Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Route and tourist events planning
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-503-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot obejmuje omówienie etapów organizacji imprezy turystycznej oraz zasad przygotowania programu, harmonogramu i kalkulacji imprezy. Wykonywane są projekty imprez tematycznych i ulotek reklam.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować program imprezy turystycznyej o charakterze ogólnopoznawczym, specjalistycznym, na zamówienie klienta TR1A_U10, TR1A_K05 Project
M_U002 Umie wymienić, zdefiniować i scharakteryzować zasady organizacji elementów składowych produktu turystycznego: "Impreza turystyczna" TR1A_U03 Test
M_U003 Potrafi zareklamować opracowany projekt TR1A_U09 Project
M_U004 Umie wykonać całościową kalkulację imprezy turystycznej (m.in.: wyliczyć koszty stałe, zmienne, marżę biura) TR1A_U14 Project,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować program imprezy turystycznyej o charakterze ogólnopoznawczym, specjalistycznym, na zamówienie klienta - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wymienić, zdefiniować i scharakteryzować zasady organizacji elementów składowych produktu turystycznego: "Impreza turystyczna" + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zareklamować opracowany projekt - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie wykonać całościową kalkulację imprezy turystycznej (m.in.: wyliczyć koszty stałe, zmienne, marżę biura) + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADY:
1. Podstawowe pojęcia związane z organizacją tras i imprez turystycznych. Produkt turystyczny – impreza turystyczna.
2. Struktura produktu turystycznego. Prowadzenie usług związanych z podróżą.
3. Metodyka projektowania imprez turystycznych – etapy.
4. Podatek VAT w turystyce krajowej. Zasady kalkulacji kosztów i ceny końcowej imprezy. Rozliczanie kosztów imprez turystycznych.
5. Determinanty cen produktów turystycznych. Sprzedaż produktów turystycznych.
6. Projektowanie tras geoturystycznych.
7. Ścieżki dydaktyczne i modele ścieżek. Zasady projektowania szlaków turystycznych.

Project classes:

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:
Opracowanie dwóch projektów (impreza turystyczna, impreza geoturystyczna) na zadany temat i dla określonej grupy klientów, pozwalające na praktyczne zdobycie umiejętności w zakresie:

1. Określenia różnych celów imprez turystycznych.
2. Opracowania programów objazdowych imprez turystycznych o różnej tematyce.
3. Projektowania imprez specjalistycznych.
4. Układania harmonogramu imprezy z uwzględnieniem czasu przejazdów między kolejnymi obiektami, czasu pracy kierowców, godzin otwarcia zwiedzanych atrakcji itp.
5. Określenia stałych i zmiennych kosztów imprezy.
6. Wyliczenia marży dla organizatora imprezy, kosztów miejsc bezpłatnych, stawki akwizycyjnej dla agenta turystycznego, należnych podatków i opłat.
7. Reklamy opracowanych projektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się średnia z:

 • oceny z kolokwium z wykładów (40%)
 • oceny z ćwiczeń projektowych (60%).
Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z przedmiotu:

 • Prawo w turystyce,
 • Geografia turystyczna Polski i świata,
 • Przewodnictwo i pilotaż wycieczek,
 • Obsługa ruchu turystycznego,
 • Krajoznawstwo.
Recommended literature and teaching resources:

1. Alejziak B.: Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce. ALBIS, Kraków 2002
2. Bosiacki S., Śniadek J.: Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego. AWF Poznań, 2004
3. Chudoba T.: Marketing w biurach podróży. Turystyka przyjazdowa. Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 2000
4. Kaczmarek J., Stasia A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Przewodnik do ćwiczeń,. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005
5. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Podręcznik,. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005
6. Kruczek Z (red).: Obsługa ruchu turystycznego. Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004
7. Middleton V.T.C.: Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa 1996
8. Yale Pat.: Działalność touroperatorska. Wydawnictwo wiedza i życie, Warszawa 2001
9. Strony internetowe: www.pot.gov.pl; www.pit.pl; www.hotelarze.pl
10. Czasopisma branżowe: Rynek Turystyczny, TTG, Wiadomości turystyczne
11. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 233, poz. 2268)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

PUBLIKACJE
Welc E.M., 2005. Propozycje tras geoturystycznych w paśmie Magury Wątkowskiej (Beskid Niski). Geoturystyka 1(2)2005: 43-52.
Figarska B., Welc E.M., 2007. Kamień – wielkie bogactwo Czech. Praktyka studentów Kamieniarstwa AGH w Czechach i Niemczech. Nowy Kamieniarz 27: 64-68.
Doktor M., Miśkiewicz K.,* Welc E.M*., Mayer W., 2015. Kryteria waloryzacji geoturystycznej na potrzeby różnego rodzaju odbiorców. Geoturystyka (42-43)2015: 25-38. [doi: 10.7494/geotour.2015.42-43.25]

KURSY
Państwowe uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.

Additional information:

WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZEŃ

 • obecność OBOWIĄZKOWA (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności),
 • oddanie projektów w wyznaczonych terminach,
 • pozytywne oceny z obu projektów (brak możliwości poprawy).

WARUNKI ZALICZENIA WYKŁADÓW:

 • obecność na wykładach nieobowiązkowa,
 • pozytywna ocena z kolokwium z treści wykładów (możliwa jedna poprawa).

Terminy kolokwium zaliczeniowego obejmują 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy. Terminy wszystkich kolokwiów są wspólne dla całego rocznika.