Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field seminars of the tourist cartography
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-406-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Stadnik Renata (stadnik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Stadnik Renata (stadnik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie i zaplanować prace terenowe, uwzględniając odpowiednie ramy czasowe. Potrafi na bieżąco uzupełniać nabytą wiedzę. Umie odpowiedzialnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracować w terenie. TR1A_K10, TR1A_K05, TR1A_K03, TR1A_K06, TR1A_K01 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Na podstawie obserwacji terenowych student potrafi wykonać mapę atrakcji turystycznych i geoturystycznych obszaru badań. Umie sporządzić profile morfologiczne i przekroje geologiczne. TR1A_U07 Execution of a project
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować parametry struktur geologicznych. TR1A_U07 Execution of a project
M_U003 Student potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować i opisać atrakcje turystyczne i geoturystyczne. TR1A_U03, TR1A_U07 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych i sportowo-rekreacyjnych. TR1A_W08 Execution of a project
M_W002 Student zna metody stosowane w kartografii do lokalizacji obiektów w terenie, określania ich parametrów oraz wykonywania map. TR1A_W01 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie i zaplanować prace terenowe, uwzględniając odpowiednie ramy czasowe. Potrafi na bieżąco uzupełniać nabytą wiedzę. Umie odpowiedzialnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracować w terenie. - - - - - - - + - - -
Skills
M_U001 Na podstawie obserwacji terenowych student potrafi wykonać mapę atrakcji turystycznych i geoturystycznych obszaru badań. Umie sporządzić profile morfologiczne i przekroje geologiczne. - - - - - - - + - - -
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować parametry struktur geologicznych. - - - - - - - + - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować i opisać atrakcje turystyczne i geoturystyczne. - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych i sportowo-rekreacyjnych. - - - - - - - + - - -
M_W002 Student zna metody stosowane w kartografii do lokalizacji obiektów w terenie, określania ich parametrów oraz wykonywania map. - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

Zajęcia terenowe polegają na skartowaniu zadanego obszaru badań. Studenci w grupach kilkuosobowych prowadzą obserwacje terenowe pod kątem atrakcji turystycznych i geoturystycznych, z jednoczesnym uaktualnianiem podkładów map topograficznych. Wykonują dokumentację atrakcji turystycznych i geoturystycznych. Szczegółowo opisują odsłonięcia geologiczne i wykonują proste pomiary geologiczne za pomocą kompasu. Efektem zajęć jest opracowanie mapy atrakcji turystycznych i geoturystycznych z proponowaną trasą turystyczną, sporządzenie profilu morfologicznego i przekroju geologicznego oraz wykonanie części opisowej do mapy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 45 h
Preparation for classes 5 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OCENA KOŃCOWA = 0.5*ocena z egzaminu+0.5*ocena z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej. Wiedza teoretyczna z zakresu sposobów pomiarów terenowych.

Recommended literature and teaching resources:

Medyńska-Gulij B., 2011. Kartografia i geowizualizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pasławski J. (red.), 2010. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Nowa Era Sp. z o.o. Redakcja Kartograficzna, Wrocław.
Roniewicz P., 1999. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Polska Agencja Ekologiczna S.A., Warszawa.
Saliszczew K. A., 1998. Kartografia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Stadnik R., 2001 – Środowisko sedymentacji warstw krośnieńskich serii dukielskiej w paśmie Koniaków – Kamesznica (Beskid Śląski, Karpaty Zachodnie). Geologia, 27, 1: 111-126.
Stadnik R., 2007 – Wykształcenie facjalne warstw krośnieńskich w oknie tektonicznym Mszany Dolnej (Polskie Karpaty zachodnie). Geologia, 33, 4: 375-393.
Stadnik R., 2009 – Rozwój sedymentacji warstw cergowskich jednostki grybowskiej (kamieniołom w Klęczanach, zachodnie Karpaty fliszowe). Kwartalnik Geologia AGH, 35, 2/1: 23-29.
Waśkowska A., Stadnik R. & Miśkiewicz K., 2010 – Las Gościbia krainą kaskad i wodospadów. The Las Gościbia – land of cascades and waterfalls. Geoturystyka 3 (22): 29-36

Additional information:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach terenowych oraz wykonanie mapy atrakcji turystycznych i geoturystycznych z proponowaną trasą turystyczną zadanego obszaru, sporządzenie profilu morfologicznego i przekroju geologicznego oraz wykonanie części opisowej do mapy.