Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Clean energy in tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-508-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii TR1A_U12 Test
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów odnawialnych źródeł energii TR1A_W02 Test
M_W002 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii TR1A_U08, TR1A_W02 Test,
Report
M_W003 Student potrafi wskazać turystyczne walory obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. TR1A_W08, TR1A_U08 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów odnawialnych źródeł energii - + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - + - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wskazać turystyczne walory obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

1. Czyste ekologicznie źródła energii – wprowadzenie. Odnawialne źródła energii a paliwa kopalne.
2. Podstawowe pojęcia związane z przemysłem energetycznym.
3. Energia wodna.
4. Energia wiatrowa.
5. Energia słoneczna.
6. Energia geotermalna i pompy ciepła. Wody geotermalne jako produkt uzdrowiskowy i turystyczny.
7. Energia biomasy.
8. Gaz ziemny jako ekologiczne paliwo kopalne.
9. Technologie energooszczędne w budownictwie – budownictwo pasywne .
10. Możliwości wykorzystania w przemyśle turystycznym inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii.
11. Obiekty wykorzystujące odnawialne źródła energii – ciekawe turystycznie przykłady z Polski i ze świata.
12. Prezentacje studentów na temat wybranych instalacji OZE jako obiektów turystycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in auditorium classes 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia ważona z prezentacji i kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość geografii i klimatologii na poziomie szkoły średniej
• Znajomość podstaw geologii

Recommended literature and teaching resources:

1. Tytko R., 2007 – Odnawialne źródła energii. Wybrane zagadnienia. Kraków.
2. Odnawialne źródła energii w Małopolsce. Poradnik. Wyd. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cites”. Kraków 2007.
3. Lewandowski W.M., 2007 – Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa.
4. Rylewski E., 2002 – Energia własna. Wyd. Tinta. Warszawa
5. Ponikowska I., Ferson D., 2009 – Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa. MediPress. Warszawa.
6. Kochański J.W., 2002 – Balneologia i hydroterapia. Wrocław.
7. Kochański J.W., 2008 – Lecznictwo uzdrowiskowe. Wrocław.
8. Dwumiesięcznik GloEnergia.
9. Miesięcznik Czysta Energia.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jasnos J., 2011 – Występowanie wód mineralnych, swoistych, leczniczych, termalnych oraz solanek na obszarze zapadliska przedkarpackiego i północnej części Karpat zewnętrznych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój, nr 2. Kraków

2. Kępińska B., Ciągło J., 2008 – Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Podhala do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. Kwartalnik Geologia, Wyd. AGH, T. 34, Z. 3, Kraków; 541-559

Additional information:

None