Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Procesy geofizyczne
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-505-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi samodzielnie uzupełniać ją z wykorzystaniem dostępnych źródeł TR1A_K06, TR1A_U07 Test
Skills
M_U001 Posługuje się odpowiednią terminologią geofizyczną podczas opisywania zjawisk geofizycznych TR1A_U16 Test
M_U002 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do zwiększenia atrakcyjności opisywanych geologicznych atrakcji turystycznych TR1A_U12, TR1A_U07 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zjawiska geofizyczne zachodzące w Ziemi w rozumieniu globalnym i lokalnym TR1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi samodzielnie uzupełniać ją z wykorzystaniem dostępnych źródeł + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posługuje się odpowiednią terminologią geofizyczną podczas opisywania zjawisk geofizycznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do zwiększenia atrakcyjności opisywanych geologicznych atrakcji turystycznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zjawiska geofizyczne zachodzące w Ziemi w rozumieniu globalnym i lokalnym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Procesy fizyczne zachodzące obecnie oraz w przeszłości w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze. Wyjaśnienie zjawisk obserwowanych w Ziemi na gruncie pojęć i terminów fizyki wykorzystując prawa i teorie fizyki. Pola fizyczne oraz fizyczne właściwości Ziemi (jako planety) oraz poznanie jej budowy pod kątem tych własności. Fizyka skorupy i wnętrza Ziemi (obejmująca m.in. sposób rozchodzenia się fal – sejsmologię sejsmika, rozkład parametrów elektrycznych – geolelektryka, elektormagnetyka, magnetotelluryka, rozkład gęstościowy – grawimetria , rozkład własności magnetycznych – magnetyzm ziemski jego zmiany w czasie i przestrzeni, rozkład termiczny – związany z występowaniem pierwiastków promieniotwórczych – radiometria) generujące zjawiska geodynamiczne takiej jak tektonika płyt w tym ruch kontynentów, powstawanie gór, basenów osadowych oraz konwekcję, trzęsienia ziemi itp.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa – ocena zaliczeniowa z zajęć

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None