Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
History of Earth
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-408-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U002 Zna podstawowe grupy wymarłych organizmów, ich zasięgi stratygraficzne, na podstawie cech diagnostycznych potrafi rozpoznać skamieniałości podstawowych grup bezkręgowców oraz wykonać ich dokumentację TR1A_U01 Test
M_U004 Potrafi scharakteryzować globalne zmiany na Ziemi, rozwój biosfery, rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami systemu ziemskiego TR1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z geologią i paleontologią, rozumie procesy zachodzące na Ziemi, zna mechanizmy zapisu procesów geologicznych TR1A_U01 Test
M_W002 Zna i potrafi scharakteryzować etapy powstania Ziemi TR1A_U01 Test
M_W003 Potrafi scharakteryzować konfigurację paleogeograficzną oraz zmiany klimatyczne w interwale prekambr-paleogen TR1A_U01 Test
M_W005 Zna podstawowe metody rekonstrukcji paleoklimatycznych, paleogeograficznych, pleoekologicznych i stratygraficznych TR1A_U01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U002 Zna podstawowe grupy wymarłych organizmów, ich zasięgi stratygraficzne, na podstawie cech diagnostycznych potrafi rozpoznać skamieniałości podstawowych grup bezkręgowców oraz wykonać ich dokumentację - - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi scharakteryzować globalne zmiany na Ziemi, rozwój biosfery, rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami systemu ziemskiego + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z geologią i paleontologią, rozumie procesy zachodzące na Ziemi, zna mechanizmy zapisu procesów geologicznych + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna i potrafi scharakteryzować etapy powstania Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi scharakteryzować konfigurację paleogeograficzną oraz zmiany klimatyczne w interwale prekambr-paleogen + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe metody rekonstrukcji paleoklimatycznych, paleogeograficznych, pleoekologicznych i stratygraficznych + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Geochronologia, stratygrafa – metodyka szacowania czasu geologicznego
Teorie na temat powstania Wszechświata, Układu Słonecznego i Ziemi
Hipotezy i teorie dotyczące powstania życia na Ziemi
Najstarsze ślady życia na Ziemi
Charakterystyka geotektoniczna, paleogeograficzna, paleoklimatyczna oraz paleontologiczna poszczególnych interwałów czasowych
Ewolucja świata organicznego oraz procesów geologicznych
Wielkie wymierania – mechanizmy, przyczyny i przebieg

Practical classes:

Zapis paleontologiczny – mechanizmy
Podstawowe grupy organizmów wymarłych, charakterystyka paleoekologiczna i stratygrafia, rozpoznawanie skamieniałości i dokumentacja paleontologiczna
Cechy diagnostyczne skamieniałości poszczególnych grup organizmów wymarłych
Interpretacja środowisk sedymentacyjnych na podstawie skamieniałości

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 18 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Participation in practical classes 10 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych z części wykładowej i ćwiczeniowej, przy czym uzyskanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części skutkuje otrzymaniem oceny 2.0 z przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość geologii ogólnej oraz biologii w zakresie podstawowym, znajomość podstawowych pojęć paleontologicznych.

Recommended literature and teaching resources:

Mizerski W. & Orłowski S., 2002. Geologia historyczna dla geografów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 247 s.
Orłowski S. & Szulczewski M. 1990. Geologia historyczna.Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 410 s.
Orłowski S. (ed.), 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologiihistorycznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 393 s.
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
Van Andel T. H., 1997. Nowe spojrzenie na starą planetę.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 304 s.
Dixon D., Jenkins I., Moody R. & Zhuravlev A., 2007. Encyklopedia ewolucji. Ziemia i jej fascynująca historia.Debit, 368 s.
Dzik J., 1992. Dzieje Życia na Ziemi. WydawnictwoNaukowe PWN, 464 s.
Gould J. S., 2007. Dzieje Życia na Ziemi. Świat Książki, 256pp
Alexander R.M., 1991. How dinosaurs ran. Sci.Amer.
Allen P.A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd.Nauk.PWN, Warszawa.
Cowen R., 1990. History of life. Blackwell Sci.Publ., Palo Alto, Calif.
Dalziel I.W.D., 1995. Earth before Pangea. Sci.Amer.
Dawson A.G., 1992. Ice age Earth: Late Quaternary geology and climate. Routledge, London
Erwin D.H., 1993. The great Paleozoic crisis: life and death in the Permian. Columbia Univ.Press, New York.
McGowran B., 1990. Fifty million years ago. Amer.Sci., 78: 30-39.
McKinney M.L., 1993. Evolution of life: processes, patterns and prospects. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
Newton C., Laporte L.F., 1989. Ancient environments. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J.
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wyd.Nauk.PWN, Warszawa.
Taylor S.R., McLennen S., 1996. The evolution of continental crust. Sci.Amer.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Część wykładowa i ćwiczeniowa podlega zaliczeniu w odrębnych kolokwiach, dopuszczalna jest dwukrotna poprawa oceny negatywnej z kolokwium.