Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economy touristic values
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-502-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Academic teachers:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
mgr inż. Gajewski Jerzy (jerzywg@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi gospodarować walorami i we właściwy sposób je reklamować TR1A_U13, TR1A_U04, TR1A_U02 Examination
M_U002 Posiada umiejętność gospodarowania walorami naturalnymi i kulturowymi TR1A_U02 Oral answer
M_U004 Potrafi analizować podstawowe przemiany zachodzące w środowisku naturalnym i społecznym TR1A_U01 Oral answer
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z gospodarowaniem walorami i przestrzenią TR1A_W10 Test
M_W003 Zna i rozumie problemy gospodarowania walorami w kontekście rozwoju zrównoważonego TR1A_W05 Oral answer
M_W005 Potrafi kreować i wyodrębniać regiony turystyczne TR1A_U01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi gospodarować walorami i we właściwy sposób je reklamować - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność gospodarowania walorami naturalnymi i kulturowymi + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi analizować podstawowe przemiany zachodzące w środowisku naturalnym i społecznym - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z gospodarowaniem walorami i przestrzenią + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie problemy gospodarowania walorami w kontekście rozwoju zrównoważonego + - - - - - - - - - -
M_W005 Potrafi kreować i wyodrębniać regiony turystyczne - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki walorami turystycznymi. Inwentaryzacja walorów przyrodniczych i kulturowych. Rozwój zrównoważony a gospodarka walorami turystycznymi. Ocena walorów pod kątem wykorzystania w turystyce. Propozycje wykorzystania walorów i zagospodarowania w turystyce. Gospodarka przestrzenna i gospodarka turystyczna. Ogólne zasady gospodarki przestrzenią. Walory turystyczne i rekreacyjne i ich rola w gospodarce turystycznej. Problematyka oceny i ochrony walorów turystycznych i rekreacyjnych. Wpływ walorów na zagospodarowanie obszarów recepcji ruchu turystyczno – rekreacyjnego. Organizacja przestrzenna turystyki w obszarach o różnych typach walorów turystycznych. Wyodrębnianie regionów turystycznych. Rola promocji i reklamy w gospodarowaniu walorami. Tworzenie euroregionów i ich znaczenie dla turystyki.

Auditorium classes:

Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki walorami turystycznymi. Inwentaryzacja walorów przyrodniczych i kulturowych. Rozwój zrównoważony a gospodarka walorami turystycznymi. Ocena walorów pod kątem wykorzystania w turystyce. Propozycje wykorzystania walorów i zagospodarowania w turystyce. Gospodarka przestrzenna i gospodarka turystyczna. Ogólne zasady gospodarki przestrzenią. Walory turystyczne i rekreacyjne i ich rola w gospodarce turystycznej. Problematyka oceny i ochrony walorów turystycznych i rekreacyjnych. Wpływ walorów na zagospodarowanie obszarów recepcji ruchu turystyczno – rekreacyjnego. Organizacja przestrzenna turystyki w obszarach o różnych typach walorów turystycznych. Wyodrębnianie regionów turystycznych. Rola promocji i reklamy w gospodarowaniu walorami. Tworzenie euroregionów i ich znaczenie dla turystyki.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen cząstkowych

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu turystyki i geografii zdobyta w toku studiów

Recommended literature and teaching resources:

Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania turystycznego. SGH, Monografie i opracowania 442, Warszawa, 1998,
Gołembski G.(red)., Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002,
Kornak A., Jak gospodarować w regionach, gminach, miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych. Comex, Poznań, 1997,
Krzymowska-Kostrowicka A., Geoekologia turystyki i wypoczynku. PWN, Warszawa, 1997
Gordon A., (red.) Turystyka w gminie i w powiecie, POT, Warszawa, 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego gospodarowania walorami turystycznymi i kreowania nowych produktów turystycznych