i metody tworzenia map izoliniowych, Metodyka tworzenia map paleogeograficznych. Wprowadzenie do GIS. Definicje, rozwinięcie pojęcia GIS i innych skrótów używanych na określenie systemów. Sporządzanie i używanie GIS.
Parametry zalegania powierzchni geologicznych i ich konstrukcyjne określanie. Budowa i pomiary kompasem geologicznym.
Zasada superpozycji i przecinania. Niezgodności sedymentacyjne i piętra strukturalne.
Klasyfikacja deformacji tektonicznych ciągłych i nieciągłych, oraz intruzji magmowych i pokryw lawowych, ich obrazy intersekcyjne.
Konstruowanie obrazów intersekcyjnych podstawowych struktur tektonicznych na podstawie zadanych i wyliczonych parametrów.
Przekrój geologiczny – prostopadły do rozciągłości i skośny, normalny i przewyższony; zasady konstruowania.
Rozpoznanie budowy geologicznej (charakteru i wieku deformacji tektonicznych i przejawów działalności magmowej i metamorficznej) na podstawie mapy geologicznej i przekroju geologicznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 131 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OCENA KOŃCOWA = 0.6*ocena z egzaminu+0.4*ocena z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw obsługi komputerów i systemu Windows

Recommended literature and teaching resources:

J. Pasławski (red.) Wprowadzenie do kartografii i topografii. Nowa Era 2010.
J. Pasławski Jak opracować kartogram. WGiSR UW 2003.J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy Geografii Turyzmu. PWN Warszawa 1979. Rozdział Kartografia Turystyczna str. 315 – 323
Longley P., Goodchild M.,Maguire D. Rhind D.,„GIS. Teoria i praktyka”,
PWN, Warszawa, 2006.
Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., „GIS. Obszary zastosowań”, PWN, Warszawa, 2007.
M. J. Kraak, F. J. Ormeling. Kartografia – wizualizacja danych przestrzennych.Tłumaczenie: Wiesława Szyszkowska. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998
Jaroszewski W. (red.) (1986 i następne wydania) – „Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej”
Roniewicz P. (red.) (1999) – „Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej”
Dadlez R. & W. Jaroszewski (1994) – „Tektonika”
Jaroszewski W. (1980) – „Tektonika uskoków i fałdów”
Alexandrowucz S.W. (1959) – „Atlas do ćwiczeń z kartografii geologicznej”.
Guzik K. & Hakenbeg M. (1966) – „Zdjęcia geologiczne”.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None