Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Use of the GIS in tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-403-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus7@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 W związku z ciągłym dynamicznym rozwojem technologii informatycznych (w tym GIS, baz danych i innych) oraz technik przetwarzania danych, student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się z zakresu nauk o Ziemi, nauk matematyczno-przyrodniczych. Poprzez realizowane projekty i udział w procesie decyzyjnym nabiera samodzielności i odpowiedzialności. Potrafi określić hierarchię powierzonych zadań i przeprowadzić analizę godnie z kanonami metodycznymi. TR1A_U08, TR1A_U13, TR1A_U15, TR1A_U16, TR1A_U10, TR1A_U12 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student umie zdefiniować problem i rozwiązać go przy pomocy narzędzi GIS. Potrafi zależnie do potrzeb wybrać odpowiednie techniki i narzędzia GIS oraz prawidłowo przeprowadzić analizę na danych przestrzennych i atrybutowych. Student potrafi skorzystać z narzędzi edycji i analizy dyskretnych i ciągłych danych przestrzennych. Potrafi wykorzystywać dane teledetekcyjne oraz GPS. Potrafi przedstawić wyniki analizy danych przestrzennych w postaci map, raportów i prezentacji. TR1A_U04, TR1A_U01, TR1A_U13, TR1A_U15, TR1A_U16, TR1A_U07, TR1A_U09, TR1A_U14 Project
M_U002 Student umie rozpoznać, definiować i konwertować podstawowe formaty danych przestrzennych; zna i potrafi skorzystać z publicznie dostępnych (WMS, WFS) oraz komercyjnych zasobów danych przestrzennych. Student potrafi samodzielnie tworzyć dane przestrzenne poprzez ich cyfryzację. Student potrafi definiować parametry odwzorowań kartograficznych. TR1A_U04, TR1A_U13, TR1A_U15, TR1A_U16, TR1A_U07 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie istotę systemów GIS. Zna najważniejsze programy komputerowe GIS. Rozumie czym są dane przestrzenne i zna źródła ich pozyskiwania. Zna podstawowe formaty danych przestrzennych. Zna podstawowe informacje na temat odwzorowań kartograficznych i układów odniesienia. Rozumie cel przetwarzania danych przestrzennych. TR1A_W04, TR1A_W12 Test
M_W002 zna podstawowe techniki i narzędzia edycji, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych; TR1A_W03, TR1A_W02, TR1A_W01, TR1A_W12
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 W związku z ciągłym dynamicznym rozwojem technologii informatycznych (w tym GIS, baz danych i innych) oraz technik przetwarzania danych, student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się z zakresu nauk o Ziemi, nauk matematyczno-przyrodniczych. Poprzez realizowane projekty i udział w procesie decyzyjnym nabiera samodzielności i odpowiedzialności. Potrafi określić hierarchię powierzonych zadań i przeprowadzić analizę godnie z kanonami metodycznymi. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie zdefiniować problem i rozwiązać go przy pomocy narzędzi GIS. Potrafi zależnie do potrzeb wybrać odpowiednie techniki i narzędzia GIS oraz prawidłowo przeprowadzić analizę na danych przestrzennych i atrybutowych. Student potrafi skorzystać z narzędzi edycji i analizy dyskretnych i ciągłych danych przestrzennych. Potrafi wykorzystywać dane teledetekcyjne oraz GPS. Potrafi przedstawić wyniki analizy danych przestrzennych w postaci map, raportów i prezentacji. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie rozpoznać, definiować i konwertować podstawowe formaty danych przestrzennych; zna i potrafi skorzystać z publicznie dostępnych (WMS, WFS) oraz komercyjnych zasobów danych przestrzennych. Student potrafi samodzielnie tworzyć dane przestrzenne poprzez ich cyfryzację. Student potrafi definiować parametry odwzorowań kartograficznych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie istotę systemów GIS. Zna najważniejsze programy komputerowe GIS. Rozumie czym są dane przestrzenne i zna źródła ich pozyskiwania. Zna podstawowe formaty danych przestrzennych. Zna podstawowe informacje na temat odwzorowań kartograficznych i układów odniesienia. Rozumie cel przetwarzania danych przestrzennych. - - + - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe techniki i narzędzia edycji, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych; - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
 1. Wstęp do ArcGIS

  Kurs wprowadza w podstawowe zagadnienia GIS tłumaczy główne funkcje zawarte w
  oprogramowaniu ArcGIS Desktop. W interaktywnych ćwiczeniach, będą wykorzystywane różne narzędzia ArcGIS. Poruszane tematy to: architektura systemu,
  rozkład głównych paneli i narzędzi, ramki danych, przegląd zawartości mapy,
  skalowanie mapy, przełączanie między widokami Data View i Layout view,
  etykietowanie danych, wyszukiwanie informacji, tabele atrybutów, pomiar odległości,
  wykorzystanie hiperłączy

 2. Praca z danymi w ArcCatalog i ArcMap

  Praca z ArcCatalog: tworzenie skrótów do projektów, eksploracja danych, tabele
  atrybutowe, metadane. Dodawanie danych do ArcMap, proste modyfikacje symboliki,
  dostęp do narzędzi GIS (ArcToolbox) i pomocy ArcGIS, wyszukiwanie narzędzi,
  tworzenie buforów, wybór obiektów na podstawie ich lokalizacji, statystyki i eksport
  wybranych cech

 3. Analiza mająca na celu wyszukiwanie lokalizacji wg. przyjętych kryteriów przestrzennych

  Korzystanie z narzędzia Union (łączenie klas wektorowych), kwerendy (zapytania)
  przestrzenne, zapisywanie nowych danych w klasach, eksport map cyfrowych do
  formatu PDF

 4. Praca z symbolami i etykietami

  Zmiana nazw warstw, zmiana kolejności warstw, dodawanie etykiet legendy, stylizacja
  symboli obiektów o geometrii punktowej, liniowej i poligonowej, tworzenie adnotacji,
  redukcja konfliktów widoczności pomiędzy etykietami warstw

 5. Praca z symbolami opartymi na atrybutach

  Kopiowanie ramek danych, stylizacja symboli obiektów o geometrii punktowej, liniowej
  i poligonowej opartych na atrybutach, edycja etykiet warstw, eksport styli do plików
  warstw (Layer File), podgląd pliku warstwy w ArcCatalog, tworzenie kompozycji
  złożonych z większej liczby map

 6. Metody klasyfikacji danych

  Zastosowanie metod klasyfikacji danych (metoda naturalnych przerw; równych
  rozstępów; kwantyli i manualna), Schemat klasyfikacji i decyzja o wyborze schematu
  klasyfikacji, rola histogramu w doborze schematu klasyfikacji, analiza efektów
  klasyfikacji danych z zastosowaniem różnych metod klasyfikacji

 7. Mapy gęstości i proporcji

  Mapowanie gęstości zjawisk, metody normalizacji danych (poprzez odniesienie do
  ogółu i do powierzchni), jak rozumieć wartości znormalizowane, wizualne mapowanie
  gęstości przy użyciu ap gęstości kropek, ustawienia gęstości i wartości punktów,
  mapowanie proporcji

 8. Układy współrzędnych geograficznych

  Definicje układów współrzędnych geograficznych (geographic coordinate system GCS)
  i odwzorowania kartograficzne (projekcje) (projected coordinate system PCS); definicje
  długości i szerokości geograficznej południków i równoleżników, konwersja między
  zapisami współrzędnych w konwencjach DMS i DD; powierzchnia Ziemi, definicje
  sferoida, elipsoida, geoida; odchylenie geoidy od pow. elipsoidy; elipsoidy globalne
  (geocentryczne) i lokalne; historyczne elipsoidy ziemskie; układ odniesienia (datum);
  Właściwości układów współrzędnych geograficznych w odniesieniu do ArcGIS.
  Modyfikacje informacji o układach współrzędnych geograficznych w ArcGIS;
  metadane; dodawanie zbiorów danych z układem współrzędnych zdefiniowanym przez
  użytkownika; dodawanie zbioru danych o nieznanym układzie współrzędnych;
  definiowanie układu współrzędnych zbioru danych

 9. Odwzorowania kartograficzne

  Odwzorowania kartograficzne – definicja; koncepcja odwzorowań kartograficznych; rodzaje projekcji (azymutalna, walcowa, stożkowa); położenie pow. odwzorowania;
  odwzorowania sieczne i styczne; odwzorowania centralne (gnomoniczne),
  stereograficzne, ortograficzne, umowne; zniekształcenia kształtu, obszaru, dystansu i
  kierunku w odwzorowaniach azymutalnych, walcowych, stożkowych; odwzorowania
  wiernokątne (wiernokształtne – konforemne), wiernopowierzchniowe,
  wiernoodległościowe, wiernokierunkowe; Wybór odwzorowań; odwzorowanie
  Merkatora i Gaussa-Krügera; Układ współrzędnych UTM; Polskie układy współrzędnych
  geodezyjnych (PUWG): 1942, 1965, GUGIK-80. 1992, 2000

 10. Praca z danymi wektorowymi i rastrowymi

  Wektorowy i rastrowy model danych geograficznych; organizowanie danych
  wektorowych formaty danych geograficznych; bazy danych przestrzennych; formaty
  złożone; format ESRI shapefile; formaty danych rastrowych; określanie źródła danych
  warstwy w ArcMap; identyfikacja formatów danych w ArcCatalog; tworzenie geobazy.
  dodawanie danych o różnych formatach do geobazy

 11. Organizacja danych w bazach danych przestrzennych

  Typy geobaz; projektowanie gebaz; metody importu danych do geobazy; tworzenie
  projektu geobazy

 12. Tworzenie i edycja danych przestrzennych

  Etapy edycji danych przestrzennych; przenoszenie i usuwanie obiektów; edycja
  kształtów obiektów liniowych i poligonowych; jednoczesna edycja kształtów obiektów
  powiązanych relacjami przestrzennymi; różne sposoby edycji atrybutów obiektów;
  tworzenie nowych obiektów poprzez digitalizację; tworzenie nowych obiektów na
  podstawie współrzędnych X, Y

 13. Analizy GIS

  Etapy analizy GIS; interpretacja planu analizy, która zawiera narzędzia GIS i kryteria
  pracy; rozszerzanie tabeli atrybutów warstwy poprzez przyłączenie do niej innej tabeli;
  tworzenie i modyfikacja wybranych zestawów obiektów za pomocą zapytań
  atrybutowych i przestrzennych; różnica między zapytaniami atrybutowymi i
  przestrzennymi; analiza wyników badań poprzez mapy, tabele i raporty; generowanie
  raportu z wynikami analizy

 14. Praca z narzędziami geoprzetwarzania i modelowania

  Definicja geoprzetwarzania; Wybór odpowiedniego narzędzia geoprzetwarzania dla
  konkretnego zadania GIS; definicja modelowania i modelu; modelowanie danych
  przestrzennych z użyciem ArcGIS; tworzenie, modyfikowanie i uruchomianie modelu

 15. Projektowanie map w ArcGIS

  Podstawowe zasady projektowania materiałów kartograficznych; lista elementów,
  które powinny się znajdować na mapach; tworzenie układu mapy; tworzenie i
  modyfikowanie legendy mapy; dodawanie i modyfikacja elementów dekoracji map;
  konwersja etykiet obiektów do postaci adnotacji; stosowanie szablonu projektowania
  układu mapy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 15 h
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Niezbędnym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie wszystkich ćwiczeń, pozytywne zaliczenie wszystkich testów sprawdzających nabytą wiedzę oraz wykonanie projektu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen testów zaliczeniowych i ew. projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu systemów operacyjnych Windows.

Recommended literature and teaching resources:

Gaździcki, J., 1999. Systemy informacji przestrzennej. Wyd. PPWK, 183.

Kennedy, M.D., Dangermond, J., 2013. Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS: A Workbook Approach to Learning GIS, 3rd Edition, Willey, 672

Kraak, M.J., Ormeling, F., 1998. Kartografia; wizualizacja danych przestrzennych. Wyd. Nauk. PWN,

Litwin, L., Myrda G., 2005. Systemy Informacji Geograficznej – Zazrądzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wyd. Helion.

Magnuszewski, A., 1997, 1999. GIS w geografii fizycznej. Wyd. Nauk. PWN.

Myrda, G., 1997. GIS czyli mapa w komputerze. Wyd. Helion, 103.

Sitek, Z., 1997, 1999. Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Wyd. AGH.

Urbański, J. 1997. Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. Wyd. Nauk. PWN, 144, URL: http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/GIS_w_badaniach_przyrodniczych_12_2.pdf.

Urbański, J., 2011. GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 252.

Widacki, W., Kozak, J., 1997. Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej, cz. 1 i 2 (ćwiczenia). Wyd. Text.

W.T. G-1.10, 2001. Wytyczne Techniczne: Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych. Główny Geodeta Kraju, Warszawa, 103.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bartuś, T., 1998. Badania zawartości metali ciężkich w glebach gminy Oświęcim przy użyciu GIS. II Warsztaty Komputerowe: Programy Komputerowe w Geologii, 15-16 październik 1998, Sosnowiec,

Bartuś, T., 1999. Badania zawartości metali ciężkich w glebach gminy Oświęcim przy użyciu GIS. Researches on heavy metal contents in soil of Oświęcim district, applying GIS method. Międzynarodowa Konferencja: Spartial Information Menagement in The New Milennium, 15-17.11.1999, Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Center. Kraków-Katowice, 86-96.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000. Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1:25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. Geological and mining heritage map of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000. Geosites localization maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1: 10 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapy na 43 ark.

Bartuś T., 2014. Topoklimaty Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Kalinowska-Szymczak A. (Red.), Kalejdoskop GIS tom 3. Esri Polska Sp. Z o.o., Warszawa, 102-103.

Bartuś, T., 2014. Model zmienności topoklimatycznej rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego. Topoclimatic variability model of the area of Ojców National Park. Prądnik. Prace Muz. Szafera 24. 25-46.

Additional information:

Strony internetowe:

Goldenline – forum GIS: http://www.goldenline.pl/grupy/Komputery_Internet/gis/