Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Formation of a tourism product
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-504-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Module summary

Przekazanie podstawowych pojęć związanych z tworzeniem produktu turystycznego i wiedzy nt etapów budowy produktu turystycznego. Wykształcenie umiejętności samodzielnego kształtowania produktu tur.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu tworzenia produktu turystycznego TR1A_U03, TR1A_K06 Participation in a discussion
M_U002 Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie tworzyć produkt turystyczny TR1A_U06, TR1A_U12 Test
M_U003 Potrafi prognozować rozwój produktów turystycznych TR1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z turystyką TR1A_W01, TR1A_W02 Test
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z tworzeniem produktu turystycznego TR1A_W02 Test,
Participation in a discussion
M_W003 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia produktu turystycznego TR1A_W12 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu tworzenia produktu turystycznego - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie tworzyć produkt turystyczny - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi prognozować rozwój produktów turystycznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z turystyką + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z tworzeniem produktu turystycznego + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia produktu turystycznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Definicje produktu turystycznego (2h),
2. Kategorie produktu turystycznego (2h),
3. Przykłady produktów turystycznych (2h),
4.Strategia Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski, produkty markowe turystyki polskiej(2h),
5. struktura produktu turystycznego (4h),
6. Pojęcie związane z tworzeniem strategii (2h).

Project classes:

Etapy budowy produktu turystycznego na przykładach proponowanych przez Studentów:
Nazwa produktu i logo,
Charakterystyka podmiotu tworzącego produkt
3. Deklaracja wizji, misji (DOKĄD ZMIERZAMY?),
4. Struktura produktu,
5. Opis marki,
6. Identyfikacja celów strategicznych (CO I KIEDY?), hierarchia ważności celów
strategicznych,
7. Generowanie działań/zadań strategicznych możliwych do zastosowania i ocena ważności i prawdopodobieństwa ich realizacji w ramach danego celu (JAK?),
8. Opracowanie mierników realizacji poszczególnych działań strategicznych,
9. Opracowanie harmonogramu,
10. Ocena ryzyka.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen cząstkowych (obecność, aktywność na zajęciach, projekt)

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza ogólna z zakresu podstaw marketingu w turystyce i zarządzania turystyką

Recommended literature and teaching resources:

Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2002
Holloway J. Ch., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997
Kaczmarek A., Stasiak B. Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
Kompendium wiedzy o turystyce, praca zbiorowa pod red. G. Gołembskiego, PWN, Warszawa-Poznań 2002
Kotler Ph., Bowens J., Makens J., Marketing for Hospitality & Tourism, Prentice Hall 1996.
Middleton V. T. C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002.
Medlik S., Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995.
Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999.
Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego, praca zbiorowa pod red. A. Rapacza, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
Zarządzanie produktem, praca zbiorowa pod red. B. Sojkina, PWE, Warszawa 2003.
Zarządzanie nowym produktem, praca zbiorowa pod red. A. Sosnowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001
Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001
Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998
Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2000
Karlof B., Strategia biznesu. Koncepcje i modele. Biblioteka Menedżera i bankowca, Warszawa 1992
Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996
Koch R., Strategia, PSB, Kraków 1998
Johnson G,, Scholes K., Whittington R., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

D. Dryglas, Czy produkt turystyczny polskich uzdrowisk ma przewagę konkurencyjną?, w: XIV Kongres Uzdrowisk Polskich, red. J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda, Wyd. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Kołobrzeg 2005, ISSN 1427-0900, s.88-104.
D. Dryglas, Uzdrowisko to też jest produkt turystyczny, Wiadomości Turystyczne16-31 sierpnia 2006/118 (16).
D. Dryglas, Kreowanie konkurencyjnego produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, w: Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, Wyd. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, red. D. Dutkiewicz, F. Midura, E. Wysocka, Warszawa 2006, ISBN 83-60197-28-8, s. 383-395.
Dryglas, Programowanie uzdrowiskowego produktu turystycznego opartego na wiedzy, w: Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji, red. T. Szot-Gabryś, Wyd. Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, Kielce 2009, ISBN 978-83-60880-96-8, s. 415-426.
D. Dryglas, Kształtowanie obiektu spa jako innowacyjnego uzdrowiskowego produktu turystycznego w Polsce, w: Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, red. A. Szromek, Wyd. Proksenia, Kraków 2010, ISBN 978-83-60789-27-8, s. 151-166.
D. Dryglas, A. Hadzik, Kierunki rozwoju produktu turystycznego województwa śląskiego, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISBN 978-83-7695-124-9, s. 204-214.
D. Dryglas, Uzdrowisko jako produkt turystyczny zdeterminowany przestrzennie, w: Zeszyt Naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju, red. A. T. Jankowski, A. Nitkiewicz-Jankowska, G. Jankowski, Wyd. GWSH w Katowicach, Katowice 2011, ISSN 1428-9520, s. 72-85.
D. Dryglas, Dziedzictwo kulturowe jako element uzdrowiskowego produktu turystycznego, w: B. Sawicki, A.K. Mazurek-Kusiak, J. Janicka, Zarządzanie produktem i walorami kulturowymi w turystyce, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2012, ISBN 83-923569-4-2, s. 87-97.
B. Sawicki, M. Tabaczyńska, D. Dryglas, Rola Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów w rozwoju turystyki rowerowej w południowo-wschodniej Polsce, w: Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki, red. B. Sawicki, A. Nizioł, M. Obodyński, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-62592-93-7, s. 204- 217.
R. Łożyński, D. Dryglas, Rola organizacji pozarządowej w rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie Związku Pomocy Rozwojowi Zielonej Turystyki Wiejskiej na Ukrainie, w: Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki, red. B. Sawicki, A. Nizioł, M. Obodyński, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-62592-93-7, s.364-374.
D. Dryglas, J. Koproń, B. Bednarska, S. Borowicz, (2012), Rekreacja ruchowa jako ważny czynnik w kształtowaniu produktu agroturystycznego, w: Środowiskowe aspekty produkcji roślinnej i zwierzęcej, red. K. Kowalczyk, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ISBN 978-83-7259-207-1, s. 238-250.
D. Dryglas, Małopolska (Lesser Poland) as the health resort tourist product, w: Tourism role in the regional economy. Regional tourism product-theory and practice, red. J. Wyrzykowski, J. Marak, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2013, ISBN 978-83-937018-0-3, s. 376-386.
D. Dryglas, K. Miśkiewicz, (2014) Construction of the geotourism product structure on the example of Poland, W: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 17-26 June 2014, Albena, Bułgaria . Vol. 2; ISBN: 978-619-7105-18-6, S. 155-162.
D. Dryglas, (2014), Budowa struktury uzdrowiskowego produktu turystycznego Swoszowic w świetle badań ankietowych w: Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, red. A. R. Szromek ; Kraków : Wydawnictwo „PROKSENIA”, ISBN: 978-83-60789-51-3, s. 195-210.

Additional information:

Są dwa terminy zaliczenia