Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geotourist attractions
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-404-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Rybar Pavol (rybar@agh.edu.pl)
Module summary

Poznanie sztandarowych atrakcji geoturystycznych Polski i Świata. Ocena atrakcyjności geoturystycznej obiektów, sposobu ich uprzystępnienia i wypromowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Potrafi zaproponować obiekt jako atrakcję geoturystyczną oraz umiejętnie go wypromować TR1A_K02, TR1A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Umie przygotować wykaz i zestawić informacje o najsławniejszych obiektach geoturystycznych wybranych krajów świata oraz przedstawić ich genezę TR1A_U09 Presentation
M_U002 Potrafi dyskutować i uzasadniać swoje wybory najatrakcyjniejszych obiektów świata TR1A_U16 Report
Knowledge
M_W001 Umie podać klasyfikację obiektów geoturystycznych TR1A_W02, TR1A_U01 Examination
M_W002 Potrafi omówić walory geoturystyczne wybranego rejonu Polski i świata TR1A_W08, TR1A_U01 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Potrafi zaproponować obiekt jako atrakcję geoturystyczną oraz umiejętnie go wypromować - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie przygotować wykaz i zestawić informacje o najsławniejszych obiektach geoturystycznych wybranych krajów świata oraz przedstawić ich genezę + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dyskutować i uzasadniać swoje wybory najatrakcyjniejszych obiektów świata + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Umie podać klasyfikację obiektów geoturystycznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Potrafi omówić walory geoturystyczne wybranego rejonu Polski i świata + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Klasyfikacja obiektów geoturystycznych
2.Skala makro: formy morfologiczne – góry, płaskowyże, doliny (kaniony), wybrzeża, pustynie, obszary powulkaniczne, rafy koralowe.
3.Skala mezo: naturalne formy krasowe, formy erozyjne, przełomy rzeczne, wodospady, cyrki lodowe, formy tektoniczne, profile odsłonięć; obiekty antropogeniczne – kopalnie, kamieniołomy, zasady przeróbki kopalin.
4.Skala mikro: skamieniałości, minerały, skały, struktury sedymentacyjne.
5.Najsławniejsze obiekty geoturystyczne Polski i świata.

Project classes:

Metodyka przygotowania prezentacji na temat walorów geoturystycznych wybranego rejonu świata. Metodyka opracowania Karty geostanowiska i Karty obiektu geoturystycznego – wzór. Źródła literatury, Internet, obróbka graficzna. Wykonanie i przedstawienie dwóch prezentacji. Wspólna dyskusja na temat sposobu prezentacji i zakresu merytorycznego. Ocena 2 indywidualnych prezentacji przez grupę.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in project classes 30 h
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią oceny z ćwiczeń (40%) i egzaminu z treści wykładu (60%).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geografii regionalnej świata

Recommended literature and teaching resources:

1.Makowski J. (red.), 2006. Geografia regionalna świata. Wyd.Nauk.PWN, Warszawa.
2.Mizerski W., 2006. Geologia regionalna kontynentów. Wyd.Nauk.PWN, Warszawa.
3.Moore R.J., 2001. Niezwykłe miejsca świata. Arkady.
4.Scarth A., Tanguy J.C., 2001. Volcanoes of Europe. Terra, England.
5.Słomka T. (red.), 2011. Geotourism – A variety of aspects. Kraków.
6.Słomka T. et al., 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Kraków.
7.Słomka T. et al., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bębenek S., 2006. Wybrane obiekty geoturystyczne w rejonie kanionu Colca w południowym Peru. Geoturystyka, nr 2(5)
Waśkowska A., Golonka J., Bębenek S., 2008. Jezioro Szkoderskie – osobliwość półwyspu bałkańskiego. Geoturystyka , nr 1(12)
Bębenek S. 2012. [w:] Słomka T. et al., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej, Kraków.

Additional information:

Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym z wiadomości z wykładów. Terminy egzaminów obejmują 1 termin podstawowy i 2 terminy poprawkowe. Terminy wszystkich kolokwiów są wspólne dla całego rocznika.
Nie ma obowiązku uczestniczenia w wykładzie, jednakże osoby obecne na 90% wykładów mają prawo do terminu “0” egzaminu.