Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tourism aspects in applaid geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-414-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić powiązania geologii z medycyną i zdrowiem TR1A_U01 Test
M_U005 Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić powiązania geologii z turystyką TR1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z geologią stosowaną TR1A_W01, TR1A_W02 Test
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia geologii złożowej i jej aspekty wykorzystywane w turystyce TR1A_W01, TR1A_W02 Test
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia hydrogeologii i jej aspekty wykorzystywane w turystyce TR1A_W01, TR1A_W02 Test
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia geologii inżynierskiej i zagrożenia geologiczne TR1A_W01, TR1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić powiązania geologii z medycyną i zdrowiem + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić powiązania geologii z turystyką + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z geologią stosowaną + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia geologii złożowej i jej aspekty wykorzystywane w turystyce + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia hydrogeologii i jej aspekty wykorzystywane w turystyce + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia geologii inżynierskiej i zagrożenia geologiczne + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicja i pojęcia, cele i zadania geologii stosowanej (1 h).
2. Geologia złożowa. Podstawowe pojęcia (forma i budowa złóż, ocena i klasyfikacja, złoża ropy i gazu, węgla, metali , surowców chemicznych, kamieni szlachetnych, surowców skalnych)– aspekty turystyczne (np. wykorzystanie nieczynnych kopalń podziemnych i kamieniołomów w turystyce) (2 h).
3. Hydrogeologia. Podstawowe pojęcia ( własności hydrologiczne skał, charakterystyka występowania wód podziemnych, formy ośrodków wodonośnych, źródła) – aspekty turystyczne (źródła jako atrakcje turystyczne, wody mineralne i uzdrowiska) (2 h)
4. Geologia inżynierska. Podstawowe pojęcia środowiska geologiczno-inżynierskiego, (geologiczno inżynierska charakterystyka podłoża budowlanego, klasyfikacja gruntu, osiadanie gruntu)– aspekty turystyczne (zjawiska krasowe, osuwiska) (2 h).
5. Geoturystyka (2 h) – nowa formy turystyki, cele i zadania, stanowiska przyrody nieożywionej, dziedzictwo geologiczne i możliwości wykorzystania w turystyce
6. Geologia a wino (znaczenie gleb w uprawie winorośli)(1 h)
7. Geologia a medycyna , wpływ środowiska geologicznego na biosferę i antroposferę(2 h)
8. Geologia a archeologia, geologiczne i geofizyczne metodyposzukiwawcze w archeologii, identyfikacja surowców sklanych dla potzreb archeologii. (1 h)
8. Zagrożenia geologiczne i ich znaczenie dla turystyki, wulkanizm, trzęsienia ziemi, osuwiska globalne ocieplenie. (2 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena zaliczenia: średnia ocena z testu z wykładu i oceny eseju na zadany temat

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość, geologii ogólnej w zakresie podstawowym i walorów turystycznych przyrodniczych i antropogenicznych

Recommended literature and teaching resources:

Choiński A, Kaniecki A.1997. Wody Ziemi [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. IV, Wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań
Gruszczyk H., 1984. Nauka o złożach. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa
Osika R. (red.) 1970. Geologia i surowce mineralne Polski. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 1999, Hydrologia ogólna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
Słownik hydrogeologiczny, 1997, Min. Ochr. Śr., Zas. Nat. i Leśn., Warszawa.
Newsome D. & Dolin R., 2010. Geotourism. The Tourism of Geology and Landscape. Goodfellow Publishers;
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A., 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Pawlikowski
Praca zbiorowa 1968. Zarys nauk geologicznych Wydawnictwa Geologiczne Warszawa
Birkenmajer K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wydawnictwa Geologiczne;
Cwojdziński S., Kozdrój W., 2007. Sudety przewodnik geoturystyczny. Państwowy Instytut Geologiczny:
Czasopismo Geoturystyka 2004 – 2012. Wyd. Nauk AGH i Stowarzyszenia Naukowego im. St. Staszica
Dolin R., & Newsome D. 2006. Geotourism. Elsevier;
Koszela J., Teisseyre B.: Geologia inżynierska, Wrocław 1991
Lewowicki S.: Zarys nauk o ziemi, Częstochowa 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None